27 kwietnia 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220427.pdf Raport z głosowania uchwał na LXI sesji z 2022-04-27 (Raport_glosowania_20220427.pdf - 241.112 KB)
  Data publikacji: 2022-05-02 08:48:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LXI-286-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LXI-286-2022-scalony.pdf - 158.129 KB)
  Data publikacji: 2022-05-02 08:50:27 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

11 kwietnia 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220411.pdf Raport z głosowania uchwał na LX sesji z 2022-04-11 (Raport_glosowania_20220411.pdf - 34.826 KB)
  Data publikacji: 2022-04-11 12:37:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LX-285-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LX-285-2022-scalony.pdf - 170.832 KB)
  Data publikacji: 2022-04-11 12:38:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28 marca 2022

Załączone pliki
LIX-274-2022.pdf W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (LIX-274-2022.pdf - 70.708 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:00:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-275-2022.pdf w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVI/253/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach. (LIX-275-2022.pdf - 63.665 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:01:04 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-276-2022.pdf w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 r. (LIX-276-2022.pdf - 84.401 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:01:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-277-2022.pdf W sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (LIX-277-2022.pdf - 59.676 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:08 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-278-2022.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (LIX-278-2022.pdf - 82.849 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-279-2022-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2021 r. (LIX-279-2022-scalony.pdf - 1266.405 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-280-2022.pdf w sprawie: nabycia w użyczenie części budynku OSP Iwaniska (LIX-280-2022.pdf - 56.041 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-281-2022-scalony.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (LIX-281-2022-scalony.pdf - 129.405 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:03:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-282-2022-scalony.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na lata 2022-2025 (LIX-282-2022-scalony.pdf - 308.079 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-283-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LIX-283-2022-scalony.pdf - 322.329 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-284-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LIX-284-2022-scalony.pdf - 230.899 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport_glosowania_20220328.pdf Raport z głosowania uchwał na LIX sesji z 2022-03-28 (Raport_glosowania_20220328.pdf - 64.677 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:05:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

14 marca 2022

Załączone pliki
Raport_glosowania_20220310.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVIII sesji z 2022-03-10 (Raport_glosowania_20220310.pdf - 36.713 KB)
  Data publikacji: 2022-03-14 14:00:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
  Opis:
LVIII-272-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LVIII-272-2022-scalony.pdf - 217.834 KB)
  Data publikacji: 2022-03-14 12:16:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVIII-273-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVIII-273-2022-scalony.pdf - 302.466 KB)
  Data publikacji: 2022-03-14 12:17:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

26 stycznia 2022

Raport_glosowania_20220126.pdf Raport z głosowania uchwał na LVII sesji z 2022-01-26 (Raport_glosowania_20220126.pdf - 71.415 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:47:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-259-2022.pdf w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej w Iwaniskach. (LVII-259-2022.pdf - 47.697 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:49:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-260-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2022 r (LVII-260-2022.pdf - 42.288 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:50:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-261-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2022 r (LVII-261-2022.pdf - 43.426 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:52:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-262-2022.pdf w sprawie: zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Miejskiej w Iwaniskach na 2022r (LVII-262-2022.pdf - 51.984 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:52:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-263-2022.pdf w sprawie : ustalenia zasad wypłaty diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej dla przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych Gminy Iwaniska. (LVII-263-2022.pdf - 78.588 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:53:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-264-2022-scalony.pdf w sprawie uchwalenia Statutu Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (LVII-264-2022-scalony.pdf - 122.855 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:57:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-265-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany uchwały nr XXV/174/2012 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 lutego 2012 r w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Iwaniska (LVII-265-2022-scalony.pdf - 118.43 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:58:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-266-2022.pdf w sprawie nadania Statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Iwaniskach. (LVII-266-2022.pdf - 90.808 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 13:59:26 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-267-2022.pdf W sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Filialnej w Wygiełzowie, podporządkowanej organizacyjnie Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach. (LVII-267-2022.pdf - 53.849 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:00:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-268-2022.pdf W sprawie: zmiany uchwały Nr LVII/254/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 listopada 2017 roku (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego 2017 poz.3477) dotyczącej ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagr (LVII-268-2022.pdf - 76.889 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:01:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-269-2022.pdf w sprawie: ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Mydłowca w sprawie wyrażenia opinii o zmianie rodzaju miejscowości (LVII-269-2022.pdf - 76.079 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:02:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-270-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LVII-270-2022-scalony.pdf - 419.037 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:03:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVII-271-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVII-271-2022-scalony.pdf - 303.616 KB)
  Data publikacji: 2022-02-03 14:04:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

31grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211231.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-31 (Raport_glosowania_20211231.pdf - 76.3 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:27:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-245-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-245-2021-scalony.pdf - 1483.172 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:39:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-246-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LVI-246-2021-scalony.pdf - 1036.582 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 08:54:46 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-247-2021-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LVI-247-2021-scalony.pdf - 1091.875 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:18:16 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-248-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2022 rok (LVI-248-2021-scalony.pdf - 4268.051 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:32:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-249-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-249-2021.pdf - 71.686 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 09:53:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-250-2021.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Województwa Świętokrzyskiego (LVI-250-2021.pdf - 70.25 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:03:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-251-2021-scalony.pdf w sprawie : uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Iwaniska. (LVI-251-2021-scalony.pdf - 2062.931 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:06:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-252-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Iwaniska. (LVI-252-2021-scalony.pdf - 1455.218 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:20:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-253-2021.pdf w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach. (LVI-253-2021.pdf - 79.533 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:44:32 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-254-2021-scalony.pdf w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach (LVI-254-2021-scalony.pdf - 130.746 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:47:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-255-2021.pdf w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę (LVI-255-2021.pdf - 72.549 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 10:50:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-256-2021-scalony.pdf w sprawie przyjęcia : ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii” w Gminie Iwaniska na rok 2022. (LVI-256-2021-scalony.pdf - 282.264 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:13:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-257-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LVI-257-2021-scalony.pdf - 461.631 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:14:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LVI-258-2021.pdf w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2021 roku (LVI-258-2021.pdf - 77.373 KB)
  Data publikacji: 2022-01-10 11:18:07 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

15 grudnia 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211215.pdf Raport z głosowania uchwał na LV sesji z 2021-12-15 (Raport_glosowania_20211215.pdf - 46.947 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:40:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-240-2021.pdf w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia dotyczącego powierzenia Gminie Iwaniska zadania w zakresie organizacji gminnych przewozów pasażerskich na linii komunikacyjnej obejmującej swoim zasięgiem obszar Gminy Iwaniska i Gminy Baćkowice (LV-240-2021.pdf - 52.367 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:42:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-241-2021.pdf w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczenia podatku rolnego (LV-241-2021.pdf - 73.961 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:46:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-242-2021.pdf w sprawie: przystąpienia Gminy Iwaniska do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna „Góry Świętokrzyskie” oraz upoważnienia Wójta Gminy Iwaniska do wyznaczania reprezentanta Gminy Iwaniska w Stowarzyszeniu Lokalna Organizacja Turystyczn (LV-242-2021.pdf - 49.059 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:50:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-243-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LV-243-2021-scalony.pdf - 228.2 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:54:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LV-244-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LV-244-2021-scalony.pdf - 220.456 KB)
  Data publikacji: 2021-12-15 13:59:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

29 listopada 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211129.pdf Raport z głosowania uchwał na LIV sesji z 2021-11-29 (Raport_glosowania_20211129.pdf - 58.744 KB)
  Data publikacji: 2021-11-29 14:53:32
   

28/10/2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20211028.pdf Raport z głosowania uchwał na LIII sesji z 2021-10-28 (Raport_glosowania_20211028.pdf - 34.077 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:13:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-231-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LIII-231-2021-scalony.pdf - 221.408 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIII-232-2021-scalony.pdf w sprawie: podjęcia uchwały Rady Gminy Iwaniska Nr LIII/232/2021 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LIII-232-2021-scalony.pdf - 219.544 KB)
  Data publikacji: 2021-10-28 14:20:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

23 września 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210923.pdf Raport z głosowania uchwał na LII sesji z 2021-09-23 (Raport_glosowania_20210923.pdf - 45.925 KB)
  Data publikacji: 2021-09-23 12:56:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-225-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LII-225-2021-scalony.pdf - 388.43 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:12:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-226-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (LII-226-2021-scalony.pdf - 297.167 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:13:26 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-227-2021-scalony.pdf w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu geodezyjnego Krępa w gminie Iwaniska. (LII-227-2021-scalony.pdf - 4088.499 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-228-2021.pdf w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii'' w Gminie Iwaniska na rok 2021'' (LII-228-2021.pdf - 78.049 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-229-2021-scalony.pdf w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. (LII-229-2021-scalony.pdf - 160.212 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:14:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LII-230-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (LII-230-2021-scalony.pdf - 157.961 KB)
  Data publikacji: 2021-09-27 10:15:11 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

6 sierpnia 2021

Raport_glosowania_20210806.pdf Raport z głosowania uchwał na L sesji z 2021-08-06 (Raport_glosowania_20210806.pdf - 36.792 KB)
  Data publikacji: 2021-08-11 09:26:22 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
L-220-2021.pdf w sprawie uznania anonimowego pisma za bezzasadne. (L-220-2021.pdf - 86.382 KB)
  Data publikacji: 2021-08-11 09:27:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
L-221-2021.pdf w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Iwaniska nieruchomości położonej w obrębie Gryzikamień, gmina Iwaniska (L-221-2021.pdf - 78.168 KB)
  Data publikacji: 2021-08-11 09:28:03 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

6 lipca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210706.pdf Raport z głosowania uchwał na XLIX sesji z 2021-07-06 (Raport_glosowania_20210706.pdf - 34.948 KB)

28 czerwca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210628.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVIII sesji z 2021-06-28 (Raport_glosowania_20210628.pdf - 37.046 KB)
  Data publikacji: 2021-06-28 14:35:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVIII-217-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLVIII-217-2021-scalony.pdf - 332.548 KB)
  Data publikacji: 2021-07-12 11:33:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVIII-218-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLVIII-218-2021-scalony.pdf - 286.362 KB)
  Data publikacji: 2021-07-12 11:33:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

18 czerwca 2021

Raport_glosowania_20210618.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVII sesji z 2021-06-18 (Raport_glosowania_20210618.pdf - 49.115 KB)

17 maja 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210517.pdf Raport z głosowania uchwał na XLVI sesji z 2021-05-17 (Raport_glosowania_20210517.pdf - 60.855 KB)
  Data publikacji: 2021-05-17 15:28:21 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-202-2021.pdf w sprawie : rozpatrzenia petycji o opinię dotyczącą przeprowadzenia referendum ludowego. (XLVI-202-2021.pdf - 50.861 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:50:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-203-2021.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego. (XLVI-203-2021.pdf - 47.292 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:50:31 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-204-2021.pdf w sprawie zmiany : „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2021. (XLVI-204-2021.pdf - 100.01 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:51:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-205-2021.pdf w sprawie zmian w statucie – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (XLVI-205-2021.pdf - 89.087 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:51:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-206-2021-scalony.pdf w sprawie przekazania projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków organowi regulacyjnemu do zaopiniowania. (XLVI-206-2021-scalony.pdf - 160.964 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-207-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLVI-207-2021-scalony.pdf - 329.827 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:30 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-208-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLVI-208-2021-scalony.pdf - 288.959 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:52:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-209-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla Gminy Iwaniska (XLVI-209-2021-scalony.pdf - 2075.114 KB)
  Data publikacji: 2021-05-20 13:53:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLVI-210-2021-scalony.pdf w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. (XLVI-210-2021-scalony.pdf - 198.326 KB)

29 marca 2021

Załączone pliki
Raport_glosowania_20210329.pdf Raport z głosowania uchwał na XLV sesji z 2021-03-29 (Raport_glosowania_20210329.pdf - 54.794 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:03:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-194-2021-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2020 r. (XLV-194-2021-scalony.pdf - 566.064 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:19:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-195-2021.pdf w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2021 r. (XLV-195-2021.pdf - 86.795 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:19:49 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-196-2021.pdf w sprawie : rozpatrzenia petycji (XLV-196-2021.pdf - 47.039 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:20:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-198-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2020 oraz przedstawienia potrzeb związanych z realizacją zadań w roku 2021 na terenie Gminy Iwaniska. (XLV-198-2021-scalony.pdf - 89.808 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:21:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-199-2021-scalony.pdf w sprawie Przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Iwaniska na lata 2021-2031 (XLV-199-2021-scalony.pdf - 2784.959 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:22:34 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-200-2021-scalony.pdf w sprawie uchwalenia wieloletniego planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2023 na terenie Gminy Iwaniska. (XLV-200-2021-scalony.pdf - 131.898 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:23:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-201-2021-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLV-201-2021-scalony.pdf - 220.673 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 14:23:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLV-197-2021-scalony.pdf w sprawie: przyjęcia sprawozdania za 2020 rok z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach (XLV-197-2021-scalony.pdf - 198.949 KB)
  Data publikacji: 2021-04-01 15:16:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

24 lutego 2021

Raport_glosowania_20210224.pdf Raport z głosowania uchwał na XLIV sesji z 2021-02-24 (Raport_glosowania_20210224.pdf - 47.67 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:03:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
  Opis:
XLIV-188-2021.pdf W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (XLIV-188-2021.pdf - 45.126 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:02:23 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-189-2021.pdf w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska. (XLIV-189-2021.pdf - 50.978 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:04:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-190-2021.pdf w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Iwaniska położonej w obrębie Stobiec, gmina Iwaniska (XLIV-190-2021.pdf - 50.523 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:04:37 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-191-2021.pdf w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego (XLIV-191-2021.pdf - 70.834 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-192-2021-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. (XLIV-192-2021-scalony.pdf - 258.876 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIV-193-2021-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2021-2033. (XLIV-193-2021-scalony.pdf - 287.479 KB)
  Data publikacji: 2021-03-01 15:05:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

28 stycznia 2021

Raport_glosowania_20210128.pdf Raport z głosowania uchwał na XLIII sesji z 2021-01-28 (Raport_glosowania_20210128.pdf - 58.353 KB)
  Data publikacji: 2021-02-07 18:11:36 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLIII-179-2021.pdf W sprawie: petycji wniesionej przez Pana Arkadiusza Rakoczego wzywającej do pilnego przyjęcia uchwały przez Radę Gminy Iwaniska w przedmiocie równego traktowania obywateli przez władze publiczne. (XLIII-179-2021.pdf - 46.599 KB)

30 grudnia 2020

Raport_glosowania_20201230.pdf Raport z głosowania uchwał na XLII sesji z 2020-12-30 (Raport_glosowania_20201230.pdf - 43.399 KB)
  Data publikacji: 2020-12-31 12:24:32