sobota, 19 październik 2019
 
 
Bicie rekordu z Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy


16.10.2016 r. o godz.12.00 dziewi??dziesi?ciu sze?ciu uczniów klas I-III Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach wraz z wychowawcami przyst?pi?o do akcji WO?P polegaj?cej na biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przez pó? godziny wytrwale wykonywali?my uciski i oddechy ratownicze. Akcja zako?czy?a si? powodzeniem i okrzykami rado?ci.
Czytaj całość...
 
Wolontariusze z Ujazdu pomagaj? bezdomnym zwierz?tom z Przytuliska na Wi?niowej w Sandomierzu
7 pa?dziernika 2019 r. cz?onkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie po raz kolejny udali si? do schroniska dla psów „Przytulisko na Wi?niowej” w Sandomierzu.

Podczas wizyty szkolna delegacja wraz z opiekunami przekaza?a na r?ce szefowej schroniska karm? zakupion? z przeprowadzonej zbiórki. Ponadto uczniowie poznali histori? podopiecznych „Przytuliska na  Wi?niowej” oraz zasady jego funkcjonowania. M?odym wolontariuszom z Ujazdu najwi?cej rado?ci sprawi?a mo?liwo?? spaceru z wybranymi czworonogami. Na pami?tk? pobytu w przytulisku wszyscy otrzymali prezenty – kolorowe odblaski z nazw? schroniska, które b?d? przypomina? ciekawe i wzruszaj?ce spotkanie.

Szko?a w Uje?dzie zach?ca uczniów do w??czania si? w takie inicjatywy na rzecz pomocy bezdomnym zwierz?tom, dzi?ki czemu mog? uczy? si?, jak wa?ne jest przyjazne nastawienie, poczucie odpowiedzialno?ci oraz uwra?liwianie na krzywd? zwierz?t – mówi dyrektor Marcin Urba?ski. Wyj?cie poza szko?? i pokazanie miejsc takich, jak schronisko to najlepsza metoda kszta?towania m?odego cz?owieka oraz anga?owania go w dzia?ania charytatywne – dodaje dyrektor.

Dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski oraz Szkolny Klub Wolontariatu sk?adaj? podzi?kowania pani Monice  Kowalskiej – szefowej sandomierskiego schroniska i wszystkim pracownikom za wspó?prac? ze szko?? i pouczaj?c? lekcj? na temat realiów opieki nad zwierz?tami u?wiadamiaj?c? istot? w?a?ciwego ich traktowania i rozwijania empatii.

Czytaj całość...
 
Szko?a w Uje?dzie dla ?rodowiska
W dniach od 08.10.2019 r. do 11.10.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie realizowany by? projekt edukacyjny „Szko?a w Uje?dzie dla ?rodowiska”. Dzia?ania rozpocz??y si? we wtorek 8 pa?dziernika 2019 roku. Tego dnia wychowankowie oddzia?ów przedszkolnych i uczniowie klas I – VIII wykonali „Ekologiczne cuda” wykorzystuj?c do tego wszelkie dost?pne odpady m.in. butelki, kartony, kubeczki po jogurtach, patyczki, zakr?tki. Powsta?y równie? „Kodeksy ekologiczne”, które wyeksponowano na korytarzach szkolnych.

Czytaj całość...
 
NA SPORTOWO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE


 

W dniach od 23 do 30 wrze?nia 2019 roku uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie brali udzia? w dzia?aniach realizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Na uczestników czeka?o wiele atrakcji m.in.: „Turniej gier i zabaw”,  „Turniej pi?ki siatkowej” czy te? „Turniej tenisa sto?owego”. Nie zabrak?o równie? „Zdrowej przerwy obiadowej”, podczas której ca?a spo?eczno?? szkolna smakowa?a przek?ski owocowo – warzywne przygotowane przez uczniów, rodziców i wychowawców. Degustacja odby?a si? w my?l has?a: "?yjmy zdrowo - moc warzyw i owoców". Uczniowie mieli równie? mo?liwo?? udzia?u w warsztatach prowadzonych przez Pani? Sylwi? Kot z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Opatowie. G?ównym tematem spotka? by?y zasady zdrowego od?ywiania oraz wp?yw aktywno?ci fizycznej na zdrowie. Ca?a akcja zako?czy?a si? w poniedzia?ek 30 wrze?nia 2019 roku wyjazdem na kryt? p?ywalni? „Rawszczyzna” do Ostrowca ?wi?tokrzyskiego. Podczas pobytu na basenie uczniowie rozwijali swoje umiej?tno?ci p?ywackie oraz kszta?towali nawyki prozdrowotne. Koordynatorem dzia?a? w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu by?a Ewelina Ciepiela – nauczyciel wychowania fizycznego.

Czytaj całość...
 
PRZEDSZKOLAKI Z UJAZDU ODWIEDZI?Y GMINNE CENTRUM BIBLIOTEKI I KULTURY W IWANISKACH


We wrze?niu 2019 roku wychowankowie oddzia?ów przedszkolnych z Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie zostali obdarowani swoimi pierwszymi „Wyprawkami Czytelniczymi” w ramach ogólnopolskiej kampanii promuj?cej rodzinne czytanie „Ma?a ksi??ka – wielki cz?owiek”.

Maluchy, które odwiedzi?y  Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach odebra?y ksi??ki dostosowane pod wzgl?dem formy i tre?ci do ich potrzeb. Ksi??ka „Pierwsze czytanki dla…” zawiera wiele utworów znakomitych polskich pisarzy i poetów dzieci?cych. Niezwyk?ym wydarzeniem dla przedszkolaków z Ujazdu by?o otrzymanie pierwszej w ich ?yciu Karty Ma?ego Czytelnika.

Czytaj całość...
 
Cykli?ci ze szko?y w Uje?dzie upami?tnili 80. rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego

W zwi?zku z 80. rocznic? powstania Polskiego Pa?stwa Podziemnego cz?onkowie Klubu Rowerowego „Badacze historii” z  Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyruszyli na kolejny rajd rowerowy. Wyprawa mia?a miejsce w sobot? 28 wrze?nia 2019 roku.

Dystans wycieczki wynosi? oko?o 40 kilometrów i obejmowa? takie miejscowo?ci jak Ujazd, Kujawy, Konary, Szczeglice, Bogoria, Grzybów, Koloni? Grzybów, Radwan. W trakcie rajdu uczestnicy zwiedzali Miejsca Pami?ci Narodowej zwi?zane z II wojn? ?wiatow?, a w szczególno?ci z oddzia?em partyzanckim „J?drusie”.

Czytaj całość...
 
Informacja
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 13 z 46