niedziela, 08 grudzień 2019
 
 
Zaproszenie na spotkanie

 
Ostrzezenie - SMOG


Czytaj całość...
 
Informacja

 
UCZNIOWIE Z UJAZDU PO RAZ KOLEJNY PROMUJ? OSZCZ?DZANIE


 27 listopada 2019 roku w Szkolna Kasa Oszcz?dno?ci dzia?aj?ca w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie zorganizowa?a uroczysto?? promuj?c? ide? systematycznego oszcz?dzania pod has?em: „Oszcz?dzamy w SKO przez ca?y rok”. Wzi?li w niej udzia?: dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców – Aneta Ch?odnicka, dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski, nauczyciele oraz uczniowie. Podczas akademii cz?onkowie SKO przedstawili scenki dotycz?ce gospodarno?ci zach?caj?c wszystkich do wp?acania na ksi??eczki, a tak?e przygotowali koncert piosenek propaguj?cych oszcz?dzanie.

Czytaj całość...
 
Informacja


 
Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodleg?osci w szkole w Ujezdzie
W Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie podj?to szereg przedsi?wzi?? upami?tniaj?cych 101. rocznic? odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci. Wszystkie inicjatywy patriotyczne po?wi?cone tej wa?nej rocznicy mia?y za zadanie kszta?towa? w?a?ciwe postawy obywatelskie uczniów.

Dzia?ania rozpocz??y si?  ju? w pa?dzierniku 2019 roku  od udzia?u w akcji edukacyjnej Instytutu Pami?ci Narodowej oraz Muzeum Historii Polski pod patronatem Ministra Edukacji Narodowej, w ramach której zorganizowano wyjazd do kina na film „Legiony”. Przed pokazem filmu uczniowie uczestniczyli w prelekcji historycznej zorganizowanej i przeprowadzonej przez pracownika IPN-u.

Czytaj całość...
 
?LUBUJ? UROCZY?CIE. PASOWANIE NA UCZNIÓW W SZKOLE W UJE?DZIE
W ?rod? 6 listopada 2019 roku uczniowie klasy pierwszej Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie z?o?yli uroczyste ?lubowanie w obecno?ci: wójta Gminy Iwaniska – Marka Sta?ka, wiceprzewodnicz?cej Rady Gminy Iwaniska – Zofii Kowalskiej, przewodnicz?cej Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofii Kokosy, radnego Rady Gminy Iwaniska – W?adys?awa Orkisza, dyrektora Banku Spó?dzielczego w Staszowie Oddzia? w Iwaniskach – Edmunda Szyma?skiego, przewodnicz?cej Rady Rodziców – Anety Ch?odnickiej, wiceprzewodnicz?cej Rady Rodziców – Doroty Sobczyk, dyrektora Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego, rodziców, nauczycieli oraz spo?eczno?ci uczniowskiej.

Dzieci zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci recytatorskie i wokalne udowadniaj?c w ten sposób, ?e s? gotowe do z?o?enia uroczystego ?lubowania. Nast?pnie dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski dokona? pasowania na uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Na pami?tk? tego niezwyk?ego wydarzenia, ka?dy pierwszoklasista otrzyma? dyplom oraz z?o?y? w kronice szkolnej odcisk swojego palca.

Zaproszeni go?cie skierowali do najm?odszych uczniów ciep?e s?owa, ?ycz?c im sukcesów w nauce, samych radosnych chwil i wytrwa?o?ci w zdobywaniu wiedzy. Mi?ym akcentem tej uroczysto?ci by?y niespodzianki dla dzieci w postaci ro?ków obfito?ci przygotowanych przez rodziców oraz upominków od przyby?ych go?ci.

Na koniec wszyscy udali si?  na s?odki pocz?stunek przygotowany przez rodziców.

Czytaj całość...
 
GANG S?ODZIAKÓW W SZKOLE W UJE?DZIE
Uczniowie klasy III Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie brali udzia? w konkursie dla szkó? pod tytu?em „Szkolne Przygody Gangu S?odziaków” zorganizowanym przez sie? sklepów Biedronka.

Na czas trwania akcji sala lekcyjna trzecioklasistów zamienia?a si? w le?n? polank?, na której pod „Magicznym d?bem” pojawili si? g?ówni bohaterowie „Ekologiczne S?odziaki”- maskotki wykonane przez uczniów z materia?ów wtórnych.

Podsumowaniem wydarzenia by?y obchody „Dnia G?o?nego Czytania”, który odby? si? 22 pa?dziernika 2019 roku. W wydarzeniu uczestniczyli: dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury – Magdalena Pietrzyk, dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski, rodzice oraz babcie uczniów. Tego dnia pod „Magicznym drzewem” dyrektor GCBiK w Iwaniskach – Magdalena Pietrzyk, babcia uczniów – El?bieta ?cibisz oraz bibliotekarka – Teresa S?owik czyta?y fragmenty ksi??ki „Gang S?odziaków. Przyjaciele mog? wiele, czyli magia z le?nej polany.” Uczniowie klasy trzeciej przebrani w prawdziwy „Gang S?odziaków” zaprezentowali jedno z ulubionych opowiada?. W dekoracj? sali lekcyjnej oraz wykonanie strojów z du?ym zaanga?owaniem w??czy?y si? mamy trzecioklasistów. Ca?a akcja dostarczy?a wiele emocji i rado?ci, a przede wszystkim zach?ci?a do czytania. Na d?ugo pozostanie ona w pami?ci wszystkich uczniów.


 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 13 z 24