WFOŚiGW w Kielcach prezentuje dotyczące ilości wymienionych źródeł ciepła wraz z przeprowadzonymi termomodernizacjami budynków w roku 2023.

Dane umieszczone są również na stronie www.wfos.com.pl. w zakładce DLA BENEFICJENTÓW/PROGRAM CZYSTE POWIETRZE/ZESTAWIENIE DOTYCZĄCE WYMIENIONYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA W PODZIALE NA GMINY/ZESTAWIENIA ZA ROK 2023.

POBIERZ>>> wymiana-zrodel-ciepla-z-termomodernizacja2023.pdf

POBIERZ>>> wymiana-zrodel-ciepla-2023.pdf

Gmina liczba złożonych Wniosków o dofinansowanie sumaryczna kwota wypłaconych dotacji liczba zrealizowanych przedsięwzięć
Iwaniska 124 1 638 454,60 zł 50

Warto zadbać o bezpieczeństwo swoich danych. Od 17 listopada br. będzie można zastrzec swój numer PESEL.

Zastrzeżenie numeru PESEL to usługa, dzięki której nikt nie weźmie na Ciebie kredytu, nie kupi sprzętów na raty, nie sprzeda nieruchomości bez wiedzy i zgody właściciela, nie wyrobi duplikatu karty SIM. W skrócie, nikt nie wykorzysta Twojego numeru PESEL bez Twojej wiedzy.

W utworzonym Rejestrze Zastrzeżeń Numerów PESEL każda osoba fizyczna będzie mogła dokonać:
1. Zastrzeżenia numeru PESEL.
2. Cofnięcia zastrzeżenia numeru PESEL.
3. Ustawienia automatycznego zastrzeżenia numeru PESEL.
4. Sprawdzenia historii weryfikacji numeru PESEL przez instytucje, firmy i osoby prywatne.
5. Podglądu historii zmian statusu.

Jak to zrobić:
1. Elektronicznie poprzez stronę obywatel.gov.pl (kanał preferowany).
2. Wykorzystując aplikację mObywatel (w chwili obecnej trwają prace wdrożeniowe – usługa będzie realizowana w terminie późniejszym).
3. W placówce bankowej oraz na poczcie (w chwili obecnej trwają prace wdrożeniowe – poszczególne instytucje będą realizować tą usługę w terminie późniejszym).
4. Osobiście w dowolnym urzędzie gminy:
– po zweryfikowaniu tożsamości składa się wniosek o wpisanie w rejestrze zastrzeżenia swojego numeru identyfikacyjnego lub cofnięcie takiego zastrzeżenia,
– w rejestrze zastrzeżeń wprowadzane są dane osób pełnoletnich – osób z obywatelstwem polskim, jak i cudzoziemców,
– w przypadku niemożności złożenia wniosku o zastrzeżenie numeru PESEL spowodowanej chorobą, niepełnosprawnością lub inną niedającą się pokonać przeszkodą zastrzeżenia numeru PESEL, można dokonać przez pełnomocnika, który stawi się osobiście w dowolnym urzędzie gminy, złoży pełnomocnictwo szczególne do dokonania tej czynności i potwierdzi swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości,
– w imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych albo posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, wniosek o zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL może złożyć osobiście w dowolnym urzędzie gminy opiekun prawny albo kurator. W tym celu przedkłada orzeczenie sądowe potwierdzające wyznaczenie go opiekunem albo kuratorem oraz potwierdza swoją tożsamość za pomocą dokumentu tożsamości.

Organ gminy bezpośrednio po złożeniu wniosku i pozytywnej weryfikacji tożsamości zarejestruje zastrzeżenie albo cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze i wyda wnioskodawcy potwierdzenie zastrzeżenia albo jego cofnięcia.

Ważną informacją jest jednak fakt, że – na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości – ustawowy obowiązek weryfikacji zastrzeżenia numeru PESEL przy zawieraniu, np. umowy kredytu lub pożyczki w praktyce, wejdzie w życie 1 czerwca 2024 r. Oznacza to, że można dokonać tej czynności, ale skutki prawne będą obowiązywały od daty wskazanej w ustawie.

Wypełnij ankietę i wyraź swoją opinię! Twój głos ma znaczenie

Jakie jest Twoje zdanie na temat projektów energetyki wiatrowej? Teraz masz okazję, aby wyrazić swoją opinię i przyczynić się do zbadania przyczyn terytorialnego sprzeciwu wobec rozwoju energetyki wiatrowej. Województwo Świętokrzyskie, jako partner w projekcie Biowind, serdecznie zaprasza mieszkańców regionu do wzięcia udziału w krótkiej ankiecie, która pomoże nam zgłębić społeczno-ekonomiczne i środowiskowe czynniki wpływające na stanowisko mieszkańców w sprawie energii wiatrowej.

Dlaczego Twoja opinia jest ważna?

Projekty energetyki wiatrowej stanowią istotny element walki z globalnym ociepleniem i redukcji emisji gazów cieplarnianych. Jednakże, niektóre z tych projektów spotykają się z oporem ze strony społeczności lokalnych. Zrozumienie przyczyn tego sprzeciwu jest kluczowe dla stworzenia zrównoważonych planów rozwoju energetyki wiatrowej, które uwzględnią potrzeby i obawy mieszkańców.

Twój głos jest niezwykle ważny, ponieważ pomoże nam zgromadzić cenne informacje na temat tego, co skłania ludzi do sprzeciwu wobec projektów energetyki wiatrowej. Dzięki Twojej pomocy, będziemy mogli bardziej efektywnie pracować nad tym, aby zminimalizować ewentualne negatywne skutki rozwoju tych projektów.

O projekcie Biowind

Biowind to projekt w ramach programu Interrego Europa 2021-2027, który skupia się na analizie i zrozumieniu lokalnych czynników wpływających na sprzeciw wobec energetyki wiatrowej. Naszym celem jest wymiana doświadczeń z innymi krajami członkowskimi oraz dostarczenie konkretnych danych i wskazówek, które mogą pomóc w dalszym rozwoju projektów wiatrowych, uwzględniając potrzeby społeczności lokalnych.

Projekt opiera się na analizie środowiskowych i społeczno-ekonomicznych aspektów, które wpływają na decyzje mieszkańców w kwestii projektów energetyki wiatrowej. Chcemy zrozumieć, jakie są najważniejsze obawy i jakie korzyści widzą mieszkańcy w rozwoju odnawialnej energii wiatrowej.

Jak wziąć udział w ankiecie?

Wypełnienie ankiety jest łatwe i zajmuje tylko kilka minut. Ankieta jest dostępna online i można ją wypełnić z każdego miejsca. Wszystkie odpowiedzi są poufne i anonimowe, a Twoje dane osobowe nie zostaną ujawnione.

Kliknij tutaj, aby wypełnić ankietę: LINK DO ANKIETY

Po otwarciu strony, po prawej stronie znajduje się przycisk “languages”, należy go kliknąć i z listy rozwijanej wybrać “polski”.

Twoja opinia jest dla nas cenna. Dziękujemy za Twój udział i wsparcie! Wspólnie możemy przyczynić się do lepszej przyszłości, opartej na czystej i odnawialnej energii wiatrowej.

Szanowni rolnicy

Na podstawie danych Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa stwierdzono zagrożenie wystąpienia suszy rolniczej na terenie Miasta i Gminy Iwaniska. 

Jak zgłosić wniosek o oszacowanie strat?

Producent rolny zgłasza wystąpienie szkód w uprawach rolnych spowodowane suszą w terminie umożliwiającym ich oszacowanie przez komisję, jednak nie później niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy. Deklaracja przez producenta rolnego zgłoszenia o oszacowanie przez Komisję  powołaną przez Wojewodę strat w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę nie zastępuje złożenia przez tego producenta rolnego wniosku za pośrednictwem publicznej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

https://aplikacje.gov.pl/app/susza/#/campaign 

Warunkiem oszacowania przez Komisję powołaną przez Wojewodę szkód spowodowanych przez suszę jest zgłoszenie o oszacowanie szkód zawierające podpisaną przez producenta rolnego zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych, które są niezbędne do przeprowadzenia oszacowania szkód.

Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych - susza 2023

Bieżący stan zagrożenia suszą dla Gminy Iwaniska podawany jest na stronie internetowej: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,2606023/

Wybory do Izb Rolniczych – 24 września 2023 r.

 Uchwałą nr 2/2023 r. Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 22 lutego 2023 r. zarządzone zostały wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych, w tym do Walnego Zgromadzenia Świętokrzyskiej Izby Rolniczej z siedzibą w Kielcach.

Wybory wyznaczono na dzień 24 września 2023 r. (niedziela) w godzinach od 8.00 do 18.00.

Więcej informacji na stronie Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Kielcach –

http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-do-izb-rolniczych

24 lipca 2023 r.

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z dofinansowaniem programu  „Czyste Powietrze”.

Płacicie Państwo za zakup i montaż nowego źródła ciepła np. pompy ciepła
–i refinansujecie zrealizowane zadanie z przyznanej i należnej Wam dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”!

Niestety, zdarzają się na rynku usług nieuczciwy wykonawcy, którzy oferują usługi i produkty niskiej jakości oraz zawyżają ceny.

Zwracamy uwagę, że wybór firmy sprzedającej urządzenie jak i wykonującej jego montaż należy do Państwa - naszych Wnioskodawców i Beneficjentów.

Prosimy Państwa o ostrożność i rozwagę, w szczególności w przypadku  oferty akwizytorów na instalację źródła ciepła, w tym POMPY CIEPŁA.Nieuczciwi sprzedawcy proponują niedopasowane do Waszego domu i potrzeb - niskiej jakości urządzenia, które w okresie grzewczym zużywają dużo prądu, a ich trwałość i jakość jest słaba.

Prosimy o dokładne i uważne sprawdzenie firmy i jej oferty jeszcze przed podpisaniem umowy, w szczególności jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwości co do:

- oferowanej ceny usługi i produktu,

- oferowanych parametrów urządzenia lub instalacji,

- oferowanych warunków serwisowych i gwarancji.

Prosimy o uważność i podejmowanie decyzji bez pośpiechu, w konsultacji z gminnym punktem konsultacyjno – informacyjnym, sołtysem lub regionalnie funkcjonującym wfośigw. Warto sprawdzić parametry urządzenia i jego rzeczywistą cenę w internecie.Można także porozmawiać ze znajomymi i sąsiadami, którzy taki proces inwestycyjny mają już za sobą.Warto też skorzystać z funkcjonującej w ramach programu „Czyste Powietrze” tzw. listy ZUM (listy zielonych urządzeń i materiałów) - dostępnej online pod adresem https://lista-zum.ios.edu.pl/, która zawiera zweryfikowane urządzenia i materiały o potwierdzonej jakości.

Przede wszystkim warto współpracować z firmami poleconymi i znanymi na lokalnym rynku.

Prawidłowo zrealizowana inwestycja z dotacją z programu„Czyste Powietrze” to niższe koszty ciepła w Waszych domach, a tym samym niższe wydatki na ogrzewanie.

Zależy nam na Państwa bezpieczeństwie i wyłącznie korzyściach uzyskanych z programu „Czyste Powietrze”.

Życzymy Państwu spotkań wyłącznie z rzetelnymi firmami i satysfakcji ze zrealizowanej inwestycji!

 

uwaga dodatkowa:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) nie promuje konkretnych firm sprzedających urządzenia, instalacyjnych oraz wykonawczych.

Państwa nieufność powinno wzbudzić powoływanie się firmy na partnerstwo z NFOŚiGW w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”, co nie ma uzasadnienia w praktyce. Bezpośrednimi partnerami operacyjnymi w programie „Czyste Powietrze” w odniesieniu do NFOŚiGW są wojewódzkie fundusze ochrony środowiska
i gospodarki wodnej (wfośigw) oraz GMINY (w programie „Czyste Powietrze” uczestniczy ponad 86% gmin w skali Polski), a także wybrane banki, wskazane na stronie internetowej: czyste powietrze.gov.pl.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa w halach Targów Kielce największą w Polsce branżową imprezą dla producentów owoców i warzyw!

 Najnowocześniejsze maszyny specjalistyczne, rozwiązania usprawniające pracę i oszczędzające energię oraz duży kongres z branżowymi konferencjami – czternasta edycja Targów Sadownictwa i Warzywnictwa spełni oczekiwania najbardziej wymagających producentów owoców i warzyw. Wydarzenie odbędzie się na terenie Targów Kielce w środę i czwartek 17 i 18 stycznia 2024 roku.

 Targi Sadownictwa i Warzywnictwa, organizowane przez Oficynę Wydawniczą Oikos, w styczniu 2023 roku po raz pierwszy odbyły się na terenie Targów Kielce. Trzynasta edycja została przeniesiona do Kielc z ośrodka w Nadarzynie koło Warszawy, co okazało się strzałem w dziesiątkę. Swoją ofertę zaprezentowało 311 firm, w tym 50 zagranicznych z 15 krajów, m.in. z Holandii, Włoch, Belgii, Francji, ze Szwajcarii, z Meksyku, Austrii i Luksemburga. Zapoznało się z nią blisko 12,5 tysiąca zwiedzających, a więc rekordowa liczba na tle wszystkich poprzednich edycji. Wystawcy byli zadowoleni z licznych odwiedzin, ale chwalili też przestrzeń i komfortowe warunki. Wielu już wtedy zarezerwowało powierzchnię na kolejną odsłonę TSW w 2024 roku. Ta zaś zapowiada się imponująco i nabiera jeszcze większego rozmachu.

 

Najnowsze technologie dla producentów owoców i warzyw

Hale Targów Kielce 17 i 18 stycznia 2024 roku wypełnią się najnowocześniejszymi i już cieszącymi się uznaniem maszynami i urządzeniami do prac w uprawach warzyw i owoców. Pojawią się kombajny, sadzarki, sprzęty usprawniające zbiór czy maszyny do pielenia i usuwania zbędnych gałęzi. Ważne miejsce zajmą opryskiwacze dostosowane do pracy między rzędami drzew i krzewów, w których zastosowano rozwiązania służące oszczędzaniu cieczy roboczej. Nie zabraknie też ogrodniczych nowinek technicznych – maszyn autonomicznych. Z nowościami przygotowanymi na kolejny sezon będzie można się zapoznać na specjalnie przygotowanych dwóch poletkach pokazowych:  sadowniczym i jagodowym, co jest novum na TSW.Kolejną nowością będzie strefa zajęta przez rozwiązania korzystające z odnawialnych źródeł energii wykorzystywanych w ogrodnictwie.

Niezwykle istotne dla plantatorów warzyw i owoców są nawozy, środki ochrony, kwasy humusowe, a także sadzonki i nasiona, na TSW ogrodnicy będą mogli uzyskać wszelkie informacje o najnowszych i najskuteczniejszych tego rodzaju produktach.

 Kongres z branżowymi konferencjami

Wieloletnią tradycją TSW są konferencje branżowe. W ubiegłym roku prelekcje i panele dyskusyjne cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. W odpowiedzi na duże zapotrzebowanie na specjalistyczną wiedzę organizatorzy targów postanowili na czternastej ich edycji urządzić kongres. W jego ramach zaplanowano spotkania zarówno cykliczne, jak i organizowane po raz pierwszy. Do wydarzeń znanych już z poprzednich lat zaliczają się:

– Konferencja Sadownicza,

–Konferencja Warzywnicza,

– XI Konferencja Truskawkowa,

–II Konferencja Jagodowa.

Po raz pierwszy odbędą się zaś:

– Konferencja Maszynowa,

– Konferencja Szkółkarska,

–Konferencja „Odnawialne źródła energii w ogrodnictwie”,

–Konferencja „Przyszłość polskiego ogrodnictwa – strategia zamiast gaszenia pożarów”.

Po kilkuletniej przerwie na TSW powróciło także wyczekiwane Sadownicze Forum Ekonomiczne. Kongres będzie doskonałą okazją do zdobycia najnowszej wiedzy i nawiązania kontaktów ze specjalistami.

Targi Sadownictwa i Warzywnictwa są największym wydarzeniem o charakterze targowo-konferencyjnym w Europie Środkowo-Wschodniej. Zapraszamy do Kielc na ich czternastą edycję17 i 18 stycznia 2024 roku!

 

Więcej informacji na: www.tsw.pl

 

#targitsw

#kongrestsw

#targikielce

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju w Kielcach udziela przedsiębiorcom
z sektora MŚP preferencyjnych pożyczek inwestycyjnych i obrotowych. Pożyczki z oprocentowaniem już od 0% (de minimis) można uzyskać na inwestycje mające na celu wzrost liczy przedsiębiorstw innowacyjnych, wdrażających nowe lub istotnie ulepszone produkty lub usługi.

 Oferta pożyczki skierowana jest do mikro, małych i średnich przedsiębiorców posiadających siedzibę lub działających oraz planujących założenie działalności na terenie województwa świętokrzyskiego najpóźniej w dniu zawarcia umowy pożyczki.

Warunki udzielania pożyczek są preferencyjne, a przedsiębiorca nie zapłaci prowizji za udzielenie pożyczki lub jej wcześniejszą spłatę. Przyznanie pożyczki zależy od wyniku oceny sytuacji finansowej
i prawnego zabezpieczenia spłaty pożyczki, a zabezpieczenie uzależnione jest od sytuacji ekonomiczno-finansowej podmiotu.

Pożyczki dla MŚP udzielane są w ramach Projektu pn. „Fundusz Funduszy Województwa Świętokrzyskiego”, zgodnie z Umową o Finansowanie Projektu dla Działania 2.6 ”Instrumenty Finansowe dla MŚP” Osi priorytetowej 2 „”Konkurencyjna gospodarka”, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Instrument Finansowy „Pożyczka dla MŚP” jest wdrażany przez Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o. jako Pośrednika Finansowego wybranego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pełniącego rolę Menadżera Funduszu Funduszy Województwa Świętokrzyskiego na podstawie Umowy Operacyjnej Instrument Finansowy – Pożyczka dla MŚP”.

 Informacji udziela:

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju Sp. z o.o.
Kielce, Al. IX Wieków Kielc 4
tel. 41 36 00 280,
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   www.sfr-kielce.pl

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego informuje, że trwa XII edycja Konkursu o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego.

 Celem Konkursu jest inspirowanie rozwoju rynku finansowego i jego innowacyjności poprzez zwiększanie zainteresowania środowiska akademickiego zagadnieniami związanymi
z organizacją i funkcjonowaniem rynku finansowego oraz nadzorem nad tym rynkiem. Konkurs stanowi przejaw realizacji ustawowych zadań Komisji Nadzoru Finansowego dotyczących podejmowania działań edukacyjnych w zakresie funkcjonowania rynku finansowego.

 Organizatorem Konkursu jest Urząd Komisji Nadzoru Finansowego. W XII edycji Konkursu mogą wziąć udział autorzy prac doktorskich napisanych w języku polskim albo w języku angielskim, na podstawie których nadano stopień naukowy doktora w Rzeczypospolitej Polskiej w 2022 roku. Autor najlepszej pracy doktorskiej otrzymuje przyznawaną przez Kapitułę Konkursu, powoływaną przez Przewodniczącego KNF, nagrodę pieniężną w wysokości piętnastu tysięcy złotych brutto. Kapituła Konkursu może także przyznać wyróżnienie w wysokości pięciu tysięcy złotych brutto.

 Zgłoszenie należy złożyć w Kancelarii Ogólnej (Biurze Podawczym) Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa), przesłać przesyłką pocztową na adres korespondencyjny Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego (ul. Piękna 20, 00-549 Warszawa, skr. poczt. 419), z dopiskiem na kopercie „Konkurs na pracę doktorską (Departament Komunikacji Społecznej)”, albo przesłać za pomocą ePUAP na adres elektronicznej skrzynki podawczej Komisji Nadzoru Finansowego (: /2447pvjake/SkrytkaESP), w terminie do 16 sierpnia 2023 r

 Wszelkie informacje o Konkursie są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.knf.gov.pl, w dziale CEDUR/Konkurs o Nagrodę Przewodniczącego KNF za najlepszą pracę doktorską z zakresu rynku finansowego - link: https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/edukacja_cedur/konkursy/Konkurs_o_nagrode_Przewodniczacego_KNF