2 grudnia 2020

Raport_glosowania_20201202.pdf Raport z głosowania uchwał na XLI sesji z 2020-12-02 (Raport_glosowania_20201202.pdf - 49.344 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 11:55:57 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-167-2020.pdf w sprawie: przyjęcia Programu Współpracy Gminy Iwaniska z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego (XLI-167-2020.pdf - 90.517 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:44:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-168-2020.pdf w sprawie obniżenia ceny skupu 1dt żyta przyjętej za podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Iwaniska (XLI-168-2020.pdf - 74.003 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:45:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-169-2020.pdf w sprawie zmiany ,,Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2020'' (XLI-169-2020.pdf - 78.512 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:45:42 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-170-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XLI-170-2020-scalony.pdf - 256.172 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:46:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-171-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XLI-171-2020-scalony.pdf - 317.153 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:46:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XLI-172-2020.pdf W sprawie zajęcia stanowiska w przedmiocie wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych ustalonych przez Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki. (XLI-172-2020.pdf - 46.657 KB)
  Data publikacji: 2020-12-03 13:47:19 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny

22 października 2020

Raport_glosowania_20201022.pdf Raport z głosowania uchwał na XL sesji z 2020-10-22 (Raport_glosowania_20201022.pdf - 37.572 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:32:08 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-164-2020.pdf w sprawie : wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /157/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkó (XL-164-2020.pdf - 73.019 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:07:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-165-2020.pdf w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Rady Gminy Iwaniska Nr XXXVIII /159/2020 z dnia 18 września 2020 r. w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodn (XL-165-2020.pdf - 56.519 KB)
  Data publikacji: 2020-10-22 13:23:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XL-166-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XL-166-2020-scalony.pdf - 204.503 KB)

7/10/2020

Raport_glosowania_20201007.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXIX sesji z 2020-10-07 (Raport_glosowania_20201007.pdf - 36.659 KB)
  Data publikacji: 2020-10-12 15:10:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIX-163-2020.pdf W sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Iwaniska konsultacji dotyczących wniosku o nadanie statusu miasta miejscowości Iwaniska. (XXXIX-163-2020.pdf - 87.812 KB)

18 września 2020

Raport_glosowania_20200918.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVIII sesji z 2020-09-18 (Raport_glosowania_20200918.pdf - 52.386 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:42:10 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-153-2020.pdf w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie (XXXVIII-153-2020.pdf - 52.455 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:42:54 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-154-2020.pdf w sprawie: nabycia nieruchomości w użyczenie (XXXVIII-154-2020.pdf - 52.774 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:43:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-155-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXVIII-155-2020.pdf - 55.054 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:43:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-156-2020.pdf W sprawie podjęcia procedury związanej z nadaniem miejscowości Iwaniska statusu miasta. (XXXVIII-156-2020.pdf - 41.593 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:44:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-157-2020.pdf w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Iwaniska oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku (XXXVIII-157-2020.pdf - 79.547 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:44:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-158-2020.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Gminy Iwaniska (XXXVIII-158-2020.pdf - 65.33 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:02 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-159-2020.pdf w sprawie zwolnienia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Iwaniskach z obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obniżenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dyr (XXXVIII-159-2020.pdf - 76.344 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-160-2020.pdf zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/147/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 20 lipca 2020r. w sprawie opłaty targowej (XXXVIII-160-2020.pdf - 72.576 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:45:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-161-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXVIII-161-2020-scalony.pdf - 255.675 KB)
  Data publikacji: 2020-09-21 14:51:45 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVIII-162-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXVIII-162-2020-scalony.pdf - 317.311 KB)

20/07/2020

Raport_glosowania_20200720.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVII sesji z 2020-07-20 (Raport_glosowania_20200720.pdf - 54.845 KB)

30/06/2020

Raport_glosowania_20200630.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXVI sesji z 2020-06-30 (Raport_glosowania_20200630.pdf - 49.007 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 09:25:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-141-2020.pdf w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Iwaniska wotum zaufania . (XXXVI-141-2020.pdf - 42.373 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:08:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-142-2020.pdf w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Iwaniska za 2019 r. (XXXVI-142-2020.pdf - 43.118 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:09:18 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-143-2020.pdf w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Iwaniska z tytułu wykonania budżetu za 2019 r (XXXVI-143-2020.pdf - 45.856 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:09:43 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-144-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXVI-144-2020-scalony.pdf - 206.614 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:10:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-145-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXVI-145-2020-scalony.pdf - 206.446 KB)
  Data publikacji: 2020-07-02 14:10:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXVI-146-2020.pdf W sprawie: zmiany uchwały Nr XXXIV/135/2020 Rady Gminy Iwaniska z dnia 27 maja 2020 r w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich ,zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych ,zasad promocji obywatelskich inicjatyw (XXXVI-146-2020.pdf - 70.062 KB)


12 czerwca 2020

Raport_glosowania_20200612.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXV sesji z 2020-06-12 (Raport_glosowania_20200612.pdf - 255.814 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:42:12 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-136-2020.pdf w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Opatowskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn." Zakup ambulansu sanitarnego typu A na potrzeby podmiotu leczniczego tj. Szpitala Świętego Leona Sp. z o.o. z siedzibą w Opatowie " (XXXV-136-2020.pdf - 99.2 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:42:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-137-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXV-137-2020-scalony.pdf - 150.116 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:43:38 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-138-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXV-138-2020-scalony.pdf - 299.371 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:44:09 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-139-2020-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXXV-139-2020-scalony.pdf - 299.766 KB)
  Data publikacji: 2020-06-15 18:44:52 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXV-140-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonej w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXV-140-2020.pdf - 381.041 KB)27 maja 2020

Raport z głosowania uchwał na XXXIV sesji z 2020-05-27 (Raport_glosowania_20200527.pdf - 43.12 KB)29/04/2020

Raport_glosowania_20200429.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXIII sesji z 2020-04-29 (Raport_glosowania_20200429.pdf - 34.465 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:56:55 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-128-2020-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2019 r. (XXXIII-128-2020-scalony.pdf - 559.114 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:50:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-129-2020-scalony.pdf W sprawie nadania statutów sołectwom Gminy Iwaniska. (XXXIII-129-2020-scalony.pdf - 3175.505 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:51:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-130-2020.pdf w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVIII/214/2017 Rady Gminy Iwaniska z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady korzystania z targowiska (XXXIII-130-2020.pdf - 86.465 KB)
  Data publikacji: 2020-05-07 07:52:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXIII-131-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXXIII-131-2020-scalony.pdf - 271.496 KB)16/03/2020


Raport z głosowania uchwał na XXXII sesji z 2020-03-16 (Raport_glosowania_20200316.pdf - 49.51 KB)


25 lutego 2020

Raport_glosowania_20200225.pdf Raport z głosowania uchwał na XXXI sesji z 2020-02-25 (Raport_glosowania_20200225.pdf - 42.797 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:35:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-115-2020.pdf w sprawie: uchwalenia planu pracy Rady Gminy Iwaniska. (XXXI-115-2020.pdf - 209.711 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:04 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-116-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rewizyjnej Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-116-2020.pdf - 209.988 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-117-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2020r. (XXXI-117-2020.pdf - 199.94 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:41 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-118-2020.pdf w sprawie: zatwierdzenia ramowego planu pracy Komisji Rady Gminy Iwaniska na 2020r. (XXXI-118-2020.pdf - 357.204 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:36:58 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-119-2020.pdf w sprawie: rezygnacji przez Gminę Iwaniska z prawa pierwokupu nieruchomości położonych w obrębie Iwaniska, gmina Iwaniska (XXXI-119-2020.pdf - 178.11 KB)
  Data publikacji: 2020-02-27 14:37:14 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXXI-120-2020.pdf w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zmiany przepisów prawa miejsowego. (XXXI-120-2020.pdf - 196.968 KB)

data sesji: 11 lutego 2020

Załączone pliki
Raport_glosowania_20200211.pdf Raport z głosowania uchwał na XXX sesji z 2020-02-11 (Raport_glosowania_20200211.pdf - 27.849 KB)
  Data publikacji: 2020-02-17 13:36:15 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXX-114-2020-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok. (XXX-114-2020-scalony.pdf - 158.227 KB)
  Data publikacji: 2020-02-17 13:38:3030 grudnia 2019

Raport_glosowania_20191230.pdf Raport z głosowania uchwał na XXIX sesji z 2019-12-30 (Raport_glosowania_20191230.pdf - 47.217 KB)
  Data publikacji: 2019-12-31 11:31:29 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-107-2019.pdf w sprawie przyjęcia : "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Akloholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii" w Gminie Iwaniska na rok 2020. (XXIX-107-2019.pdf - 98.811 KB)
  Data publikacji: 2020-01-09 14:59:51 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-108-2019.pdf W sprawie zamiaru przekształcenia Publicznej Szkoły Podstawowej w Wygiełzowie w Szkołę Filialną (XXIX-108-2019.pdf - 716.496 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:05 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-109-2019.pdf w sprawie : odmowy wyrażenia zgody na odwołanie Pana Sylwestra Charymskiego ze stanowiska Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Nieskurzowie Nowym. (XXIX-109-2019.pdf - 231.638 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:28 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-110-2019-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok. (XXIX-110-2019-scalony.pdf - 171.233 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:31:50 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-111-2019-scalony.pdf w sprawie zmiany Uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2019-2033 (XXIX-111-2019-scalony.pdf - 324.5 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:24 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-112-2019-scalony.pdf w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2020-2033 (XXIX-112-2019-scalony.pdf - 315.566 KB)
  Data publikacji: 2020-01-16 12:32:47 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
XXIX-113-2019-scalony.pdf w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Iwaniska na 2020 rok (XXIX-113-2019-scalony.pdf - 998.695 KB)