W całej Polsce, a co za tym idzie również w naszej szkole, od 24 października uczniowie klas starszych szkół podstawowych (IV – VIII) pracują zdalnie, a od 9  listopada zdalnie uczą się też dzieci z klas I – III.

Nauczyciele świadczą pracę w  szkole, prowadzą zajęcia w czasie rzeczywistym, zgodnie z tygodniowym planem zajęć. Realizacja procesu nauczania ze szkoły daje możliwość wykorzystania dostępnych pomocy: tablic multimedialnych, map, plansz edukacyjnych, a nawet tablicy, na której prowadzący lekcje napisze rozwiązanie zadania, czy np. wzór chemiczny.

Nauczyciele pracują głównie na platformie, która daje możliwość pracy na kanale tekstowym, głosowym oraz wideo. Ten sposób prowadzenia zajęć umożliwia stosowanie różnych metod i form pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej.
Uczniowie szybko opanowali umiejętność posługiwania się programem i są zadowoleni z faktu, że mogą nauczyciela usłyszeć i zobaczyć, a nie tylko z nim korespondować za pomocą poczty elektronicznej.

Wykorzystujemy również inne drogi kształcenia na odległość: platformy edukacyjne, e-podręczniki, treści zgromadzone na dyskach chmurowych (np. dysk Google), na których nauczyciele posiadają swoje materiały. Jeżeli istnieje taka potrzeba, wynikająca ze specyfiki przedmiotu, wykorzystywane są również inne platformy. Praca zdalna nie jest łatwa, ale wszyscy staramy się, aby lekcje on – line były ciekawe, by uczniowie z chęcią w nich uczestniczyli. Na bieżąco oceniamy pracę dzieci i trud włożony przez nich w pracę na odległość. Doceniamy również zaangażowanie rodziców, szczególnie dzieci najmłodszych, którzy w tym trudnym momencie wspierają wysiłek nauczycieli i stale czuwają nad pracą zdalną swoich pociech.

Szkoła wychodzi też naprzeciw wszelkim problemom, które niesie ze sobą praca na odległość. Na wnioski rodziców przekazano uczniom komputery do pracy zdalnej, pozyskane przez Wójta Gminy Iwaniska z Projektu Zdalna Szkoła ( + ) - Wsparcie OSE w Systemie Kształcenia Zdalnego. Uczniowie, którzy nie mają dostępu do Internetu lub warunków do pracy w domu, zajęcia lekcyjne mogą odbywać na terenie szkoły. Również na terenie placówki mogą uczyć się uczniowie objęci pomocą psychologiczno – pedagogiczną. W szkole nadal funkcjonuje przedszkole oraz świetlica,  co jest dużym ułatwieniem dla pracujących zawodowo rodziców.

Dla chętnych ósmoklasistów zorganizujemy konsultacje, egzaminy próbne w wersji on – line, aby mogli lepiej się przygotować do egzaminów zewnętrznych. Wszystkim, nauczycielom, kadrze kierowniczej, instytucjom wspierającym pracę szkoły ogromnie zależy na tym, aby uczniowie w kolejnych tygodniach realizacji procesu nauczania na odległość mogli w sposób właściwy rozwijać własne kompetencje, rozumiane – nie tylko jako przyswajanie wiedzy zawartej w podstawie programowej, ale nade wszystko – jako rozwój umiejętności uczenia się oraz radzenia sobie w zupełnie nowej sytuacji.