4 września 2023 roku odbyło się uroczyste nadanie sztandaru i imienia Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe.

W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: poseł na Sejm RP – Krzysztof Lipiec, dyrektor biura poselskiego posła Krzysztofa Lipca - Małgorzata Pruś, starosta opatowski – Tomasz Staniek, prezes Banku Spółdzielczego w Staszowie – Grzegorz Kozak, dziekan Dekanatu Opatowskiego ks. kan. - Leszek Zajezierski, burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska – Marek Staniek, skarbnik Miasta i Gminy Iwaniska - Teresa Kaptur, sekretarz Miasta i Gminy Iwaniska -  Wiesława Słowik, wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Iwaniskach- Zofia Kowalska, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Iwaniskach- Cezary Miśkiewicz, Rady Miejskiej w Iwaniskach -  Władysław Orkisz, Rady Miejskiej w Iwaniskach - Zofia Kokosa, sołtysi, dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe - Elżbieta Charymska wraz z główną księgową –Pauliną Wójcik, dyrektor Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach - Dominika Kaptur, kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Iwaniskach - Beata Słoczyńska, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Iwaniskach - Małgorzata Gołyska, inspektor Zbigniew Kwiatkowski, Jolanta Rusak, przedstawicielki Kół Gospodyń Wiejskich w Ujeździe, Radwanie i Kujawach, dyrektor PSP w Iwaniskach - Anna Michalska-Kapsiak i wicedyrektor Jolanta Andzel, dyrektor PSP w Mydłowie - Dorota Snopek i Grażyna Krakowiak, dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach- Agata Kończak, zastępca dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Iwaniskach -Ewelina Kasprzycka,Katarzyna Grześkiewicz, Marzanna Glibowska, Iwona Gawrońska, emerytowani pracownicy szkoły, druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ujeździe, rodzice na czele z przewodniczącą Rady Rodziców Anetą Chłodnicką i wiceprzewodniczącą Moniką Rybak, dyrektor szkoły w Ujeździe – Marcin Urbański, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni i uczniowie.

Podczas mszy świętej inaugurującej nowy rok szkolny w kościele parafialnym w Iwaniskach ksiądz dziekan – Leszek Zajezierski dokonał poświęcenia sztandaru. W części oficjalnej na placu szkolnym po odśpiewaniu hymnu i powitaniu gości nastąpiło przecięcie wstęgi na tablicy urzędowej Publicznej Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ujeździe. Następnie odbyła się najbardziej podniosła chwila – przekazanie sztandaru. Jego fundator, poseł Krzysztof Lipiec przekazał sztandar dyrektorowi szkoły – Marcinowi Urbańskiemu, który z kolei wręczył go uczniom. W obecności szanownych gości i wszystkich zebranych przedstawiciele społeczności uczniowskiej złożyli ślubowanie na otrzymany sztandar.

To pierwsza taka uroczystość w historii tej szkoły, której znaczenia nie sposób pominąć. Pewnie dzisiejszej uroczystości nie byłoby, gdyby nie ogromne wsparcie i zaangażowanie ze strony dwóch wielkich przyjaciół naszej szkoły Posła na Sejm RP Krzysztofa Lipca oraz Burmistrza Miasta i Gminy Iwaniska Marka Stańka. Szanowny Panie pośle, Szanowny Panie Burmistrzu sumiennie i z wielką starannością od 1 września 2022roku odrabialiśmy zadaną pracę domową. Na swoją patronkę wybraliśmy polską uczoną Marię Skłodowską-Curie, jedną z nielicznych kobiet, którą zna i podziwia cały świat, mówił dyrektor- Marcin Urbański.

W podziękowaniu za ufundowanie sztandaru i nadanie szkole imienia poseł Krzysztof Lipiec i burmistrz Marek Staniek przecięli wstęgi na pamiątkowych tablicach od Rady Rodziców i dyrektora umieszczonych w holu placówki. Otrzymali oni także podziękowania w postaci grawerów. Natomiast przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wręczyli dostojnym gościom statuetki i tytuł przyjaciela szkoły i honorowego wychowawcy.

Wspólnota szkolna jest ważną wspólnotą, gdyż kształtuje się tak naprawdę w młodym wieku i u młodych Polaków, dlatego też będzie to jedno z najważniejszych przeżyć dla młodzieży tej szkoły, ale sądzę, że również dla nauczycieli i rodziców. Cieszę się, że dzisiaj w takiej pięknej atmosferze rozpoczynamy nowy rok szkolny. Niech ten sztandar będzie oznaką przynależności do wspólnoty tej szkoły i pod tym sztandarem, aby wasza młodzież zdobywała jak  największe sukcesy w nauce, mówił fundator sztandaru – poseł Krzysztof Lipiec.

Szkoła przeżywa swój renesans. W ubiegłym roku otwieraliśmy nowy pawilon edukacyjny z pięcioma klasopracowniami, w których uczniowie w sposób nowoczesny mogą pogłębiać wiedzę.  W marcu 2023 r.  Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie nadania Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe imienia Marii Skłodowskiej-Curie. Gratuluję wspaniałego patrona, wielkiej noblistki i uczonej, która rozsławiała imię Polski na całym świecie. Niech będzie ona przykładem dla młodzieży w pracy i nauce. Uważam, że to patron na miarę XXI wieku i jeszcze raz gratuluję wyboru. Dzisiejszy dzień  jest też bardzo dobrą okazją na przekazanie szkole ośmiu nowych laptopów pochodzących z Projektu Cyfrowa Gmina, mówił burmistrz Miasta i Gminy Iwaniska - Marek Staniek.

Po przemówieniach nastąpiła część artystyczna w wykonaniu uczniów. Rozpoczęło ją wystąpienie Marii Skłodowskiej-Curie oraz pokaz doświadczeń chemicznych, po których odbyły się występy wokalne Emilii Rybak, Patrycji Pawlik i Anny Bednarczyk oraz występy taneczne działających w szkole zespołów Fantazja i Crazy Girls.

Olbrzymie zaangażowanie i wysiłek w przygotowanie uroczystości po raz kolejny włożyli rodzice. Ich praca uświetniła ten niezwykły dzień. Na Zamku Krzyżtopór w Ujeździe po zakończonej ceremonii odbył się wystawny poczęstunek w przygotowaniu Rady Rodziców. A wielką niespodzianką okazał się tort okolicznościowy.