Rozmowa z Markiem Stańkiem, wójtem gminy Iwaniska na temat polityki prorodzinnej w przeddzień obchodów Międzynarodowego Dnia Rodziny.

Czy gmina Iwaniska prowadzi politykę prorodzinną?

Marek Staniek: - Samorząd Gminy Iwaniska  wspiera wszystkie inicjatywy prorodzinne i jako priorytet w tworzeniu strategii rozwoju gminy wspólnie z Radą Gminy stawia zapewnienie mieszkańcom a w szczególności rodzinom godnych warunków życia i rozwoju. W założeniach strategicznych ważne miejsce zajmuje polityka prorodzinna, która ukierunkowana jest na szeroki rozwój zarówno pomocy rodzinom ze szczególnymi potrzebami, osobom samotnym i wykluczonym jak również wspieranie edukacji dzieci i młodzieży, zapewnienia mieszkańcom możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego, integracji społecznej oraz wspierania rodzin z różnego rodzaju problemami .

Jakie działania podejmuje samorząd z myślą o rodzinach które mają problemy mieszkaniowe ?

- W celu zapewnienia rodzinom z problemami mieszkaniowymi godnych warunków życia rozpoczęliśmy w poprzedniej kadencji projekt modernizacji budynku po byłej szkole podstawowej w Krępie na mieszkania socjalne.  W roku 2020 został oddany do użytku  nowy, w pełni wyposażony budynek. Docelowo powstało 14 mieszkań dwupokojowych, trzy kawalerki oraz trzy mieszkania trzypokojowe. Inwestycję udało się zrealizować dzięki pozyskaniu  unijnego dofinansowania  w postaci 3 mln zł. , na ten cel z budżetu gminy przekazaliśmy 1mln zł. Obiekt ten ma pięknie zagospodarowany teren, posiada plac  rekreacyjny oraz duży parking.

Gmina Iwaniska od lat kładzie nacisk na integrację mieszkańców oraz realizuje wiele inicjatyw społecznych, czy inicjatywy te obejmują swoim zasięgiem cały teren gminy Iwaniska?

- Jako wójt gminy staram się wspólnie z Radą Gminy o to aby nasze wyborcze postulaty na bieżąco realizować. Jednym z nich była właśnie budowa świetlic wiejskich. W poprzedniej kadencji w ramach tych zadań zostały wybudowane nowe budynki świetlic wiejskich w miejscowości Marianów, Kujawy, Radwan, Przepiórów, Obecnie w trakcie prac wykończeniowych jest świetlica wiejska w Mydłowie Są to budynki w pełni wyposażone, z zagospodarowaniem terenu oraz placami zabaw. Miejsca te są w pełni wykorzystywane przez mieszkańców. W każdej miejscowości na terenie gminy Iwaniska zadbaliśmy o to, aby mieszkańcy mieli miejsce gdzie wybrać się na rodzinny spacer, gdzie dzieci mogą spędzić czas na zabawie oraz wspólnym odpoczynku. To z myślą o rodzinach zostały wybudowane w miejscowości Tęcza, Mydłów, Radwan, Łopatno, Stobiec place aktywności i zabawy. Na terenie miejscowości Iwaniska został wybudowany również plac zabaw  z którego mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy, plac ten jest ogrodzony i wyposażony, obok znajdują się toalety oraz duży parking

Warto wspomnieć że Gmina Iwaniska jako pierwsza z gmin w województwie świętokrzyskim w roku 2008  przystąpiła do realizacji projektu stworzenia przedszkola. Czy ta inicjatywa jest nadal podejmowana i przedszkole działa?

- Tak oczywiście jesteśmy dumni z tego , ze mogliśmy utworzyć oddział przedszkolny dla 3,4 i 5 latków przy Szkole Podstawowej. Utworzenia tej placówki było możliwe dzięki środkom unijnym pozyskanym z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Przedszkole funkcjonuje i działa do dnia dzisiejszego i mieści się  w trzech salach szkoły podstawowej w Iwaniskach. Docelowo opieką objętych jest sześćdziesięcioro dzieci. Pieniądze pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – działanie „Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej” przeznaczono na prowadzenie i wyposażenie placówki oraz sfinansowanie wyżywienia przedszkolaków.

 A jak wygląda sytuacja oświatowa w gminie Iwaniska i czy rodziny  objęte są pomocą socjalną?

- Jako nieliczna z gmin  utrzymujemy 5 budynków w których mieszczą się szkoły podstawowe, na bieżąco dbamy o estetykę i remonty obiektów. Uczniowie korzystają z programu ,,Posiłek w szkole „ oraz z dofinansowania i pokrycia kosztów dojazdów do szkoły. Na bieżąco Gminny Zespół Ekonomiczno- Administracyjny Szkół pilotuje i obsługuje program 500+ oraz rządowy program stypendialny. Dzięki wsparciu Ministerstwa Edukacji doposażamy szkolne pracownie. W ramach rozpoczynającej się rewitalizacji miejscowości Iwaniska, Szkoła Podstawowa w Iwaniskach zyska nowy parking a w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom dojeżdżającym powstanie również nowa zajezdnia autobusowa. Trwają również prace przy rozbudowie Szkoły Podstawowej w Ujeździe. Dzieci oraz młodzież mogą również korzystać z dodatkowych zajęć w gminnych instytucjach kultury , mam tu na myśli Gminne Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach oraz Instytucje Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe..W obecnej sytuacji epidemiologicznej nie jest to możliwe ale ufamy ze już latem będziemy mogli wrócić do prowadzenia zajęć dodatkowych.

-Czy samorząd angażuje się na rzecz profilaktyki oraz zapobiegania wykluczeniom społecznymi i jaką rolę pełni Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

GKRPA wspiera  zarówno rodziny z problemami alkoholowymi, organizując spotkania , kierując na leczenie osoby tego wymagające, jak również wspiera wszelkie inicjatywy podejmowane przez lokalne organizacje oraz szkoły mające na celu szeroko pojętą profilaktykę. Warto zaznaczyć, ze samorząd w 100% finansuje działanie Poradni Profilaktycznej dla osób uzależnionych. Zatrudniony jest terapeuta  d.s. uzależnień .Poradnia profilaktyczna czynna jest w każdy wtorek od godziny 15tej. Opieką specjalistyczną oraz wsparciem obejmuje również członków rodziny, organizując spotkania informacyjne z policjantem oraz pedagogiem, organizując wyjazdy dla dzieci, dofinansowując pobyt dzieci na koloniach. W ramach działań profilaktycznych organizowane są również happeningi, przedstawienia, warsztaty oraz pikniki integracyjne.

 - Politykę prorodzinną prowadzi również Ośrodek Pomocy Społecznej  

Ośrodek Pomocy Społecznej na bieżąco wspiera rodziny objęte pomocą, organizuje pomoc rzeczową oraz materialną, prowadzi monitoring sytuacji dziecka z rodziny zagrożonej kryzysem lub przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczej. W ramach realizowanego projektu i współpracy z PCPR w Opatowie działają na terenie gminy dzienni opiekunowie, którzy pomagają w codziennym funkcjonowaniu osobom starszym i samotnym. Realizowany jest wieloletni program ,,Posiłek w szkole i w domu”. W ramach POPŻ Gmina Iwaniska współpracuje z CARITAS w Sandomierzu, organizując pomoc w postaci produktów żywnościowych dla rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji i o niskich dochodach. Dofinansowujemy również dojazdy dzieci do szkół.

 - Na terenie gminy działającą też Koła Gospodyń Wiejskich to też jeden z punktów realizacji polityki prorodzinnej , jak układa się współpraca ?

W roku 2018  zostało powołanych do życia lub reaktywowanych 13 Kół Gospodyń Wiejskich które skupiają w swoich szeregach zarówno kobiety jak i mężczyzn a w działania na rzecz społeczności lokalnej angażują się całe rodziny. Członkowie Kół mogą spotykać się w świetlicach, remizach strażackich gdzie organizują wspólne biesiady, warsztaty kulinarne, spotkania świąteczne. Staramy się doceniać wkład pracy członków KGW w kultywowanie tradycji i kultury i w miarę możliwości wspieramy podejmowane inicjatywy dofinansowując wydarzenia oraz pomagając w pozyskiwaniu funduszy na ten cel.

 - W ubiegłym roku na terenie Iwanisk został oddany do użytku nowy plac targowy , to duża inwestycja , czy spełnia on swoja role ?

Z myślą o mieszkańcach Iwanisk i okolic w celu stworzenia miejsca przyjaznego młodym ludziom oraz w celu promowania zdrowej żywności udało nam się zrealizować projekt i oddać w 2020 roku do użytku mieszkańców plac targowy który mieści się w dobrej lokalizacji i świadczy szereg usług handlowych. ,,Mój Rynek” bo taką nazwę nosi nowy plac targowy spełnia wszystkie wymogi, jest miejscem przyjaznym rodzinom , robią tu zakupy zarówno młodzi ludzie jak i seniorzy, pomimo pandemii przybywa również sprzedających . Koszt inwestycji to 3 mln zł

 -Na terenie gminy powstaje nowa inwestycja to Dom Pomocy Społecznej w Przepiórowie, miejsce gdzie swój dom znajdą seniorzy oraz osoby niepełnosprawne, ale to też nowe miejsca pracy.

Tak cieszymy się, ze inwestycja która  jest obecnie na etapie prac wykończeniowych pozwoli nam stworzyć nowe miejsca pracy. Docelowo  w budynku będzie 25 pokoi dwuosobowych z łazienkami, stołówka wraz z zapleczem kuchennym, pomieszczenia administracyjne oraz gospodarcze. Chcemy również zagospodarować teren wokół który stanowi park oraz XIX wieczny dworek. Koszt planowanych inwestycji to ok. 7,5 mln.