RG.715.1.2020, Iwaniska, dnia 20.02.2020 r.

Wójt Gminy Iwaniska ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego usytuowanego w budynku położonym w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1 w Iwaniskach

Przedmiotem sprzedaży jest lokal użytkowy nr 6 o powierzchni 48,51 m2 usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego piętrowego położonego w Iwaniskach przy ul. Kolejowej 1 wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku oraz działce gruntu oznaczonej nr 284/4 wynoszącym 4851/26676 w obrębie Iwaniska, objętej księgą wieczystą Nr KI1T/0009367/7.

Lokal stanowi jedno pomieszczenie z sanitariatem. Wejście do lokalu od strony północnej stanowi brama drewniana dwuskrzydłowa. Stolarka okienna drewniana, posadzka betonowa. Lokal wyposażony w instalację elektryczną i wodno-kanalizacyjną. Lokal wymaga generalnego remontu. 

Nabywca przejmuje lokal w stanie istniejącym. Gmina Iwaniska nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wady ukryte zbywanego lokalu. 

      Zgodnie ze Studium Uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy teren nieruchomości oznaczony jako: usługi podstawowe – istniejące.  

       Cena wywoławcza wynosi – 21.000,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy złotych 00/100).
       Cena wywoławcza jest ceną netto.  Do ceny osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
       Wadium wynosi – 4.000,00  zł (słownie: cztery tysiące złotych  00/100)  

       Lokal jest przedmiotem umowy najmu na czas określony do dnia 29.02.2020 r.

 1. Przetarg odbędzie się dnia 25 marca 2020 r. o godz. 9:00 w Urzędzie Gminy w Iwaniskach w sali konferencyjnej.  
 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest: - wpłacenie ustalonego wadium w pieniądzu w terminie do dnia 20 marca 2020 r. na konto bankowe Gminy Iwaniska nr: 06 1240 2773 1111 0010 5514 0132.  Przy wpłacaniu wadium należy podać  numer i położenie lokalu.

    Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu wadium na wskazane wyżej konto.

 1. Uczestnik przetargu zobowiązany jest do:
  -   przedłożenia dowodu wpłaty wadium, 
  -   okazania dowodu tożsamości,
  -   przedłożenia aktualnego odpisu z właściwego rejestru – osoby prawne,
  -   przedłożenia pełnomocnictwa przez osobę reprezentującą w przetargu inną osobę,
  -   złożenia  pisemnego oświadczenia o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu.  

W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego małżonka należy przedłożyć pisemne oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na przystąpienie małżonka do przetargu z zamiarem nabycia lokalu będącego przedmiotem przetargu ze środków pochodzących z majątku wspólnego za cenę ustaloną w przetargu.

 1. Wpłacone wadium podlega: -  zaliczeniu na poczet ceny nabycia lokalu w przypadku wygrania przetargu, -  zwrotowi – uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają.

  Wadium nie podlega zwrotowi jeżeli uczestnik, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy sprzedaży w miejscu i terminie wyznaczonym przez Organizatora przetargu. 
 1. Wszelkie koszty związane z nabyciem lokalu ponosi nabywca.

 2. Wójt Gminy Iwaniska zastrzega sobie prawo do odwołania przetargu z ważnych powodów.
 1. Dodatkowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Urzędzie Gminy w Iwaniskach,  pokój nr 3 tel. (15) 860 12 54 wew. 106, od godz. 800 do 1500 .
 1. Ogłoszenie o przetargu zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Gminy Iwaniska: www.iwaniska.eu i w Biuletynie Informacji Publicznej: http://iwaniska.pl/bip oraz wywieszone na tablicach ogłoszeń: w siedzibie Urzędu Gminy  Iwaniska przy ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska  i w miejscowości Iwaniska.