Gmina Iwaniska przystąpiła do realizacji projektu pn. „Promocja produkcji żywności ekologicznej przez nasadzenia drzew miododajnych, sposobem na ochronę i poprawę jakości środowiska oraz bioróżnorodności w województwie świętokrzyskim”.

Głównym celem „Projektu nasadzenia drzew miododajnych” jest promocja produkcji żywności ekologicznej poprzez rozwój pszczelarstwa w województwie świętokrzyskim dzięki zwiększeniu ilości pożytków pszczelich oraz bioróżnorodności. Także poprawa jakości życia poprzez zwiększenie powierzchni zadrzewionych i zakrzewionych sprzyjających wypoczynkowi i rekreacji mieszkańców obszarów wiejskich. Nasadzenia są sfinansowane ze środków własnych Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Drzewa i krzewy, które gmina otrzyma zostaną posadzone w Krępie na działce nr 492/1 zgodnie z wnioskiem o przystąpienie do projektu.