sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Sukces gimnazjalisty z Iwanisk
Ucze? klasy II b  PSP w Iwaniskach Maciej Kaptur uzyska? I miejsce w w Wojewódzkim Konkursie ”Katy? – Pami?tajmy”.  W konkursie wzi?li udzia? uczniowie z 10 szkó? województwa ?wi?tokrzyskiego.  30  maja 2018 w Publicznej Szkole Podstawowej im  J. Ossoli?skiego  w Klimontowie odby?o si? podsumowanie konkursu. By?a to ju? VII edycja tego konkursu. Celem tego przedsi?wzi?cia jest popularyzowanie wiedzy historycznej o II wojnie ?wiatowej oraz poszerzanie wiedzy i wra?liwo?ci uczniów na temat losów ?o?nierzy polskich i ich rodzin  pod okupacj? sowieck?.  Zadaniem uczniów by?o wykonanie prac plastycznych i przestrzennych, których przes?aniem mia?o by? ukazanie patriotyzmu i po?wiecenia za wolno?? Ojczyzny polskich ?o?nierzy   i inteligencji, oraz ich tragicznej ?mierci w 1940 r. Maciej Kaptur w kategorii pracy plastycznej otrzyma? dyplom za zaj?cie I miejsca. Opiekunem ucznia by?a pani Barbara Grze?kiewicz - nauczyciel historii. Uroczysto?? u?wietnili uczniowie PSP w Klimontowie prezentuj?c program s?owno-muzyczny zwi?zany z tematem konkursu. Go?ciem specjalnym konkursu by? pan Marek Jo?czyk – historyk IPN w Kielcach, który wyg?osi? prelekcj? na temat „Katynia”
 
wstecz   dalej »