sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Gmina mocno inwestuje w drogi
Na terenie gminy Iwaniska trwaj? obecnie prace zwi?zane z przebudow? dróg gminnych. ??czna powierzchnia przebudowanych dróg wynosi 21 km. Inwestycja realizowana jest przez Zak?ad Remontowo-Budowlany „DARBUD”. Przebudowa dróg przyczyni si? do podwy?szenia komfortu jazdy, polepszenia warunków ?ycia mieszka?ców, a tak?e ich bezpiecze?stwa. Tereny, na których prowadzone s? w/w inwestycje to tereny atrakcyjne, urokliwe, w zwi?zku z czym maj? one wp?yw na rozwój terenu – produkcji rolnej, przemys?owej, handlu i us?ug, budownictwa, eksploatacji obszaru – s? du?ym zainteresowaniem inwestorów, a tak?e maj? wp?yw na promocj? i rozwój gminy. Warto?? inwestycji to 2 mln 845 tys. z?.
 
wstecz   dalej »