sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Ma?y mistrz ortografii

25 kwietnia 2017r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby? si? Gminny Konkurs Ortograficzny ,,Ma?y Mistrz Ortografii” pod patronatem Wójta Gminy Iwaniska. Wzi??o w nim udzia? 19 uczniów z klas II i III ze szkó? podstawowych z terenu gminy Iwaniska. Konkurs ma na celu promowanie umiej?tno?ci stosowania zasad ortograficznych i interpunkcyjnych j?zyka polskiego oraz doskonalenie poprawno?ci ortograficznej, interpunkcyjnej i gramatycznej. Zanim uczniowie mogli si? zmierzy? z kolegami z innych szkó?, musieli pozytywnie przej?? etap szkolny, podczas którego wy?oniono dwóch uczniów, którzy reprezentowali swój poziom klas na etapie gminnym.

Uczestnicy konkursu napisali test ortograficzno – gramatyczny i wykazali si? znajomo?ci? regu? ortograficznych. Prace konkursowe by?y sprawdzane i oceniane przez komisj? konkursow?, w sk?adzie: p. A. Adamczak, p. D.?widerska, p. D. Juda, p. M. Jurkowska.

 G?ównym sponsorem, fundatorem nagród w konkursie by? Wójt Gminy Iwaniska.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody pocieszenia ufundowane przez Wydawnictwo Mac.

MISTRZAMI ORTOGRAFII zostali:

Klasa II

1 miejsce - Wiktoria Chmielowiec - Filia Myd?ów

2 miejsce - Bart?omiej Rusak - PSP Iwaniska

3 miejsce - Filip Papaj - PSP Iwaniska

Klasa III

1 miejsce - Martyna Olsza?ska - PSP Iwaniska

2 miejsce - Nikola Kargulewicz - PSP Iwaniska

2 miejsce - Wiktor Lenart - PSP Iwaniska

3 miejsce - Szymon Osiad?y - Filia Myd?ów

Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy!

Koordynatorzy konkursu – S.Bieni?nda, E.Zapart  serdecznie dzi?kuj? Wójtowi Gminy Markowi Sta?kowi za ufundowanie nagród oraz dyrekcji Zespo?u Publicznych Szkó? p. W.S?owikowi i p. Annie Michalskiej – Kapsiak za pomoc w organizacji konkursu.

 
wstecz   dalej »