sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Marek Staniek Samorz?dowcem Roku 2016 powiatu opatowskiego

W ramach akcji „Ma?a Ojczyzna- du?a sprawa” Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska, wed?ug czytelników „Echo dnia” i mieszka?ców powiatu zosta? Samorz?dowcem Roku 2016 powiatu opatowskiego. - To dla mnie ogromne wyró?nienie- powiedzia? wójt Marek Staniek- Tytu? ten to nagroda równie? dla tych, którzy ze mn? wspó?pracuj?, radnych oraz pracowników urz?du. To dzi?ki wspólnej pracy mo?liwy jest rozwój gminy. Poni?ej prezentujemy inwestycje, realizowane w gminie Iwaniska dzi?ki dobremu gospodarowaniu Wójta Gminy Iwaniska Marka Sta?ka wraz z Rad? Gminy Iwaniska

1. Budowa Domu Pomocy Spo?ecznej w miejscowo?ci Przepiórów

Budynek pi?trowy z nast?puj?cymi pomieszczeniami: sala konsumpcyjna, kuchnia, zaplecze kuchenne, kuchnia pomocnicza, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne, zaplecze magazynowe, kot?ownia gazowa, 25 pokoi dwuosobowych z ?azienkami, pokój go?cinny, kaplica, gabinet lekarski, gabinet terapii i rehabilitacji, biuro, recepcja.

2. Przebudowa budynku komunalnego w miejscowo?ci Kr?pa na mieszkania socjalne wraz z przynale?n? infrastruktur? techniczn?.

Budynek b?dzie obiektem sk?adaj?cym si? z dwóch bry? po??czonych ??cznikiem mieszcz?cym dwie kondygnacje nadziemne. W budynku przewidziano 20 mieszka?, w cz??ci po?udniowej dzia?ki planowany jest plac zabaw.

3. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym z sanitariatami i przynale?n? infrastruktur? techniczn? w miejscowo?ci Iwaniska.

Planuje si? utworzenie parkingu na 60 samochodów, placu targowego z budynkiem handlowo-gastronomicznym i straganami.

4. ?wietlice wiejskie w miejscowo?ci Kujawy, Marianów - stan surowy.

Budynki parterowe sk?adaj?ce si? z nast?puj?cych pomieszcze?: ?wietlica, kuchnia, w.c., w.c. dla niepe?nosprawnych, korytarz.

 
wstecz   dalej »