niedziela, 17 luty 2019
 
 
Rodzina zastępcza

*Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba.
— Algernon Charles Swinburne

 Powiat Opatowski/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie informuje,
 że jak co roku włącza się w akcję Wojewody  Świętokrzyskiego pod nazwą „Potrzebuję Rodziców od Zaraz”,  której celem jest pozyskanie kandydatów do prowadzenia zastępczych form wychowania rodzinnego takich jak
rodziny zastępcze, a także najpełniejsze przekazanie informacji  o możliwościach i sposobach prowadzenia tego typu opieki.

Tegoroczna edycja będzie już X, a jej oficjalne rozpoczęcie nastąpi 8 października.
Na 15 października przewidziano spotkanie przedstawicieli  rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka oraz placówek opiekuńczo- wychowawczych z terenu naszego województwa w Kieleckim Parku Technologicznym przy ul. Olszewskiego 6. Tam też zostanie zorganizowany konkurs na mini przysmak pod hasłem „Zdrowo jemy i żyjemy”. W ramach tegorocznej kampanii rozegraną również w Daleszycach zawody sportowe zorganizowane przez Fundację Przystanek Dziecko im Alberta Schweitzera.

Bycie rodzicem w dzisiejszych czasach, kiedy wszystko wokół nas tak dynamicznie się zmienia, stanowi nie lada wyzwanie. Oczywiście rodzicielstwo – świadome i refleksyjne, nie jest nam dane ot tak, po prostu. Rodzicem stajemy się każdego dnia, kiedy mierzymy się
 z tym, co ono ze sobą niesie. Nie inaczej jest z rodzicielstwem zastępczym. Budowanie relacji z dzieckiem to szereg wyzwań i konieczność zmierzenia się z trudnymi czasem emocjami. Każdy dzień niesie zmiany, nie każdy jest łatwy i nie każdy przynosi wyłącznie pozytywne emocje.

W procesie „stawania się” rodzicem zastępczym ważnym elementem jest podjęcie świadomej decyzji o zmierzeniu się z tym trudem. Osoby chcące zostać rodzicem zastępczym powinny wiedzieć, że należy spełnić kilka warunków, aby móc pełnić funkcję rodziny zastępczej.

I tak – Rodzicami Zastępczymi mogą zostać małżeństwo lub osoba niepozostająca
 w związku małżeńskim, która:

  • daje rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej;
  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest jej ograniczona ani zawieszona;
  • wypełnia obowiązek alimentacyjny — w przypadku, gdy taki obowiązek w stosunku do nich wynika z tytułu egzekucyjnego;
  • nie jest ograniczona w zdolnościach do czynności prawnych;
  •  są zdolne do sprawowania właściwej opieki nad dzieckiem, co zostało potwierdzone:

a) zaświadczeniem lekarskim o stanie zdrowia wystawionym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz

b) opinią o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej lub prowadzenia rodzinnego domu dziecka wystawioną przez psychologa, który posiada co najmniej wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku psychologia oraz 2-letnie doświadczenie w poradnictwie rodzinnym;

  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  •  zapewnią odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb, w tym:

a) rozwoju emocjonalnego, fizycznego i społecznego,

b) właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,

c) wypoczynku i organizacji czasu wolnego.

 Pełnienie funkcji rodziny zastępczej niezawodowej lub zawodowej oraz prowadzenie rodzinnego domu dziecka może być powierzone osobom, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

  •  w przypadku rodziny zastępczej niezawodowej co najmniej jedna osoba tworząca tę rodzinę musi posiadać stałe źródło dochodów.
  • posiada świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora pieczy zastępczej.

 Serdecznie Państwa zachęcamy do zainteresowaniem się tematyką rodzicielstwa zastępczego, i jak na wstępie- „Tam, gdzie nie ma dzieci, brakuje nieba”.

Wszelkich informacji o pieczy zastępczej udzielają  osobiście pracownicy Zespołu Ds. Pieczy Zastępczej  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opatowie, które mieści się przy  ul. Henryka Sienkiewicza 17 (budynek Starostwa Powiatowego), piętro V, pokój nr 511 lub telefonicznie pod numerem: 15 868 44 09.

 
wstecz   dalej »