sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Dom Pomocy Spo?ecznej kolejn? trafion? inwestycj? gminy Iwaniska

W Przepiórowie rozpoczyna si? pot??na inwestycja


Dom Pomocy Spo?ecznej powstanie w gminie Iwaniska, dok?adnie w miejscowo?ci Przepiórów. W przetargu wy?oniony zosta? ju? wykonawca. Marek Staniek, wójt gminy podkre?la, ?e inwestycja to wyj?cie naprzeciw oczekiwaniom spo?ecznym. - Podpisali?my ju? umow? z wykonawc? – mówi wójt Marek Staniek. – Do ko?ca tego roku b?d? postawione fundamenty. Przewidujemy, ?e obiekt b?dzie gotowy w przeci?gu dwóch, trzech lat. To pi?kna dzia?ka, po?o?ona w s?siedztwie siedmiohektarowego parku i zabytkowego dworku, w którym obecnie mie?ci si? biblioteka. Okolica i jej walory podwy?sza atrakcyjno?? naszej oferty Domu Pomocy Spo?ecznej. 

Budynek zosta? zaprojektowany bardzo nowocze?nie zarówno pod wzgl?dem wewn?trznym jak i zewn?trznym, posiada dwie kondygnacje. Na parterze b?dzie znajdowa?o si? g?ówne wej?cie do budynku, sto?ówka ze ?wietlic? obs?ugiwana przez zaplecze kuchenne z cz??ci? socjaln? i magazynow?, gabinet dora?nej pomocy medycznej, gabinet terapii i rehabilitacji, kaplica, trzy pokoje u?ytkowników, zaplecze socjalne pracowników, sanitariaty i pomieszczenia techniczne z kot?owni? gazow?.

- W projekcie przewidzieli?my powi?kszony kompleks kuchenny. Chcieliby?my docelowo, ?eby kuchnia Domu Pomocy Spo?ecznej obs?ugiwa?a równie? szko?y w naszej gminie – wyja?nia wójt.
Na pi?trze budynku DPS zaprojektowane s? 22 pokoje mieszkalne, pokój pobytu dziennego i pokój odwiedzin, kuchenka podr?czna, palarnia, pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia dla pensjonariuszy oraz pomieszczenie s?u??ce obs?udze pokoi. Ka?dy pokój b?dzie mia? wyj?cie na balkon, balkony s? zaprojektowane w taki sposób by stanowi? przestrze? integracyjn? dla grup po cztery pokoje. Jednocze?nie balkony umo?liwi? lepsze do?wietlenie pokoi.
Komunikacja pomi?dzy pi?trami odbywa?  si? b?dzie za pomoc? dwóch klatek schodowych oraz windy dostosowanej do transportu osób niepe?nosprawnych. Budynek zosta? zaprojektowany na pobyt 50 osób (25 pokoi dwuosobowych).

- Obecnie 26 osób z naszej gminy przebywa w Domach Pomocy Spo?ecznej, ta liczba z roku na rok wzrasta. Jest coraz wi?ksze zapotrzebowanie na tego typu us?ugi – t?umaczy wójt. – Domy Pomocy Spo?ecznej staj? si? dobrym miejscem na tak zwan? „z?ot? jesie?”.

Dla gminy Iwaniska nowa inwestycja to tak?e nowe miejsca pracy. W budowanym DPS-ie prac? znajdzie ponad 30 osób.
- Bardzo wa?ne dla mnie jest o?ywianie gospodarcze regionu – wyja?nia Marek Staniek. – Ju? teraz nasza gmina zmieni?a pozycj? w rankingach GUS. Jeste?my na trzecim miejscu pod wzgl?dem dochodu na jednego mieszka?ca w?ród wszystkich gmin powiatu opatowskiego. Wyprzedzaj? nas tylko gminy O?arów i Ba?kowice. Dziesi?? lat pracy na stanowisku wójta daje efekty w postaci rozwoju naszej gminy i to mnie cieszy najbardziej. Od dziesi?ciu lat wspieraj? mnie radni i pracownicy urz?du, to ludzie do?wiadczeni i kochaj?cy nasz? Ma?? Ojczyzn?.
Dom Pomocy Spo?ecznej w Przepiórowie budowany jest ze ?rodków w?asnych gminy.

- Gmina nie jest zad?u?ona, mo?emy inwestowa? w popraw? jako?ci ?ycia mieszka?ców – mówi wójt. – Dlatego ciesz? si?, ?e rada gminy podejmuje m?dre, przysz?o?ciowe decyzje.

 
wstecz   dalej »