sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Super Gmina Roku  nagroda dla gminy Iwaniska

Nagrod? Super Gmina Roku 2015/2016 otrzyma?a gmina Iwaniska w XII Plebiscycie „Euro- Gmina” województwa ?wi?tokrzyskiego. Od dwunastu lat nagrody w plebiscycie trafiaj? do samorz?dów i ich w?odarzy, którzy swoimi inicjatywami oraz osi?gni?ciami wyró?niaj? si? na tle innych.

Gmina Iwaniska nagrodzona zosta?a za inwestycje prowadzone na tym terenie, inicjatywy lokalne oraz dobre zarz?dzanie. Na uroczystym rozdaniu nagród obecni byli: wójt Marek Staniek, przewodnicz?cy rady gminy Andrzej ?cibisz, wiceprzewodnicz?cy rady gminy Stanis?aw Górczy?ski, wiceprzewodnicz?cy rady gminy Wies?aw Kowalczyk, sekretarz gminy Wies?awa S?owik.

Gmina Iwaniska jest typow? gmin? o dominuj?cej roli rolnictwa, ma bardzo ciekaw? i urozmaicon? rze?b? terenu z du?ymi kompleksami le?nymi i licznymi pomnikami przyrody. Powierzchnia ogólna gminy wynosi 10 489 ha. Czyste ?rodowisko oraz znaczne kompleksy lasów, ciekawe obszary przyrodnicze, du?a atrakcyjno?? krajobrazowa obszaru o bardzo zró?nicowanym ukszta?towaniu terenu, liczne wspania?e punkty widokowe stwarzaj?  korzystne warunki do rozwoju funkcji turystyczno – wypoczynkowej oraz do rozwoju agroturystyki.

W roku 2015/2016 inwestycje, które s? realizowane:

Zadania w zakresie drogownictwa:

Drogi o nawierzchni bitumicznej – 8,5 km

Drogi o nawierzchni t?uczniowej – 7,2 km

Wydatki finansowe na w/w drogi 2 miliony 112 tysi?cy z?otych.

Planowane inwestycje na lata 2015 – 2020:

1.      Instytucja Kultury zamek Krzy?topór z?o?y?a do Urz?du Marsza?kowskiego projekt zak?adaj?cy realizacj? interaktywnego muzeum multimedialnego o historii zamku Krzy?topór oraz rodu Ossoli?skich oraz dwumilionowej inwestycji która b?dzie stanowi?a zakup wyposa?enia obecnej sali muzealnej w multimedia. Zostan? m.in. odrestaurowane i udost?pnione zwiedzaj?cym przedmioty pochodz?ce z wykopalisk archeologicznych prowadzonych na zamku.

2.      Budowa Domu Pomocy Spo?ecznej w miejscowo?ci Przepiórów 2015 – 2020 . budynek pi?trowy z nast?puj?cymi pomieszczeniami: sala konsumpcyjna, kuchnia, zaplecze kuchenne, kuchnia pomocnicza, zaplecze sanitarne, zaplecze socjalne, zaplecze magazynowe, kot?ownia gazowa, 25 pokoi dwuosobowych z ?azienkami, pokój go?cinny, kaplica, gabinet lekarski, gabinet terapii i rehabilitacji, biuro, recepcja.

3.      Przebudowa budynku komunalnego w miejscowo?ci Kr?pa na mieszkania socjalne 2015 – 2020. Przewiduje si? oko?o 20 mieszka?.

4.       Termomodernizacja budynku biurowego urz?du gminy w Iwaniskach wraz z cz??ciow? przebudow? i rozbudow? 2016.

5.      Budowa wiaty gara?owej na oczyszczalni w Iwaniskach – 2016

6.      Rewitalizacja miejscowo?ci Iwaniska – etap III – 2015 -2019

7.      Termomodernizacja budynków u?yteczno?ci publicznej na terenie gminy Iwaniska 2015-2020

8.      Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Planta, T?cza, Sobiekurów, Ujazd, Iwaniska ul. Podlesie, ul. Staszowska, Zaldów, Kamienna Góra – 2016 -2021

9.      Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Przepiorów oraz oczyszczalni ?cieków 2018 -2021

10.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ciach Wygie?zów, Gryzikamie?, Marianów, Kamienna Góra, Zagrody, oraz oczyszczalni ?cieków 2019 -2022

11.    Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowo?ci Myd?ów oraz oczyszczalni ?cieków -2019 -2021

12.    Modernizacja oczyszczalni ?cieków w Iwaniskach 2019 -2022

13.    Budowa ?wietlic wiejskich wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowo?ciach Kujawy, Marianów 2016-2017

14.    Zagospodarowanie terenu boisk Ujazd, Iwaniska, Myd?ów 2016-2017

15.    Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo – gastronomicznym wraz z sanitariatami i przynale?n? infrastruktur? techniczn? w miejscowo?ci Iwaniska 2016-2018

- Cieszymy si?, ?e rozwój naszej gminy jest dostrzegany nie tylko przez mieszka?ców ale tak?e przez osoby oraz instytucje spoza – mówi Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska. – Te zmiany, które zachodz? w gminie to efekt ci??kiej pracy ca?ego zespo?u ludzi. Gmina Iwaniska ma to szcz??cie, ?e wybiera reprezentantów, czyli radnych gminy, którzy s? ?wiadomi potrzeby zmian i wiedz? jaki kierunek rozwoju gminy b?dzie dobry dla jej mieszka?ców.

 
wstecz   dalej »