sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Z okazji Dnia Samorz?dowca

Z okazji Dnia Samorz?dowca wszystkim Pracownikom Samorz?dowym, Radnym oraz So?tysom pragniemy z?o?y? najserdeczniejsze ?yczenia pomy?lno?ci, satysfakcji i sukcesów w realizacji zada? samorz?dowych.

Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska

Piotr Kido?, Przewodnicz?cy Rady Gminy w Iwaniskach
 
wstecz   dalej »