piątek, 15 listopad 2019
 
 
Uroczyste ?lubowanie klas pierwszych w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach


Trzydzie?cioro dwoje uczniów klas pierwszych przygotowywa?o si? do tej uroczysto?ci niemal?e od pocz?tku roku szkolnego pod opiek? swoich wychowawczy?: pani Doroty Stasicy (wychowawca klasy Ib) oraz pani Pauliny Witkowskiej (wychowawca klasy Ia). Dzieci pilnie uczy?y si? tekstów wierszyków i piosenek, z du?ym zaanga?owaniem i wytrwale ?wiczy?y podczas prób.

25.10.2019r. od samego rana w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach panowa?a ?wi?teczna atmosfera. Uczniowie klas pierwszych przybyli ubrani w galowe stroje, hala sportowa zosta?a przepi?knie udekorowana, Samorz?d Uczniowski pojawi? si? w reprezentacyjnych strojach  z polsk? flag?, a wszystko to po to, aby ?lubowanie pierwszaków wypad?o jak najbardziej uroczy?cie.

Wreszcie nadszed? moment rozpocz?cia. Uczniowie klas trzecich, prowadz?cy uroczysto?? ?lubowania, powitali zaproszonych go?ci, w tym pani? Dyrektor Ann? Michalsk? – Kapsiak, pani? wicedyrektor Zdzis?aw? Radzimowsk?, Wójta Gminy Iwaniska pana Marka Sta?ka, przewodnicz?c? Rady Rodziców pani? Agat? Niedba??, przewodnicz?c? Komisji O?wiaty pani? Zofi? Kokos?, nauczycieli Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach oraz rodziców. 

Na pocz?tku dzieci uroczo zaprezentowa?y swoje umiej?tno?ci recytatorskie i muzyczne. Pi?knie mówi?y wiersze, ?piewa?y piosenki, ta?czy?y oraz odgrywa?y zabawne scenki z ?ycia szko?y. Ich wyst?p by? wystarczaj?cym dowodem na potwierdzenie faktu, i? s? one gotowe, aby przyj?? je do grona spo?eczno?ci szkolnej.  Po zako?czonej cz??ci artystycznej w niezwykle podnios?ej atmosferze przed bia?o-czerwon? flag? pierwszacy ?lubowali by? dobrymi Polakami, godnie reprezentowa? swoj? szko??, a swym zachowaniem i nauk? sprawia? rado?? rodzicom i nauczycielom. Nast?pnie pani Dyrektor Anna Michalska – Kapsiak dokona?a pasowania na ucznia ka?dego pierwszoklasist?. ,,Pasuj? Ci? na ucznia” – stwierdza?a, dotykaj?c du?ym o?ówkiem niczym czarodziejsk? ró?d?k? ramion swoich podopiecznych. Z r?k pana Wójta uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy, a z r?k pani Przewodnicz?cej Rady Rodziców ksi??eczki, które nawet po latach s?u?y? b?d? wspomnieniu tej niezwyk?ej chwili. W dalszej cz??ci uroczysto?ci pojawi?o si? mnóstwo ?ycze?, m.in. od Dyrekcji oraz pana Wójta. Równie? rodzice pami?tali o tak wa?nym dla ich dzieci ?wi?cie. Przybyli w licznym gronie, wr?czali swym pociechom upominki oraz zorganizowali dla nich s?odki pocz?stunek.

Ten dzie? z pewno?ci? na d?ugo pozostanie pierwszakom w pami?ci. Mamy nadziej?, ?e s?owa przyrzeczenia, które sk?adali, b?d? dla nich drogowskazem na kolejne lata szkolne.

 
wstecz   dalej »