piątek, 15 listopad 2019
 
 
?LUBOWANIE KLASY 1. W MYD?OWIE
 


Dnia 22 pa?dziernika 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie odby?o si? uroczyste ?lubowanie i Pasowanie pierwszoklasistów. W uroczysto?ci szkolnej uczestniczyli zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska pan Cezary Mi?kiewicz, licznie przybyli rodzice, nauczyciele i ca?a spo?eczno?? uczniowska.

            Dyrektor szko?y pani Gra?yna Krakowiak przywitaniu zgromadzonych. Nast?pnie uczniowie klasy I zaprezentowali pi?kn? cz??? artystyczn?, na któr? z?o?y?a si? inscenizacja s?owno – muzyczna, ta?ce i pl?sy do utworów muzycznych. Swoje umiej?tno?ci wokalne zaprezentowali: Eliza Adamek, Franco Bielecki, Jakub Go?yski i Igor Iskra.

            W kolejnej cz??ci uroczysto?ci po wprowadzeniu pocztu flagowego i od?piewaniu hymnu pa?stwowego oraz wykazaniu przynale?no?ci do narodu polskiego, uczniowie klasy I z?o?yli przyrzeczenia.

            Nast?pnie pani dyrektor dokona?a ceremonii pasowania pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Myd?owie. Tradycyjnym zwyczajem uczniowie odbili paluszek w Kronice Szko?y, a przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego Sandra Radosz odczyta?a protokó? z uroczysto?ci.

Rady i ?yczenia do uczniów klasy I skierowali przedstawiciele klasy IV i Samorz?du Uczniowskiego. Pierwszoklasi?ci otrzymali pami?tkowe dyplomy z r?k pani dyrektor oraz upominki od rodziców. Pani dyrektor z?o?y?a uczniom klasy I ?yczenia oraz podzi?kowa?a wychowawczyni pani Miros?awie Tutak za wk?ad pracy w?o?ony w przygotowanie dzieci do uroczysto?ci.  Wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek pogratulowa? uczniom pi?knego wyst?pu, a rodzicom wspania?ych dzieci. Miros?awa Tutak

 
wstecz   dalej »