piątek, 15 listopad 2019
 
 
Sportowe ?wi?tokrzyskie  Europejski Tydzie? Sportu 2019 w PSP w Iwaniskach
Europejski Tydzie? Sportu to inicjatywa Komisji Europejskiej promuj?cej  sport i aktywno?? fizyczn? w ca?ej Europie. 27 wrze?nia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?a si? wielka impreza sportowa, pod has?em „ZDROWO NA SPORTOWO", której nadrz?dny cel to zach?canie uczestników do aktywnego trybu ?ycia, promocja zdrowego od?ywiania oraz pog??bianie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Koordynatorem turnieju by? nauczyciel wychowania fizycznego p. Aneta Szczepa?ska .Ca?a spo?eczno?? szkolna zebra?a si? w hali sportowej, gdzie Pani Dyrektor Anna Michalska- Kapsiak powita?a zawodników, ?ycz?c im ducha sportowej rywalizacji i niezapomnianych wra?e?M?odzie? z klas VI, VII, VIII rywalizowa?a w mi?dzy klasowym turnieju pi?ki siatkowej. Zawody  rozgrywane by?y na dobrym, wyrównanym poziomie a poszczególne spotkania niejednokrotnie ko?czy?y si? minimaln? przewag? jednej z dru?yn, dostarczaj?c wielu emocji i obfituj?c w du?? ilo?? ciekawych akcji oraz siatkarskich wymian. W grze mo?na by?o dostrzec niezwyk?e zaanga?owanie poszczególnych dru?yn oraz zaci?t? walk? o ka?dy punkt.

W kategorii klas VI- zwyci??y?a klasa VIB

W kategorii klas VII- zwyci??y?a klasa VIIB

W kategorii klas VIII- zwyci??y?a klasa VIIIA

Wszystkim uczestnikom turnieju nale?? si? s?owa uznania za udzia? w zawodach i ogromne po?wi?cenie a jednocze?nie ducha fair-play, który towarzyszy? rozgrywanym meczom pi?ki siatkowej.

Równolegle do siatkarskich rozgrywek dzieci z klas pi?tych oraz czwartej bra?y udzia? w turnieju gier i zabaw prowadzonym przez Pani? p. E. Dziam?. Zostali zmobilizowani do wykonania wielu ró?norodnych zada? sprawdzaj?cych ich umiej?tno?ci i zdolno?ci motoryczne. W kategorii klas V- zwyci??y?a klasa V b.

Rywalizuj?cy ze sob? uczniowie wykazali si? du?? sprawno?ci? fizyczn?, poczuciem odpowiedzialno?ci i umiej?tno?ci? pracy w zespole. Poza tym nale?y podkre?li?, ?e imprezie towarzyszy?a  dobra zabawa i u?miech.

Wszyscy uczniowie brali te? udzia? w prelekcji przygotowanej przez nauczyciela biologii p. E. Malino?, na temat zdrowego trybu ?ycia oraz znaczenia aktywno?ci fizycznej. Poznali wyznaczniki prawid?owej dla zdrowia diety, która równie? nie pozostaje bez znaczenia dla higieny umys?u.

Co nale?y zrobi? w sytuacji zagra?aj?cej ?yciu? –  tego mog?y dowiedzie? si? dzieci z klas I-III w trakcie pokazu ratownictwa medycznego zaprezentowanego przez p. S. Bieni?nd? i p. D. Stasic?. Pokaz ten okaza? si? ?wietnym sposobem na zg??bienie i poszerzenie wiedzy w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Usatysfakcjonowani uczniowie z pewno?ci? wiele zyskali dzi?ki tej prezentacji. Dla wszystkich uczestników turnieju Rada Rodziców ufundowa?a pyszne jab?ka jako symbol zdrowego od?ywiania.

Imprezie towarzyszy?a gor?ca atmosfera, zaanga?owanie i doping uczniów dla walcz?cych w turniejach przedstawicieli poszczególnych klas. Dodatkowo nale?y podkre?li?, ?e do rywalizacji zagrzewa?y szkolne chilliderki z klas: V b i VI b oraz, ?e przy dopingu ca?ej szkolnej spo?eczno?ci rywalizowa?o w grach i zabawach oko?o stu osób.

 Sportowe zmagania podsumowa?a p. Dyrektor A. Michalska-Kapsiak, Wicedyrektor p. Z. Radzimowska oraz Wójt Gminy Iwaniska p. Marek Staniek, który ufundowa? puchary i dyplomy dla wszystkich uczestników rozgrywek.

Miejmy nadziej?, ?e nasza impreza u?wiadomi?a jej uczestnikom, jak du?y wp?yw na ?ycie ma aktywno?? fizyczna i w?a?ciwa dieta, zach?caj?c ich tym samym do zabaw i gier ruchowych a nie biernego sp?dzania wolnego czasu. Dodatkowo sportowe zmagania wywo?a?y u dzieci i m?odzie?y  silne emocje, nauczy?y zdrowej rywalizacji i zmobilizowa?y do osi?gania jak najlepszych wyników.

 
wstecz   dalej »