sobota, 19 październik 2019
 
 
UCZNIOWIE ZE SZKO?Y W UJE?DZIE LAUREATAMI OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD OLIMPUSEK


6. czerwca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? uroczyste wr?czenie nagród i dyplomów laureatom OGÓLNOPOLSKICH OLIMPIAD: OLIMPUSEK Z J?ZYKA POLSKIEGO ORAZ OLIMPUSEK Z MATEMATYKI.

Zwyci?zcom i ich rodzicom w obecno?ci spo?eczno?ci szkolnej gratulacje z?o?yli i nagrody wr?czyli: wójt Gminy Iwaniska - Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska - Zofia Kowalska i dyrektor Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie - Marcin Urba?ski.

Uczniowie bior?cy udzia? w konkursie rozwi?zywali test, w którym wykazali si? bardzo wysokim poziomem wiedzy i umiej?tno?ci. Znale?li si? bowiem w ?cis?ej czo?ówce laureatów.

Najwy?szym osi?gni?ciem by?o zaj?cie I miejsca przez Artura Pawlika ucznia klasy I w OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADZIE  OLIMPUSEK Z MATEMATYKI. Ponadto w?ród laureatów znale?li si?: Kinga Rozmys?owska i Tomasz Szczepa?ski z klasy I, Emilia Rybak z klasy II oraz Patrycja S?owik i Miko?aj Madejski z klasy III. 
wstecz   dalej »