środa, 21 sierpień 2019
 
 
CYKLI?CI ZE SZKO?Y W UJE?DZIE DOTARLI DO OPATOWA

31. maja 2019 roku cz?onkowie Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych dzia?aj?cego w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie pokonali kolejn? tras? rowerow?. Tym razem celem g?ównym wyprawy by? Opatów. Trasa rajdu rozpocz??a si? pod szko?? w Uje?dzie i dalej wiod?a przez Iwaniska, Plant?, Strzy?owice, Jagnin, Czerników Karski, Czerników Opatowski oraz Opatów. Najpierw rowerzy?ci dotarli do  Powiatowej i Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej im. Stanis?awa Czernika. Podczas spotkania zapoznano ich z funkcjonowaniem nowoczesnej biblioteki oraz przedstawiono im ksi?gozbiór, szczególnie dzia? dla dzieci i m?odzie?y. Uczestnicy wycieczki zostali bardzo mi?o przyj?ci przez bibliotekarzy na czele z dyrektor – Danut? Szypulsk?.

 


Nast?pnie cykli?ci udali si? do Podziemi Opatowskich, które zwiedzili pod opiek? przewodnika. Spacer przez ponad 40 podziemnych komór na g??boko?? 14 metrów stanowi? niezwyk?? przygod? a jednocze?nie wyj?tkow? lekcj? historii na temat samego Opatowa oraz powiatu. Uczniowie skorzystali z bezp?atnego zwiedzania Podziemnej Trasy Turystycznej zorganizowanego z okazji Dnia Dziecka przez Starost? Opatowskiego – Tomasza Sta?ka oraz Wicestarost? Opatowskiego – Ma?gorzat? Jalowsk?. Kolejnym punktem wyprawy by?a Komenda Powiatowa Policji w Opatowie. Wizyta ta mia?a na celu przybli?enie m?odym ludziom specyfiki s?u?by w Policji. Funkcjonariusze omówili zasady i warunki przyj?cia do Policji. Odpowiadali równie? na pytania m?odzie?y dotycz?ce ich pracy. Uczniowie mieli te? okazj? zapozna? si? z bliska z policyjnym umundurowaniem i wyposa?eniem do s?u?by. Spotkanie z przewodnikiem psa s?u?bowego, prezentacja radiowozów oraz zwiedzanie Stanowiska Kierowania wzbudzi?y du?e emocje. W spotkaniu uczestniczy? równie? Komendant Powiatowy Policji w Opatowie – insp. Ryszard Koma?ski. W drodze powrotnej cz?onkowie Klubu Pasjonatów Wycieczek Rowerowych zwiedzili roma?sk? Kolegiat? pod wezwaniem ?w. Marcina w Opatowie oraz Ko?ció? pod wezwaniem ?w. Bart?omieja w Strzy?owicach. Cykli?ci z Ujazdu szcz??liwie i bez opadów przejechali ca?? tras? rajdu, który zach?ca? do aktywnego sp?dzania czasu wolnego i poznawania terenów powiatu opatowskiego. Organizatorami rajdu rowerowego byli dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski oraz nauczycielka j?zyka angielskiego – Anna Go?yska.

 
wstecz   dalej »