sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Kolejne pieni?dze na kolejny remont ko?cio?a w Iwaniskach
 

Ju? wiadomo, ?e b?dzie kolejny etap remontu zabytkowego ko?cio?a parafialnego pod wezwaniem ?wi?tej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach. Preumow? w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2007-2013 dla projektu pod nazw? "Zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji ko?cio?a parafialnego pod wezwaniem ?wi?tej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach" podpisa? ksi?dz proboszcz parafii Stanis?aw Kolasa.

Umowy wst?pne w ramach Dzia?ania 5.3,, Inwestycje w sfer? dziedzictwa kulturowego, turystyki i sportu’’ podpisywaneby?y w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

 - Do tej pory dotacje na inwestycje drogowe by?y najwa?niejsze. Teraz dziedzictwo narodowe staje si? coraz istotniejszym elementem strategii gmin i powiatów - mówi? Adam Jarubas, Marsza?ek Województwa ?wi?tokrzyskiego.

??cznie zosta?o podpisanych 26 umówwst?pnych na ??czn? kwot? ponad 90 mln z?otych, w tym kwota dofinansowania z Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego na ponad 41 mln z?otych.

Projekt "Zabezpieczenie i wzmocnienie konstrukcji ko?cio?a parafialnego pod wezwaniem ?wi?tej Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach" obejmie mi?dzy innymi wzmocnienie ?cian i fundamentów oraz wymian? cz??ci okien.

Warto?? ca?kowita projektu to 537 100,00 z?otych natomiast kwota dofinansowania RPO wyniesie 322 260,00 z?otych, czyli 60 procent ca?kowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wk?ad w?asny beneficjenta to 214 840,00 z?otych.

W ubieg?ym roku na ?wi?tyni wymienione zosta?o pokrycie dachowe. Pieni?dze na rewitalizacj? ?wi?tyni parafia pozyska?a z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2007 -2013. Realizowany projekt nosi? nazw? „Przebudowa dachu oraz instalacji systemów zabezpiecze? przed po?arem i kradzie?? w budynku ko?cio?a parafialnego p.w. ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwaniskach”. Dach wykonany zosta? w ca?o?ci z miedzi.

Ko?ció? w Iwaniskach zosta? wzniesiony w stylu neogotyckim w latach 1899 – 1905. Neogotyckie wyposa?enie wykona? oko?o 1904 roku zak?ad rze?biarski z Radomia. Ze wzgl?du na jednolito?? stylow? obiekt nale?y do nielicznych dobrych przyk?adów neogotyckiej halowej architektury sakralnej na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego.

 
wstecz   dalej »