28 marca 2022

Załączone pliki
LIX-274-2022.pdf W sprawie: nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. (LIX-274-2022.pdf - 70.708 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:00:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-275-2022.pdf w sprawie: wprowadzenia zmian w Uchwale Nr LVI/253/2021 Rady Gminy Iwaniska z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach. (LIX-275-2022.pdf - 63.665 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:01:04 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-276-2022.pdf w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie Gminy Iwaniska w 2022 r. (LIX-276-2022.pdf - 84.401 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:01:33 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-277-2022.pdf W sprawie: uznania petycji za niezasługującą na uwzględnienie. (LIX-277-2022.pdf - 59.676 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:08 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-278-2022.pdf w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Iwaniskach oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. (LIX-278-2022.pdf - 82.849 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:35 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-279-2022-scalony.pdf w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego Instytucji Kultury Zamek Krzyżtopór w Ujeździe za 2021 r. (LIX-279-2022-scalony.pdf - 1266.405 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:02:59 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-280-2022.pdf w sprawie: nabycia w użyczenie części budynku OSP Iwaniska (LIX-280-2022.pdf - 56.041 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:03:20 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-281-2022-scalony.pdf w sprawie wprowadzenia zmian w statucie Instytucji Kultury – Zamek Krzyżtopór w Ujeździe (LIX-281-2022-scalony.pdf - 129.405 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:03:39 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-282-2022-scalony.pdf w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Iwaniska na lata 2022-2025 (LIX-282-2022-scalony.pdf - 308.079 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:00 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-283-2022-scalony.pdf w sprawie zmian w budżecie gminy na 2022 rok. (LIX-283-2022-scalony.pdf - 322.329 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:25 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
LIX-284-2022-scalony.pdf w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Iwaniska na lata 2022-2033. (LIX-284-2022-scalony.pdf - 230.899 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:04:44 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny
Raport_glosowania_20220328.pdf Raport z głosowania uchwał na LIX sesji z 2022-03-28 (Raport_glosowania_20220328.pdf - 64.677 KB)
  Data publikacji: 2022-03-31 15:05:48 Redaktor: Grzegorz Bezdzietny