sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Og?oszenie o przetargu

og?oszenie o przetargu dost?pne jest na Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Iwaniska pod adresem iwaniska.pl/bip
Czytaj całość...
 
Informacja o naborze
Czytaj całość...
 
ZAPROSZENIE DO SK?ADANIA OFERT
Pobierz ca?o?? zaproszenia w formacie PDF >>>> POBIERZ
Czytaj całość...
 
W gminie Iwaniska zawyj? syreny w 75. rocznic? wybuchu Powstania Warszawskiego


Upami?tnienie obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

 

Stosownie do pisma Wojewody ?wi?tokrzyskiego Znak: BiZK.I.642.29.2019  z dnia 01.07.2019 r. oraz Zarz?dzenia Nr 84 / 2019 Wojewody ?wi?tokrzyskiego z dnia 01 lipca 2019 roku w sprawie przeprowadzenia na terenie województwa ?wi?tokrzyskiego treningu systemu alarmowania ludno?ci oraz dla upami?tnienia obchodów 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 2019 roku o godz. 17:00 na terenie gminy zostan? uruchomione syreny alarmowe.

W??czenie syren alarmowych b?dzie jednocze?nie treningiem systemu wykrywania i alarmowania zgodnie z § 10 ust. 3 i 4 rozporz?dzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania ska?e? i powiadamiania o ich wyst?pieniu oraz w?a?ciwo?ci organów w tych sprawach ( Dz.U.2013 poz. 96).


 
Uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu przy OSP w Stobcu


W sobot? 13 lipca 2019 nast?pi?o uroczyste otwarcie zmodernizowanego placu przy OSP w Stobcu, które rozpocz?to Msz? ?w. koncelebrowan? przez ks. Proboszcza Parafii pod wezwaniem ?w. Katarzyny Aleksandryjskiej- Leszka Zajezierskiego.

Wójt Gminy Iwaniska powita? mieszka?ców oraz zaproszonych go?ci, w?ród których znale?li si? m. in. : Doradca Wojewody ?wi?tokrzyskiego Anna Paluch, Starosta Powiatu Opatowskiego Tomasz Staniek, Aspirant Sztabowy PSP Opatów Janusz Czerwik, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska Wies?aw Kowalczyk, Radny Rady Gminy Sylwester Charymski.  Wójt pogratulowa? mieszka?com Stobca, udanej inwestycji oraz zach?ci? do korzystania z placu zabaw  i Otwartej Strefy Aktywno?ci, które powsta?y dzi?ki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Po dokonaniu uroczystego przeci?cia wst?gi przez Wójta Gminy Iwaniska, zaproszonych go?ci oraz najm?odszych przedstawicieli miejscowo?ci Stobiec nast?pi?o po?wi?cenie placu przez ks.  proboszcza Leszka Zajezierskiego.

Obecni byli równie? policjanci Komendy Powiatowej Policji w Opatowie, którzy omówili profilaktyk? bezpiecze?stwa podczas wakacji oraz rozdali kolorowe odblaski.  Uroczysto?? otwarcia ?wietlicy wiejskiej zako?czy?y wspólne gry i zabawy z dzie?mi i m?odzie??, które przeprowadzi?a Pani Sekretarz Gminy Iwaniska Wies?awa S?owik oraz pracownicy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury w Iwaniskach.

Nie zabrak?o tak?e upominków dla najm?odszych, które wr?czy? Wójt Gminy Iwaniska wraz z Przewodnicz?cym Rady Gminy Iwaniska oraz Radnym Gminy dzieciom za aktywny udzia? we wspólnych zabawach. Dla wszystkich organizatorzy przygotowali pocz?stunek.

Czytaj całość...
 
Obwieszczenie


 
II MIEJSCE W GMINIE IWANISKADLA PUBLICZNEJ SZKO?Y PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


Pierwszy w historii egzamin ósmoklasisty okaza? si? sukcesem dla Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Po analizie oficjalnych wyników podanych przez Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w ?odzi okaza?o si?, ?e ?redni wynik uzyskany przez tegorocznych ósmoklasistów klasyfikuje szko?? na 2 miejscu po?ród szkó? w Gminie Iwaniska oraz 11 miejscu w powiecie opatowskim.

Rado?ci ze zdobytych wyników nie kryje Przewodnicz?ca Rady Rodziców w Uje?dzie, a jednocze?nie mama ósmoklasistki – El?bieta Wo?niak: „Jeste?my dumni z naszych dzieci, które ci??ko pracowa?y na uzyskane efekty uczestnicz?c w licznych zaj?ciach przygotowuj?cych do egzaminu oraz cyklicznych egzaminach próbnych”.

„W szkole mogli?my nie tylko uczy? si? i rozwija? zdolno?ci, ale równie? uczestniczy? w ró?nych akcjach, wyst?pach i wycieczkach. Ciekawe lekcje i  pomoc nauczycieli przyczyni?y si? do osi?gania wysokich wyników w nauce. Do egzaminu ósmoklasisty intensywnie przygotowywa?am si? uwa?nie s?uchaj?c wskazówek nauczycieli i systematycznie rozwi?zuj?c wiele zada? egzaminacyjnych. Cieszy mnie zdobyty wynik, gdy? jest to dla mnie nagroda za w?o?on? prac?” – dodaje tegoroczna „Z?ota absolwentka” – Monika Orkisz.

Sukcesu pogratulowa? ósmoklasistom dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski. „Uczniowie nie zawiedli. Jest to efekt dobrego przygotowania. Szko?a wspiera uczniów w d??eniu do postawionych celów i osi?ganiu wymarzonych sukcesów poprzez szereg dzia?a? innowacyjnych. D??ymy do tego, by uczniowie zdobywali potrzebn? wiedz? oraz rozwijali swoje zainteresowania. Sk?adam serdeczne gratulacje moim wychowankom i ich rodzicom oraz ?ycz? realizacji wszystkich planów i dalszych sukcesów”.

 
Obwieszczenie
 
<< « start < wstecz 1 2 3 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 14 - 26 z 35