sobota, 19 październik 2019
 
 
?wi?tokrzyskie czaruje!

To w?a?nie w my?l tego has?a m?odzie? i dzieci z Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach zwiedzaj? nasz wspania?y region i jego najpi?kniejsze zak?tki. O jednej z takich wycieczek pragniemy opowiedzie?.

Odby?a si? ona 14-06-2019r., czyli tu? przed zako?czeniem roku szkolnego, a jej celem by? Sandomierz oraz Baranów Sandomierski. Uczniowie klasy IV a i b oraz towarzysz?cy im uczniowie z klasy V a, b, VI a i VII b wraz z dwójk? najm?odszych uczestników z klasy I na wst?pie wyprawy zwiedzali Jednostk? Wojskow? w Sandomierzu. By?o to naprawd? niezapomniane spotkanie. Zostali?my powitani z wielk? serdeczno?ci? przez panie przewodnik, które krok po kroku opowiedzia?y nam o ?yciu i s?u?bie ?o?nierzy przebywaj?cych w jednostce. Poznali?my histori? i tradycj? jednostki. Mieli?my mo?liwo?? rozmowy z ?o?nierzami, którzy odpowiadali na ka?de pytanie zadane przez naszych uczniów. Wszystkie dzieci otrzyma?y s?odki pocz?stunek w postaci lodów, bowiem zwiedzanie odbywa?o si? w bardzo ciep?y, s?oneczny dzie?. Dalszym etapem naszej wycieczki by? Baranów Sandomierski, który nie bez przyczyny nazywany jest równie? Ma?ym Wawelem. Jest to niezwyk?e, pe?ne tajemnic, magiczne miejsce, owiane wieloma legendami, co tylko potwierdzi?y s?owa pani przewodnik, która podczas zwiedzania pomog?a nam przenie?? si? w czasy ?wietno?ci tego zamku. A spacer po parku otaczaj?cym ca?? posiad?o?? oczarowa? wszystkich. W ogrodzie  mogli?my podziwia? przepi?kne ro?liny, g?ównie daj?ce schronienie i wytchnienie przed s?o?cem drzewa, takie jak kwitn?ce tulipanowce, platany, ale tak?e czerwone/purpurowe ró?e oraz rze?by i fontanny b?d?ce ozdob? sam? w sobie.

Podsumowaniem naszej wycieczki niech b?d? s?owa Radka, ucznia klasy VII: „Uwielbiam podró?owa?, zwiedza? tak pi?kne zak?tki, zabytki, poznawa? nowych ludzi, a w parku Baranowa Sandomierskiego czuj? si? jakbym odbywa? podró? do innej epoki”. Ka?demu ?yczymy takich wra?e? i odczu?.
 
Z wiedz? ekologiczno - le?n? za pan brat!

Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach ka?dego roku przyst?puje do dzia?a? ekologiczno – le?nych organizowanych przez Nadle?nictwo ?agów. Do g?ównych akcji, w których bierzemy aktywny udzia? zaliczamy: dokarmianie i obserwacj? ptaków zim?, ochron? lasów przed po?arem, poprzez udzia? w konkursie plastycznym o tej tematyce, dbanie i zach?canie innych do dbania o nasze ?rodowisko naturalne. Dlatego te? wiedza ekologiczno – le?na jest nam bardzo dobrze znana. W bie??cym roku szkolnym, mo?emy pochwali? si? zdobyciem I miejsca w konkursie wiedzy ekologiczno – le?nej zorganizowanego przez Nadle?nictwo ?agów przy wspó?pracy Zespo?u ?wi?tokrzyskich Parków Krajobrazowych. Tegorocznymi laureatami konkursu s? uczniowie klasy VIII b: Kacper Maziarz, Dawid Grzyb i Bartosz Nowak. Wszystkim uczestnikom gratulujemy i jeste?my bardzo dumni z takiej postawy !

 
Zako?czenie roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie

19 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie  odby?o si? uroczyste zako?czenie roku szkolnego 2018/2019. Na t? wyj?tkow? uroczysto?? przyby?o wielu zaproszonych go?ci. Oprócz licznie zgromadzonych rodziców, nauczycieli, oraz uczniów szko?a go?ci?a wójta gminy Iwaniska - Pana Marka Sta?ka, przewodnicz?c?  Komisji O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofi?  Kokos?, proboszcza parafii WNMP w Myd?owie -  ks. Tomasza Kwa?nika, przewodnicz?cego  rady gminy -  Wies?awa  Kowalczyka, wiceprzewodnicz?cego  rady gminy -  Cezarego  Mi?kiewicza, oraz przewodnicz?c? Rady Szko?y -  Pani? Dorot? Mi?kiewicz  Uroczysto?? rozpocz??a si? Msz? ?wi?t? o godz.10:00 , po której wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice, oraz zaproszeni go?cie udali si? do szko?y.  W tym roku szkolnym 14 uczniów zosta?o wyró?nionych za bardzo dobre wyniki w nauce i zachowanie, za? 10 wychowanków  uzyska?o bardzo wysok? ?redni? ocen i otrzyma?o ?wiadectwo  z wyró?nieniem. Wszyscy  uczniowie otrzymali nagrody ksi??kowe ufundowane przez wójta gminy Iwaniska -  Pana Marka Sta?ka. Du?o dzieci otrzyma?o dodatkowo nagrody za udzia? w akcji „ Misiek Zdzisiek Zbiera nakr?tki’’, a tak?e zbiórk? baterii i oszcz?dzanie w SKO. Uroczysto?? u?wietni? program artystyczny wykonany przez uczniów klasy VII, którzy w ten sposób po?egnali klas? VIII. Uczniowie klasy VIII na zako?czenie zata?czyli poloneza. Nast?pnie pani dyrektor Gra?yna Krakowiak,  oraz pan wójt  podzi?kowali uczniom, nauczycielom i rodzicom za prac?, oraz  zaanga?owanie w ?ycie szko?y, jak równie?  ?yczyli pi?knych wakacji. Pani dyrektor z?o?y?a serdeczne podzi?kowania wójtowi i radzie gminy za ca?oroczne wsparcie finansowe szko?y.  Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie przedstawienia by?y: Magdalena Chru?ciel i Agata Job – Wiktor. Po cz??ci oficjalnej uczniowie udali si? do klas , by z r?k wychowawców odebra? ?wiadectwa szkolne. Anna Majsak

 
SZKOLNA KASA OSZCZ?DNO?CI ZE SZKO?Y W UJE?DZIE LAUREATEM KONKURSU TALENTOWISKO

13 czerwca 2019 roku przedstawiciele Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie uczestniczyli w uroczystej gali rozdania nagród laureatom Ogólnopolskiego Programu Talentowisko w siedzibie Banku Polskiej Spó?dzielczo?ci w Warszawie.

Szkolna Kasa Oszcz?dno?ci dzia?aj?ca pod patronatem Banku Spó?dzielczego w Staszowie/Oddzia? w Iwaniskach zaj??a pierwsze miejsce w konkursie „Oszcz?dzanie w SKO procentuje w Banku Spó?dzielczym” regionalnego etapu szkó? podstawowych zdobywaj?c tym samym nagrod? w wysoko?ci 2000 z?otych. Podczas uroczysto?ci wr?czania nagród w Warszawie szko?? reprezentowali: dyrektor– Marcin Urba?ski, opiekun SKO – Anna Go?yska oraz cz?onkowie SKO, którzy najsystematyczniej oszcz?dzali na ksi??eczkach: Kacper ?cibisz, Zuzanna Madejska i Monika Orkisz. Delegacja odebra?a gratulacje od Prezesa Zarz?du Banku Polskiej Spó?dzielczo?ci, a tak?e otrzyma?a pami?tkowe upominki.

Czytaj całość...
 
TYDZIE? J?ZYKÓW OBCYCH W SZKOLE W UJE?DZIE

10 czerwca 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?o si? podsumowanie Tygodnia J?zyków Obcych pod has?em: „Znajomo?? j?zyków jest bram? do wiedzy”.

G?ównym celem trwaj?cych w szkole obchodów by?o podkre?lenie roli znajomo?ci j?zyków we wspó?czesnym ?wiecie, zach?canie do prze?amania barier j?zykowych i pog??bienie zainteresowa? j?zykami obcymi.

Obchody rozpocz??y warsztaty z j?zyka francuskiego, które przeprowadzi?a pani Ewelina Pilchowiec – Góral. Lekcja francuskiego by?a dla uczniów nowo?ci?, gdy? wcze?niej nie uczyli si? tego j?zyka. Podczas zaj?? poznali nie tylko przydatne zwroty i wyra?enia, ale równie? dowiedzieli si? o kulturze, obyczajach i zabytkach Francji. Dodatkowo pani Ewelina przygotowywa?a piosenk? w j?zyku francuskim, któr? za?piewano w trakcie akademii podsumowuj?cej tydzie? j?zykowy.

W szkole zosta? tak?e zorganizowany konkurs o Wielkiej Brytanii, którego rozstrzygni?cie nast?pi?o w dzie? podsumowania. Zwyci?zcy otrzymali nagrody z r?k dyrektora PSP w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego oraz organizatorów Tygodnia J?zyków Obcych – Anny Go?yskiej i Eweliny Pilchowiec – Góral.

Czytaj całość...
 
Szko?a w Myd?owie zaj??a I miejsce w konkursie ekologicznym


Od wielu lat Publiczna Szko?a Podstawowa w Myd?owie osi?ga sukcesy w realizacji programu konkursu Ekologicznego Zwi?zku Gmin Dorzecza Koprzywianki: „Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady,” który realizowany jest pod kierunkiem nauczyciela Miros?awy Tutak i przy wsparciu Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Sta?ka.

            W tegorocznej XIII edycji konkursu, do której  przyst?pi?o 38 szkó? z 15 gmin, Publiczna Szko?a Podstawowa w Myd?owie, Gmina Iwaniska zdoby?a 100 pkt./100 pkt. mo?liwych do zdobycia i zaj??a I miejsce. W nagrod? otrzyma?a urz?dzenie wielofunkcyjne z mo?liwo?ci? drukowania, kopiowania i skanowania, a uczniowie za najlepsze wyniki w konkursach indywidualne nagrody.

            Podsumowanie konkursu i rozdanie nagród przez cz?onka Zarz?du Ekologicznego Zwi?zku Gmin Dorzecza Koprzywianki – pana Paw?a Dzioba, odby?o si? 14 czerwca 2019 r. w budynku Urz?du Gminy w Ba?kowicach.

Czytaj całość...
 
Wraz z fina?em nauki szkolnej uczniowie klas drugich Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach zako
Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 40 - 46 z 46