środa, 21 sierpień 2019
 
 
Zawody stra?ackie i otwarcie placu przy OSP w Kamie?cu


30 czerwca tj. niedziela o godz. 13.00 na stadionie sportowym w Iwaniskach odby?y si? zawody sportowo-po?arnicze. Druhowie z 6 jednostek ochotniczych stra?y po?arnych z gminy Iwaniska (tj. OSP Iwaniska, OSP Kamieniec, OSP ?opatno, OSP Myd?ów, OSP Ujazd, OSP Boduszów) oraz M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza w Iwaniskach wzi?li udzia? w zawodach. Dru?yny zmaga?y si? w nast?puj?cych konkurencjach: ?wiczenie bojowe oraz sztafeta po?arnicza 7x50m. Zawody przeprowadzi? Prezes Zarz?du Oddzia?u Gminnego Zwi?zku OSP RP w Iwaniskach Adam Sajda, a rywalizacja przebiega?a pod czujnym okiem komisji s?dziowskiej w sk?adzie: Starszy Kapitan Sebastian Sarama?ski, Kapitan Grzegorz Staniek, Aspirant Sztabowy Janusz Czerwik.

Wyniki ukszta?towa?y si? nast?puj?co:

I miejsce- OSP w Uje?dzie

II miejsce- OSP w Kamie?cu

III miejsce- OSP w Iwaniskach

 Wyró?nienie Wójta Gminy Iwaniska otrzyma?a M?odzie?owa Dru?yna Po?arnicza w Iwaniskach. Dru?yny zajmuj?ce miejsca na podium otrzyma?y puchary, a pozostali uczestnicy otrzymali podzi?kowania za udzia? w zawodach sportowo-po?arniczych.

Czytaj całość...
 
WZRUSZAJ?CE PO?EGNANIE ABSOLWENTÓW W SZKOLE W UJE?DZIE

?roda, 19 czerwca 2019 roku by?a ostatnim dniem w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie dla Daniela Bednarczyka, Dariusza Czuba, Wiktorii Dudek, Kamili Kargul, Kamili Kost?pskiej, Klaudii Kost?pskiej, Patrycji Lenart, Moniki Orkisz, Weroniki Papaj, Mateusza Pier?ci?skiego, Mateusza Rutkowskiego, Agaty Sobczyk i Weroniki Wo?niak.

Czytaj całość...
 
Informacja
 
W SZKOLE W UJE?DZIE ZAKO?CZONO PE?EN SUKCESÓW ROK SZKOLNY 2018/2019


19 czerwca 2019 r. uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie po?egnali rok szkolny 2018/2019. Uroczyste zako?czenie roku - to dla ka?dego ucznia chwila niezwykle radosna, nios?ca za sob? trud dziesi?ciu miesi?cy nauki, rozpoczynaj?ca jednak okres dwumiesi?cznej zabawy, rozrywki i beztroski.

W uroczysto?ci udzia? wzi?li: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, wiceprzewodnicz?ca Rady Gminy Iwaniska – Zofia Kowalska, przewodnicz?ca Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Zofia Kokosa, radni Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz i Gabriel Majsak, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie Oddzia? w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, licznie zgromadzeni rodzice na czele z przewodnicz?c? Rady Rodziców – El?biet? Wo?niak, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz uczniowie.

Czytaj całość...
 
Uczniowie PSP w Iwaniskach na deskach Teatru Lalki i Aktora Kubu?

Dnia 18 czerwca 2019 roku odby? si? etap wojewódzki XII edycji konkursu na realizacj? ma?ej formy teatralnej pn. „Wojewódzki przegl?d ma?ych form teatralnych” dotycz?cej promowania zdrowego stylu ?ycia, bezpiecznego zachowania si? na drogach, na imprezach sportowych i w internecie oraz ukazywania alternatywnych form sp?dzania czasu wolnego dla uczniów szkó? podstawowych z województwa ?wi?tokrzyskiego. Patronat nad przegl?dem obj?? Wojewoda ?wi?tokrzyski. Tegoroczna edycja po?wi?cona by?a równie? obchodom 100lecia Policji.

Konkurs mia? na celu promowanie w?ród dzieci odpowiedzialnych zachowa? z wykorzystaniem form teatralnych, propagowanie zasad bezpiecze?stwa osobistego i w ruchu drogowym, ukazanie destrukcyjnych skutków stosowania przemocy i cyberprzemocy oraz wykszta?cenie umiej?tno?ci radzenia sobie w sytuacjach zagro?enia, promowanie zdrowego stylu ?ycia oraz ukazywanie alternatywnych form sp?dzania czasu wolnego bez wspomagania si? ?rodkami psychoaktywnymi, pobudzenie aktywno?ci wychowawców i pedagogów z terenu woj. ?wi?tokrzyskiego na rzecz pracy twórczej z dzie?mi, integracja ?rodowiska lokalnego w walce przeciwko negatywnym zjawiskom spo?ecznym dotykaj?cym m?ode pokolenie. Organizatorem konkursu by?a Komenda Wojewódzka Policji w Kielcach oraz Kuratorium O?wiaty w Kielcach.

            Uczniowie Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach reprezentowali powiat opatowski, wystawiaj?c na deskach teatru Lalki i Aktora Kubu? w Kielcach spektakl pt. „Klikaj bezpiecznie”.

G?ównym celem przedstawienia by?o propagowanie w?a?ciwych i odpowiedzialnych zachowa? w sieci. Dla m?odzie?y by?y to niezapomniane chwile, gdy? mogli wyst?pi? w profesjonalnym teatrze i poczu? si? przez moment, jak prawdziwi aktorzy. Uczniowie przygotowywani byli do konkursu pod kierunkiem pani Anety Kargulewicz i Marioli Bednarskiej – Pasieki.

 
Informacja dla rolników

Informacja dla rolników

W zwi?zku z wyst?pieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – przymrozków wiosennych w okresie od 15 do 16 kwietnia 2019 roku, mog?y wyst?pi? szkody w uprawach rolnych.

Rolnicy którzy ponie?li straty w uprawach rolnych mog? sk?ada? wnioski o oszacowanie szkód w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 lipca 2019 roku.

Wniosek  mo?na pobra? w Urz?dzie Gminy w Iwaniskach, pokój  nr. 12.

Kontakt:  15/ 860-12-54 wew. 109

 
SZKOLNY BIEG NIEPODLEG?O?CI W UJE?DZIE

Dnia 17 czerwca 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby? si? „Bieg Niepodleg?o?ci”. By?a to kolejna uroczysto?? upami?tniaj?ca wa?ne rocznice w historii Polski. Inicjatywa ta mia?a za zadanie krzewienie patriotyzmu w?ród uczniów w nawi?zaniu do tradycji niepodleg?o?ciowych Narodu Polskiego oraz promocj? biegania jako formy aktywnego sp?dzania czasu wolnego w?ród dzieci, ich rodzin  oraz nauczycieli.

Uczniowie pobiegli wokó? po?o?onego w s?siedztwie szko?y pomnika historii, którym jest Zamek Krzy?topór. W strojach sportowych i z u?miechem na twarzy pokazali mieszka?com Ujazdu, ?e pami?taj? o bohaterstwie tych, którzy walczyli o wolno?? naszej ojczyzny. Najlepsi biegacze zostali nagrodzeni statuetkami, medalami oraz dyplomami ufundowanymi przez dyrektora PSP w Uje?dzie – Marcina Urba?skiego oraz organizatork? przedsi?wzi?cia –Ewelin? Ciepiela. Nad bezpiecze?stwem uczestników czuwali policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Opatowie wraz z dzielnicowym – st. asp. Rados?awem Krakowiakiem oraz Pani Wies?awa Bednarska – higienistka szkolna z Niepublicznego Zak?adu Opieki Zdrowotnej „MEDICUS” w Iwaniskach.

Po zako?czonym biegu na Zamku Krzy?topór w Uje?dzie odby? si? piknik dla ca?ej spo?eczno?ci szkolnej zorganizowany przy aktywnej wspó?pracy z El?biet? Charymsk? – dyrektor Instytucji Kultury Zamek Krzy?topór w Uje?dzie oraz rodzicami uczniów. W trakcie spotkania dzielnicowy omówi? zasady bezpiecze?stwa, którymi uczniowie powinni kierowa? si? podczas wakacji oraz przedstawi? za?o?enia ogólnopolskiej kampanii „Kr?ci mnie bezpiecze?stwo…nad wod?”.

Czytaj całość...
 
?wi?tokrzyskie czaruje!

To w?a?nie w my?l tego has?a m?odzie? i dzieci z Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach zwiedzaj? nasz wspania?y region i jego najpi?kniejsze zak?tki. O jednej z takich wycieczek pragniemy opowiedzie?.

Odby?a si? ona 14-06-2019r., czyli tu? przed zako?czeniem roku szkolnego, a jej celem by? Sandomierz oraz Baranów Sandomierski. Uczniowie klasy IV a i b oraz towarzysz?cy im uczniowie z klasy V a, b, VI a i VII b wraz z dwójk? najm?odszych uczestników z klasy I na wst?pie wyprawy zwiedzali Jednostk? Wojskow? w Sandomierzu. By?o to naprawd? niezapomniane spotkanie. Zostali?my powitani z wielk? serdeczno?ci? przez panie przewodnik, które krok po kroku opowiedzia?y nam o ?yciu i s?u?bie ?o?nierzy przebywaj?cych w jednostce. Poznali?my histori? i tradycj? jednostki. Mieli?my mo?liwo?? rozmowy z ?o?nierzami, którzy odpowiadali na ka?de pytanie zadane przez naszych uczniów. Wszystkie dzieci otrzyma?y s?odki pocz?stunek w postaci lodów, bowiem zwiedzanie odbywa?o si? w bardzo ciep?y, s?oneczny dzie?. Dalszym etapem naszej wycieczki by? Baranów Sandomierski, który nie bez przyczyny nazywany jest równie? Ma?ym Wawelem. Jest to niezwyk?e, pe?ne tajemnic, magiczne miejsce, owiane wieloma legendami, co tylko potwierdzi?y s?owa pani przewodnik, która podczas zwiedzania pomog?a nam przenie?? si? w czasy ?wietno?ci tego zamku. A spacer po parku otaczaj?cym ca?? posiad?o?? oczarowa? wszystkich. W ogrodzie  mogli?my podziwia? przepi?kne ro?liny, g?ównie daj?ce schronienie i wytchnienie przed s?o?cem drzewa, takie jak kwitn?ce tulipanowce, platany, ale tak?e czerwone/purpurowe ró?e oraz rze?by i fontanny b?d?ce ozdob? sam? w sobie.

Podsumowaniem naszej wycieczki niech b?d? s?owa Radka, ucznia klasy VII: „Uwielbiam podró?owa?, zwiedza? tak pi?kne zak?tki, zabytki, poznawa? nowych ludzi, a w parku Baranowa Sandomierskiego czuj? si? jakbym odbywa? podró? do innej epoki”. Ka?demu ?yczymy takich wra?e? i odczu?.
 
<< « start < wstecz 1 2 3 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 14 - 26 z 27