piątek, 15 listopad 2019
 
 
Dzie? Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach


Aby tradycji sta?o si? zado??, uczniowie naszej szko?y ?wi?towali Dzie? Edukacji Narodowej wspólnie z dyrekcj?, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi. Na dzie? 11 pa?dziernika 2019r. Samorz?d Uczniowski wraz ze ?wie?o wybranym  opiekunem p. Beat? Górczy?sk? przygotowa? krótki skecz pt. „Du?a Przerwa”. Wcielaj?c si? w role nauczycieli, uczniowie poruszyli w zabawny sposób problemy, z którymi borykaj? si? wspó?cze?ni pedagodzy. Scenka z nauczycielskiego pokoju okraszona znanymi piosenkami ze zmienionym na t? okoliczno?? tekstem zosta?a ciep?o przyj?ta przez publiczno??, a w szczególno?ci przez samych nauczycieli.

Pedagodzy otrzymali równie? serdeczne ?yczenia od przyby?ych na uroczysto?? go?ci. Imprez? zaszczycili bowiem sw? obecno?ci? Wójt Gminy – P. Marek Staniek oraz Przewodnicz?ca Komisji O?wiaty – P. Zofia Kokosa.

Rodzice uczniów pod kierunkiem Przewodnicz?cej Rady Rodziców P. Agaty Niedba?y przygotowali nauczycielom i zaproszonym go?ciom s?odki pocz?stunek. Z okazji tego dnia uczniowie z?o?yli serdeczne ?yczenia wielu sukcesów zawodowych, spe?nienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany przez pedagogów trud by? ?ród?em satysfakcji i spo?ecznego uznania.

Czytaj całość...
 
Bicie rekordu z Wielk? Orkiestr? ?wi?tecznej Pomocy


16.10.2016 r. o godz.12.00 dziewi??dziesi?ciu sze?ciu uczniów klas I-III Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach wraz z wychowawcami przyst?pi?o do akcji WO?P polegaj?cej na biciu rekordu w udzielaniu pierwszej pomocy przedmedycznej. Przez pó? godziny wytrwale wykonywali?my uciski i oddechy ratownicze. Akcja zako?czy?a si? powodzeniem i okrzykami rado?ci.
Czytaj całość...
 
II MIEJSCE W GMINIE IWANISKADLA PUBLICZNEJ SZKO?Y PODSTAWOWEJ W UJE?DZIE Z EGZAMINU ÓSMOKLASISTY


Pierwszy w historii egzamin ósmoklasisty okaza? si? sukcesem dla Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie. Po analizie oficjalnych wyników podanych przez Okr?gow? Komisj? Egzaminacyjn? w ?odzi okaza?o si?, ?e ?redni wynik uzyskany przez tegorocznych ósmoklasistów klasyfikuje szko?? na 2 miejscu po?ród szkó? w Gminie Iwaniska oraz 11 miejscu w powiecie opatowskim.

Rado?ci ze zdobytych wyników nie kryje Przewodnicz?ca Rady Rodziców w Uje?dzie, a jednocze?nie mama ósmoklasistki – El?bieta Wo?niak: „Jeste?my dumni z naszych dzieci, które ci??ko pracowa?y na uzyskane efekty uczestnicz?c w licznych zaj?ciach przygotowuj?cych do egzaminu oraz cyklicznych egzaminach próbnych”.

„W szkole mogli?my nie tylko uczy? si? i rozwija? zdolno?ci, ale równie? uczestniczy? w ró?nych akcjach, wyst?pach i wycieczkach. Ciekawe lekcje i  pomoc nauczycieli przyczyni?y si? do osi?gania wysokich wyników w nauce. Do egzaminu ósmoklasisty intensywnie przygotowywa?am si? uwa?nie s?uchaj?c wskazówek nauczycieli i systematycznie rozwi?zuj?c wiele zada? egzaminacyjnych. Cieszy mnie zdobyty wynik, gdy? jest to dla mnie nagroda za w?o?on? prac?” – dodaje tegoroczna „Z?ota absolwentka” – Monika Orkisz.

Sukcesu pogratulowa? ósmoklasistom dyrektor szko?y – Marcin Urba?ski. „Uczniowie nie zawiedli. Jest to efekt dobrego przygotowania. Szko?a wspiera uczniów w d??eniu do postawionych celów i osi?ganiu wymarzonych sukcesów poprzez szereg dzia?a? innowacyjnych. D??ymy do tego, by uczniowie zdobywali potrzebn? wiedz? oraz rozwijali swoje zainteresowania. Sk?adam serdeczne gratulacje moim wychowankom i ich rodzicom oraz ?ycz? realizacji wszystkich planów i dalszych sukcesów”.

 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 14 - 17 z 17