czwartek, 12 grudzień 2019
 
 
MISJA OPATRUNEK DLA ZAMBII W SZKOLE W UJE?DZIE


W dniach 21 – 25 pa?dziernika 2019 roku dzia?aj?cy w  Publicznej Szkole Podstawowej w  Uje?dzie Szkolny Klub Wolontariatu w ramach Tygodnia Misyjnego oraz og?oszonego przez papie?a Franciszka Nadzwyczajnego Miesi?ca Misyjnego aktywnie w??czy? si? w diecezjaln? akcj? "Misja opatrunek dla Zambii" organizowan? przez Dyrektora Papieskich Dzie? Misyjnych Diecezji Sandomierskiej ks. Daniela Koryci?skiego.

Wolontariusze zbierali banda?e zwyk?e i elastyczne, plastry, kompresy, gaz? i r?kawiczki jednorazowe niezb?dne do leczenia ma?ych i du?ych pacjentów przebywaj?cych w szpitalu im. kardyna?a Koz?owieckiego w Lusace oraz Misyjnym szpitalu w Katondwe w Zambii. W dzie?o pomocy misjom w??czyli si? nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i rodzice.

Czytaj całość...
 
UCZNIOWIE Z UJAZDU PO RAZ KOLEJNY W??CZYLI HISTORI?
W pa?dzierniku 2019 roku Publiczna Szko?a Podstawowa w Uje?dzie po raz kolejny przyst?pi?a do ogólnopolskiej kampanii „BOHATERON W TWOJEJ SZKOLE”, której organizatorami s?:  Fundacja Rosa i Fundacja SENSORIA z Wroc?awia. Patronat nad akcj? obj??o Ministerstwo Edukacji Narodowej. Projekt mia? na celu poznanie historii Powstania Warszawskiego oraz upami?tnienie i uhonorowanie ?yj?cych uczestników Powstania Warszawskiego, poprzez wys?anie im symbolicznych kartek. Wys?ane pocztówki z ?yczeniami ju? wkrótce trafi? do bohaterów, którzy brali udzia? w powstaniu. S? one wyrazem wdzi?czno?ci spo?eczno?ci szkolnej z Ujazdu za trud, po?wi?cenie oraz oddanie w walce o niepodleg?? Ojczyzn?. Dzia?anie to pozwoli?o zrozumie? uczniom, jak wa?ne w krzewieniu nowoczesnego patriotyzmu s? takie inicjatywy oraz zg??bi? wiedz? na temat tego, jak wygl?da?o ?ycie codzienne w powsta?czej Warszawie. Mogli oni przy tym równie? wyrazi? swoj? wdzi?czno??, pami?? i szacunek dla bohaterów jednego z najwa?niejszych wydarze? kszta?tuj?cych polsk? to?samo??. Szkolnym koordynatorem akcji by? dyrektor PSP w Uje?dzie – Marcin Urba?ski

 
?LUBOWANIE KLASY 1. W MYD?OWIE
 


Dnia 22 pa?dziernika 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie odby?o si? uroczyste ?lubowanie i Pasowanie pierwszoklasistów. W uroczysto?ci szkolnej uczestniczyli zaproszeni go?cie: wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek, wiceprzewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska pan Cezary Mi?kiewicz, licznie przybyli rodzice, nauczyciele i ca?a spo?eczno?? uczniowska.

            Dyrektor szko?y pani Gra?yna Krakowiak przywitaniu zgromadzonych. Nast?pnie uczniowie klasy I zaprezentowali pi?kn? cz??? artystyczn?, na któr? z?o?y?a si? inscenizacja s?owno – muzyczna, ta?ce i pl?sy do utworów muzycznych. Swoje umiej?tno?ci wokalne zaprezentowali: Eliza Adamek, Franco Bielecki, Jakub Go?yski i Igor Iskra.

            W kolejnej cz??ci uroczysto?ci po wprowadzeniu pocztu flagowego i od?piewaniu hymnu pa?stwowego oraz wykazaniu przynale?no?ci do narodu polskiego, uczniowie klasy I z?o?yli przyrzeczenia.

            Nast?pnie pani dyrektor dokona?a ceremonii pasowania pierwszoklasistów na uczniów Publicznej Szko?y Podstawowej w Myd?owie. Tradycyjnym zwyczajem uczniowie odbili paluszek w Kronice Szko?y, a przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego Sandra Radosz odczyta?a protokó? z uroczysto?ci.

Czytaj całość...
 
Sukces Wiktorii
W dniu 12 pa?dziernika 2019 roku na Zamku Krzy?topór w Uje?dzie odby? si? Przegl?d Piosenki Dzieci?cej pod has?em: „Piosenka jest dobra na wszystko,” którego organizatorem by?a Instytucja Kultury Zamek Krzy?topór w Uje?dzie, a wspó?organizatorem wójt Gminy Iwaniska pan Marek Staniek. W powiatowym przegl?dzie wzi??o udzia? ??cznie 14 uczestników, zg?oszonych z O?arowa, Tar?owa, Iwanisk, a spo?ród nich wyró?nionych zosta?o czterech. Publiczn? Szko?? Podstawow? w Myd?owie reprezentowa?a uczennica klasy V Wiktoria Chmielowiec, która zdoby?a wyró?nienie. Wiktoria jest uzdolniona wokalnie, uczy si? gry na gitarze i pi?knie ta?czy w Zespole tanecznym „Promyk,” dzia?aj?cym w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie. Miros?awa Tutak

 
W SZKOLE W UJE?DZIE BITO REKORD W RAMACH EUROPEJSKIEGO DNIA PRZYWRACANIA CZYNNO?CI SERCA

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Przywracania Czynno?ci Serca 16 pa?dziernika 2019 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie ju? po raz kolejny podj?to prób? ustanowienia nowego rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji kr??eniowo – oddechowej przez jak najwi?ksz? liczb? osób.Akcja, która jest inicjatyw? Wielkiej Orkiestry ?wi?tecznej Pomocy w ramach programu edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratowa?” rozpocz??a si? punktualnie o  godzinie 12.00 i trwa?a nieprzerwanie przez 30 minut.

W bicie rekordu w resuscytacji kr??eniowo-oddechowej w??czyli si? wszyscy uczniowie klas IV – VIII. Nad poprawno?ci? wykonywanych czynno?ci czuwali: Marcin Urba?ski – dyrektor PSP w Uje?dzie, Daniel Kijanka – ratownik medyczny, a jednocze?nie prezes Ochotniczej Stra?y Po?arnej w Iwaniskach oraz Ewelina Ciepiela – szkolny koordynator do spraw bezpiecze?stwa.

Dzia?anie mia?o na celu popularyzowanie wiedzy o zasadach udzielania pierwszej pomocy osobom, u których wyst?pi?o nag?e zatrzymanie kr??enia.Pokonuj?c w?asny strach i niepewno??, pracuj?c w pocie czo?a, uczniowie z Ujazdu doskonale poradzili sobie z wyznaczonym zadaniem.

Czytaj całość...
 
?WICZEBNY ALARM PO?AROWY W SZKOLE W UJE?DZIE
W ?rod? 16 pa?dziernika 2019 roku punktualnie o godzinie 10.15 w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie rozleg? si? dwukrotny przerywany d?wi?k dzwonka, który jest ustalonym sygna?em alarmowym wzywaj?cym do natychmiastowej ewakuacji.

?wiczenia mia?y na celu przypomnienie uczniom, nauczycielom i pozosta?ym pracownikom praktycznych procedur dotycz?cych zachowania si? w przypadku wybuchu po?aru lub powstania innego zagro?enia dla ?ycia i zdrowia. Ca?o?? nadzorowana by?a przez dyrektora szko?y – Marcina Urba?skiego oraz przedstawicieli Komendy Powiatowej Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Opatowie: m?odszego aspiranta Jakuba ?owickiego i m?odszego ogniomistrza Bart?omieja Popka. Ca?a spo?eczno?? szkolna zachowuj?c ?rodki bezpiecze?stwa, sprawnie opu?ci?a budynek zgodnie z planem ewakuacji.

Na zako?czenie dla dzieci zgromadzonych w miejscu zbiórki ewakuacyjnej stra?acy przeprowadzili warsztaty dotycz?ce zachowania si? w sytuacjach zagro?enia, które by?y po??czone z pokazem sprz?tu b?d?cego wyposa?eniem bojowego wozu stra?ackiego.

Czytaj całość...
 
Sportowe ?wi?tokrzyskie  Europejski Tydzie? Sportu 2019 w PSP w Iwaniskach
Europejski Tydzie? Sportu to inicjatywa Komisji Europejskiej promuj?cej  sport i aktywno?? fizyczn? w ca?ej Europie. 27 wrze?nia 2019r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?a si? wielka impreza sportowa, pod has?em „ZDROWO NA SPORTOWO", której nadrz?dny cel to zach?canie uczestników do aktywnego trybu ?ycia, promocja zdrowego od?ywiania oraz pog??bianie wiedzy w zakresie pierwszej pomocy przedmedycznej. Koordynatorem turnieju by? nauczyciel wychowania fizycznego p. Aneta Szczepa?ska .Ca?a spo?eczno?? szkolna zebra?a si? w hali sportowej, gdzie Pani Dyrektor Anna Michalska- Kapsiak powita?a zawodników, ?ycz?c im ducha sportowej rywalizacji i niezapomnianych wra?e?

Czytaj całość...
 
Dzie? Edukacji Narodowej w Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach


Aby tradycji sta?o si? zado??, uczniowie naszej szko?y ?wi?towali Dzie? Edukacji Narodowej wspólnie z dyrekcj?, nauczycielami i pracownikami niepedagogicznymi. Na dzie? 11 pa?dziernika 2019r. Samorz?d Uczniowski wraz ze ?wie?o wybranym  opiekunem p. Beat? Górczy?sk? przygotowa? krótki skecz pt. „Du?a Przerwa”. Wcielaj?c si? w role nauczycieli, uczniowie poruszyli w zabawny sposób problemy, z którymi borykaj? si? wspó?cze?ni pedagodzy. Scenka z nauczycielskiego pokoju okraszona znanymi piosenkami ze zmienionym na t? okoliczno?? tekstem zosta?a ciep?o przyj?ta przez publiczno??, a w szczególno?ci przez samych nauczycieli.

Pedagodzy otrzymali równie? serdeczne ?yczenia od przyby?ych na uroczysto?? go?ci. Imprez? zaszczycili bowiem sw? obecno?ci? Wójt Gminy – P. Marek Staniek oraz Przewodnicz?ca Komisji O?wiaty – P. Zofia Kokosa.

Rodzice uczniów pod kierunkiem Przewodnicz?cej Rady Rodziców P. Agaty Niedba?y przygotowali nauczycielom i zaproszonym go?ciom s?odki pocz?stunek. Z okazji tego dnia uczniowie z?o?yli serdeczne ?yczenia wielu sukcesów zawodowych, spe?nienia obranego celu oraz tego, aby podejmowany przez pedagogów trud by? ?ród?em satysfakcji i spo?ecznego uznania.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 14 - 24 z 24