sobota, 19 październik 2019
 
 
Zmiana tresci Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Iwaniska, dnia 16 wrzesnia 2019 roku

 

 Znak sprawy: GW.I.27.3.2019

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa licencji i wdrozenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obslugi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostaw? oprogramowania i sprzetu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazw? „Zwiekszenie dostepnosci i jako?ci e-uslug Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria

 

ZMIANA TRESCI SIWZPobierz caly dokument >>> Pobierz


 
Dotacja na rozwój firm

Dotacje na rozwój firm.

 Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej od 16 wrze?nia rusza ze spotkaniami informacyjnymi przed planowanym od 4 do 18 pa?dziernika naborze wniosków dla firm zainteresowanych rozwojem swojej dzia?alno?ci. Spotkania poprowadzi S?awomir Miechowicz Doradca ds. Zarz?dzania projektami.

 Dotacje w wysoko?ci do 200 000 z? mog? uzyska? firmy dzia?aj?ce co najmniej rok z obszaru gmin: Ba?kowice, Brody, ?agów, Iwaniska, Nowa S?upia, Paw?ów i Wa?niów.

Pieni?dze uzyskane w ramach dotacji mo?na przeznaczy? na zakup nowych maszyn, urz?dze?, sprz?tu, wyposa?enia, oprogramowania, licencji, robót budowlanych i innych us?ug niezb?dnych do rozwoju firmy. ?rodki przeznaczone na nabór to kwota ponad 1 milion 400 tysi?cy z?otych.

 Wybór wniosków nast?pi w oparciu o lokalne kryteria wyboru. Informacje nt. kryteriów oraz wzory dokumentów udost?pnione s? na stronie internetowej Stowarzyszenia www.lgd-srws.pl w zak?adce Dofinansowanie.

 Wi?cej informacji na temat uzyskania dotacji, zasad wype?niania wniosku i biznesplanu uzyskaj? Pa?stwo na spotkaniach szkoleniowo- informacyjnych. Spotkania zosta?y zaplanowane w ka?dej gminie nale??cej do obszaru lgd. Zach?camy do udzia?u w spotkaniach szczególnie, ?e udzia? w nich jest dodatkowo premiowany trzema punktami podczas oceny z?o?onego wniosku.

Spotkania odb?d? si? w nast?puj?cych terminach:

16 wrze?nia 2019 r. godz. 9:00 Brody – sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

17 wrze?nia 2019 r. godz. 9:00 Paw?ów – sala konferencyjna w ?wietlicy OSP,

18 wrze?nia 2019 r. godz. 9:00 Nowa S?upia – sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

18 wrze?nia 2019 r. godz. 13:00 Ba?kowice - ?wietlica w budynku wielofunkcyjnym obok Urz?du Gminy,

19 wrze?nia 2019 r. godz. 10:00 ?agów – sala konferencyjna w biurze SRW?,

23 wrze?nia 2019 r. godz. 10:00 Iwaniska – sala na I pi?trze biblioteki obok Urz?du Gminy,

24 wrze?nia 2019 r. godz. 10:00 Wa?niów – sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

7 pa?dziernika 2019 r. godz. 16:00 ?agów – sala konferencyjna w biurze SRW?,

14 pa?dziernika 2019 r. godz. 9:00 ?agów – sala konferencyjna w biurze SRW?,

 Informacje o naborze mo?na równie? uzyska? pod numerem telefonu: 41 30 74 938, na stronie internetowej: http://www.lgd-srws.pl oraz osobi?cie w biurze Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej w ?agowie, ul Rynek 26, w godz. od 7:30 do 15:30.

 
UCZNIOWIE Z UJAZDU NA PIELGRZYMCE ROWEROWEJ W SULISLAWICACH


W sobot?, 7 wrze?nia 2019 r. cz?onkowie Klubu Rowerowego „Badacze historii” z  Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie wyruszyli rowerami do Sulis?awic, gdzie tego dnia przybywaj? liczne pielgrzymki z okolic. Wyprawa grupy rowerowej z Ujazdu rozpocz??a si? spod budynku szko?y i przebiega?a przez Kujawy, Konary, Klimontów, Nawodzice i Sulis?awice. Rajd o charakterze religijno-patriotycznym mia? na celu uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej oraz udzia? w uroczysto?ciach w Sanktuarium Matki Bo?ej Bolesnej w Sulis?awicach.

Czytaj całość...
 
Uroczyste obchody 80. rocznicy wybuchu II wojny swiatowej w szkole w Ujezdzie
W dniach od 02.09.2019 r. do 06.09.2019 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie realizowany by? projekt edukacyjny, którego g?ównym celem by?o uczczenie 80. rocznicy wybuchu II wojny ?wiatowej.

Dzia?ania rozpocz??y si? wponiedzia?ek2 wrze?nia 2019 r. podczas  inauguracji roku szkolnego 2019/2020 akcj? „Przerwany marsz…”, która polega?a na symbolicznym doko?czeniu przerwanego w 1939 roku marszu do szko?y. Wspó?organizatorami wydarzenia byli: Parlamentarny Zespó? ds. Wspierania ?rodowisk  Dzieci Wojny, Zwi?zek Harcerstwa Rzeczypospolitej, Stowarzyszenie „Dumni z Polski” oraz Stowarzyszenie „Dzieci Wojny w Polsce”.

Czytaj całość...
 
Ogloszenie

Znak sprawy: GW.I.27.3.2019

dot. postepowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.Dostawa licencji i wdrozenie oprogramowania, przeprowadzenie modernizacji systemów dziedzinowych oraz uruchomienie systemu e-Woda, e-BOK, oraz Elektronicznej Obslugi Rad Gminy, Modernizacja stron internetowych wraz z dostawa oprogramowania i sprzetu informatycznego w gminie Iwaniska i Bogoria w ramach projektu pod nazw? „Zwiekszenie dostepnosci i jakosci e-uslug Publicznych na terenie gminy Iwaniska i Bogoria”.

ZMIANA TRESCI SIWZ

 Gmina Iwaniska jako Zamawiajacy w ww. postepowaniu, dzialajac zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówien publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustaw?”, dokonuje zmiany tresci SIWZ poprzez zmian? terminu skladania i otwarcia ofert, tj. przedluzenie terminu skladania ofert do dnia 16 wrzesnia 2019 r. do godz. 10:00, a terminu otwarcia ofert do dnia 16 wrzesnia 2019 r. o godz. 11:00.

W zwiazku z powyzszym, oferta wraz z wymaganymi oswiadczeniami lub dokumentami nalezy zlozyc za posrednictwem MiniPortalu Urzedu Zamówien Publicznych: https://miniportal.uzp.gov.pl/ do dnia 16 wrzesnia 2019 r. do godz. 10:00, a otwarcie ofert nast?pi w dniu 16 wrze?nia 2019 r. o godz. 11:00., w siedzibie Zamawiajacego przy ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska za posrednictwem Mini Portalu Urzedu Zamówien Publicznych: https://miniportal.uzp.gov.pl/ poprzez odszyfrowanie ofert i otwarcie ofert, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

Zmiana tresci SIWZ jest wiazaca dla wszystkich Wykonawców i nalezy ja uwzglednic przy sporzadzaniu i skladaniu oferty.

Pobierz calosc pisma w oryginale >>> Zmiana IWZ
Czytaj całość...
 
Og?oszenie
 
Informacja o wyniku postepwania przetargowego
Czytaj całość...
 
Informacja meteorologiczna - burze z gradem
 
<< « start < wstecz 1 2 3 4 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 14 - 26 z 46