środa, 18 lipiec 2018
 
 
Ostrzeżenie meteo
 
Ostrzeżenie meteo
 
Uroczyste otwarcie świetlicy wiejskiej w Kujawach
W niedzielę, 1 lipca 2018r., w miejscowości Kujawy odbyło się uroczyste, ale i radosne otwarcie świetlicy wiejskiej. Na spotkanie, które rozpoczęło się Mszą Św. koncelebrowaną przez wikariuszy ks. Rafała Golonkę i ks. Krzysztofa Religę przybyło liczne grono zaproszonych gości.

 Po Mszy Św. nastąpiło poświęcenie budynku i przecięcie wstęgi, czego dokonali Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Sekretarz Gminy Wiesława Słowik, Radny Rady Gminy Gabriel Majsak, Sołtys Sołectwa Kujawy Piotr Niziałek, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Ujeździe Marcin Urbański i mieszkańcy wsi. Następnie wszyscy zebrani mogli już oficjalnie przekroczyć progi nowej świetlicy. Wspomnieć należy także o pięknymi i pysznym torcie zwieńczonym wizerunkiem nowej świetlicy przygotowanym przez członkinie Koła Gospodyń Wiejskich.

Następnie na rodziców, ich dzieci i młodzież czekali: prowadząca zabaw Sekretarz Wiesława Słowik i animatorzy Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury z licznymi grami, zabawami. Na koniec Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek dziękował wszystkim zgromadzonym za tak liczne przybycie, za wspólne spędzenie czasu, integrację i wspaniałą atmosferę, po czym rozdał dzieciom upominki.

Mamy nadzieję, że nowopowstała świetlica będzie długo służyć mieszkańcom Kujaw.


Czytaj całość...
 
Oratorium o Męczennikach Sandomierskich w roku 200-lecia Diecezji Sandomierskiej


Niezwykła prapremiera Oratorium o Męczennikach Sandomierskich pt. „Dojrzewanie drzewa. Witraż wiernością malowany” odbyła się 30 czerwca 2018 roku w Zamku Krzyżtopór w Ujeździe. Oszczędne słowo, bogata muzyka rozbrzmiewały w murach tej pięknej twierdzy w wykonaniu ponad 150 chórzystów, w tym chórzystów „Voce Angeli” z Krakowa, orkiestry Symfonicznej Filharmonii Świętokrzyskiej i czterech solistów–Joannę Wydorską (sopran), Aleksandrę Gudzio (alt), Karola Lizak (tenor), Marcina Wasilewskiego-Kruk (bas) - pod okiem kompozytorów Piotra Pałki i Huberta Kowalskiego. To niesamowite wydarzenie jest jednym z wydarzeń kulturalnych wpisanych w obchody 200-lecia Diecezji Sandomierskiej.
Czytaj całość...
 
Informacja dla rolników

Informacja o pomocy ze środków krajowych dla producentów rolnych poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w tym suszy

Producenci rolni poszkodowani w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych takich jak susza, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawinę w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, poza odszkodowaniami z zakładów ubezpieczeń, mogą ubiegać się w ramach obowiązujących przepisów o:

1) kredyt preferencyjny zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej jak i na odtworzenie środków trwałych zgodnie z  rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz.U. poz. 187 z późn.zm.).

Kredyt obrotowy może zostać przeznaczony na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej (kwalifikowanego materiału siewnego, nawozów mineralnych, środków ochrony roślin, paliwa na cele rolnicze, inwentarza żywego). W przypadku kredytów obrotowych kredytobiorca jest obowiązany udokumentować 50% poniesionych wydatków

Kredyt na odtworzenie środków trwałych (nKL/01) może zostać przeznaczony m.in. na przywrócenie funkcji użytkowych zniszczonych lub uszkodzonych budynków inwentarskich, magazynowo-składowych, szklarni, tuneli foliowych i innych budynków i budowli służących do produkcji rolniczej, poprzez ich odbudowę lub wykonanie niezbędnych remontów kapitalnych oraz remont lub zakup w miejsce zniszczonych: ciągników, maszyn, urządzeń rolniczych.

Powyższe kredyty mogą zostać udzielone na nakłady poniesione po dniu wystąpienia szkody.

Ponadto kredyty mogą zostać udzielone w terminie do 12 miesięcy od daty oszacowania szkód przez komisję powołaną przez wojewodę;

Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M powiększona o nie więcej niż 2,5 punktu procentowego (obecnie nie więcej niż 4,22%), przy czym oprocentowanie należne bankowi jest płacone przez kredytobiorcę w przypadku:

a)  kredytu na wznowienie produkcji rolnej – w wysokości 0,5 oprocentowania należnego bankowi, jednak nie mniej niż 1,5%, jeżeli w dniu wystąpienia szkód co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej było ubezpieczonych, od co najmniej jednego z ww. ryzyk (obecnie nie więcej niż 2,11%)  (w przypadku braku ubezpieczenia o połowę zmniejszana jest dopłata Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – obecnie nie więcej niż 3,165 % (ARiMR),

b) kredytu na odtworzenie środków trwałych - w wysokości 0,67 oprocentowania płaconego bankowi, jednak nie mniej niż 3% (obecnie 3%), a gdy oprocentowanie dla banku  wynosi poniżej 3% kredytobiorca płaci odsetki w całości.

       Podstawowym warunkiem ubiegania się o ww. kredyty jest oszacowanie szkód przez komisję powołaną przez wojewodę w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód.

Dopłaty do oprocentowania kredytu na wznowienie produkcji rolnej są stosowane:

– w ramach pomocy de minimis (tj. do wysokości równowartości 15 000 euro w ostatnich trzech latach i kumulują się z inną pomocą de minimis udzieloną w tym okresie), jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą do 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat;

– poz formułą de minimis,, jeżeli szkody w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji z ostatnich trzech lat i kumulują się z inną pomocą publiczną udzieloną w związku z tymi szkodami.

Aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad projektem rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w którym przewiduje się obniżenie oprocentowania do 0,5 % w skali roku kredytów na wznowienie produkcji i odtworzenie środków trwałych dla kredytobiorcy, który w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolne.

2) udzielenie przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, na indywidualny wniosek rolnika, który poniósł szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne, w tym suszę na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników pomocy w opłaceniu bieżących składek na ubezpieczenie społeczne oraz regulowaniu zaległości z tego tytułu w formie odroczenia terminu płatności składek i rozłożenia ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek;

3) zastosowanie przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa na podstawie art. 23a ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa odroczenia i rozłożenia na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenia raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy, na indywidualny wniosek producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej powstały szkody;

4) udzielenie na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast ulg w podatku rolnym, na indywidualny wniosek producenta rolnego.

Pomoc w spłacie zobowiązań wobec Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, gminy oraz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa jest udzielana w formie de mini mis.

 
Informacja
 
Ostrzeżenie
 
W UJEŹDZIE PODSUMOWANO ROK SZKOLNY 2017/2018

22 czerwca 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Ujeździe odbyło się zakończenie roku szkolnego 2017/2018.

Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się Mszą Świętą koncelebrowaną przez dziekana Dekanatu Opatowskiego – księdza Wacława Gieńca oraz księdza Rafała Golonkę. Następnie uczniowie udali się do szkoły, gdzie podsumowano miniony rok szkolny. Świadkami tego wydarzenia byli: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodniczący Rady Gminy Iwaniska – Andrzej Ścibisz, przewodniczący Komisji ds. Oświaty, Kultury, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego –Stefan Kwiatek,dyrektor Banku Spółdzielczego w Staszowie / Oddział Iwaniska – Edmund Szymański, dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Iwaniskach – Danuta Kargulewicz, nauczyciele, uczniowie, pracownicy niepedagogiczni szkoły oraz licznie zgromadzeni rodzice i dziadkowie.

„Chciałbym podziękować wszystkim, którzy wspierali pracę Publicznej Szkoły Podstawowej w  Ujeździe,poczynając od Wójta Gminy Iwaniska, Pana Marka Stańka, którego niewątpliwie możemy nazywać przyjacielem naszej szkoły. Dziękuję Radzie Gminy Iwaniska, na czele z jej przewodniczącym – Andrzejem Ścibiszem, nauczycielom, rodzicom oraz pracownikom szkoły. Na ręce obecnych tu dyrektorów: Pani Danuty Kargulewicz oraz Pana Edmunda Szymańskiego składam podziękowania pracownikom Gminnego Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Szkół w Iwaniskach oraz pracownikom Banku Spółdzielczego w Iwaniskach”, powiedział dyrektor szkoły – Marcin Urbański.

W trakcie uroczystości 21 uczniów klas IV – VII otrzymało nagrody z rąk wójta Gminy Iwaniska, przewodniczącego Rady Gminy Iwaniska oraz dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w  Ujeździe – Marcina Urbańskiego za uzyskanie średnich ocen powyżej 4,75. Byli to następujący uczniowie: Kacper Ścibisz, Jakub Kargul, Filip Fijałkowski, Zuzanna Madejska, Kacper Sobczyk, Diana Kowalska, Natalia Woźniak, Emilia Dudek, Martyna Kubala, Kacper Rożek, Aleksandra Sobczyk, Wiktoria Sobczyk, Maria Strzyż, Zofia Strzyż, Klaudia Ścibisz, Krystian Środa, Krystian Winiarski, Monika Orkisz, Weronika Woźniak, Kamila Kargul i Patrycja Lenart. W czasie uroczystości podsumowano również olimpiady przedmiotowe z języka angielskiego i matematyki.

Czytaj całość...
 
<< « start < wstecz 1 2 dalej » > koniec » >>

Pozycje :: 1 - 13 z 20