sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
POLSKA NIEZWYCI??ONA

                Dnia 28 wrze?nia 2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej w Myd?owie odby?a si? wspania?a akademia patriotyczna z okazji obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polsk? niepodleg?o?ci.

            Po od?piewaniu hymnu pa?stwowego i wprowadzeniu pocztu flagowego, g?os zabra?a dyrektor szko?y – pani Gra?yna Krakowiak i powita?a licznie zebranych na tej uroczysto?ci go?ci: Wójta Gminy Iwaniska – pana Marka Sta?ka, Proboszcza Parafii WNMP w Myd?owie – ks. Tomasza Kwa?nika, Radnych Gminy Iwaniska – pana Wies?awa Kowalczyka i pana Cezarego Mi?kiewicza, Przewodnicz?c? Rady Rodziców – pani? Dorot? Mi?kiewicz, so?tysów so?ectwa Myd?ów, Przepiórów i Borków oraz Rodziców, Dziadków.

            Uczniowie zaprezentowali program artystyczny pt. „Pisk Bia?ego Or?a”. Trzyaktowa sztuka zosta?a wzbogacona pi?knymi pie?niami wykonanymi przez uczennice klasy IV przynale??ce do szkolnego zespo?u wokalno – tanecznego „Promyk,” prowadzonego przez pani? Miros?aw? Tutak. Pie?ni nada?y uroczysto?ci podnios?ego i wzruszaj?cego nastroju.

            Spotkanie sta?o si? wspania?? lekcj? historii, ukazuj?c? walk? Polaków
o niepodleg?o?? i odzyskanie po 123 latach upragnionej wolno?ci.

            Wyst?p uczniów dostarczy? zebranym wielu wzrusze?, uczyni? pi?tkowy dzie? prawdziw? i g??bok? refleksj? nad histori? i wspó?czesno?ci? naszej Ojczyzny, u?wiadomi? zebranym, czego oczekuje od nas dzi? nasza Ojczyzna.

            Uroczysto?? zosta?a przygotowana pod kierunkiem nauczycieli: pani Barbary Herezy, pani Miros?awy Tutak i pani Marioli Bednarskiej – Pasieka.   
wstecz   dalej »