sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
"Matematyka na weso?o"

23 maja w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie odby?  si? konkurs „Dzie? Matematyki” pod honorowym patronatem Wójta Gminy Iwaniska pana Marka Sta?ka. Organizatorami i autorkami konkursu s?: nauczyciel matematyki: Magdalena Czub, nauczyciel j?zyka angielskiego: Anna Go?yska. i nauczyciel plastyki: Renata Warych. „Dzie? Matematyki” rozpocz?? Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, Przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska Andrzej ?cibisz oraz Dyrektor Szko?y Marcin Urba?ski. Przybyli równie? przedstawiciele Rady Rodziców ze szko?y w Uje?dzie.

Urba?ski. Przybyli równie? przedstawiciele Rady Rodziców ze szko?y w Uje?dzie.

Turniej skierowany by? do uczniów szkó? podstawowych gminy Iwaniska. Uczestniczy?o w nim  pi?? dru?yn ze szko? podstawowych z: Ujazdu, Iwanisk, Jastrz?bskiej Woli, Myd?owa i Wygie?zowa. Konkurs popularyzuje matematyk?, jako dziedzin? miezb?dn? w ?yciu codziennym, rozwija zdolno?ci i zainetersowania matematyczne oraz pobudza  aktywno?? umys?ow? uczniów.

Konkurs obejmowa? 8 konkurencji: Ciekawy i oryginalny okrzyk matematyczny; konkurs na naj?adniejszy plakat o tre?ci matematycznej; Dyktando matematyczne; Skojarzenia matematyczne; Prezentacja s?awnego matematyka; klocki Happy Cubes; Reklama matematyki; oraz zadania matematyczne, w tym jedno w j?zyku angielskim.

"Dzie? Matematyki" okaza? si? ?wietn? zabaw? dla uczniów, a dla nauczycieli ogromnym do?wiadczeniem. Uczniowie, którzy na co dzie? maj? k?opot z nauk? matematyki, potrafi? doskonale si? zaprezentowa? w formie zabawowej. Przy tym maj? ogromn? wyobra?ni? i talent artystyczny, który da?o si? zauwa?y? przy prezentacji wybranego matematyka. Rapuj?cy "Uczniowie Pitagorasa" z PSP w Myd?owie, mierzenie rzeki przez Talesa w wykonaniu uczniów z PSP w Uje?dzie, czy te? Archimedes w wykonaniu uczniów z PSP w Iwaniskach i jego sposób sprawdzenia „czy korona ze z?ota jest z?ota”. Uczniowie z PSP w Wygie?zowie z dokonaniami Newtona, oraz uczniwoie z PSP w Jastrzebskiej Woli, którzy wczuli si? w rol? nauczyciela i przedstawili lekcj? w „Szkole Pitagorasa”.

            Otwarte umys?y i ch?? do zabawy sprawi?y, ?e wszystkie zespo?y bardzo zaanga?owa?y si? do pracy i co wa?niejsze, robi?y to z wielk? ochot?. Podej?cie uczniów do wszystkich konkurencji by?o profesjonalne. Da?o si? to zauwa?y? m.in. przy rysowaniu plakatów, czy te? prezentacji okrzyku matematycznego. By? taniec, ?piew, pompony, ró?norodno?? form plastycznych. Uczniowie ?wietnie poradzili sobie równie? z zadaniami matematycznym. Wszystkie dru?yny prezentowa?y wiedz? na podobnym poziomie. Uczniowie wykazali si? ogromn? kreatywno?ci?, dali si? pozna? jako znaj?cy i stosuj?cy zasady rywalizacji.

I cho? zwyci?zca jest tylko jeden, wygra?a reprezentacja Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie, to ka?dy okaza? si? wygranym. Wójt Gminy pan Marek Staniek, ufundowa? dla uczniów nagrody i obj?? patronatem konkurs.

Dyrektor szko?y oraz nauczyciele serdecznie dzi?kuj? Wójtowi Gminy Iwaniska panu Markowi Sta?kowi oraz Radzie Rodziców Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie, za wsparcie oraz pomoc w organizacji konkursu.

            "Dzie? matematyki" to kolejny ju? konkurs matematyczny w Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie. W tym roku szkolnym uczniowie tej szko?y brali udzia? w konkursach "Labirynt matematyczny", "Ogólnopolski Konkurs Logicznego My?lenia", "Mi?dzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny", Olimpiada Matematyczna Juniorów", "Matematyki od kuchni".

 

 

 
wstecz   dalej »