sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Trwaj? prace budowlane przy Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie

W miejscowo?ci Ujazd, gmina Iwaniska, rozpocz??y si? prace budowlane inwestycji polegaj?cej na rozbudowie budynku Publicznej Szko?y Podstawowej. Inwestycja pn. „Rozbudowa budynku Publicznej Szko?y Podstawowej w Uje?dzie – dobudowa” obejmuje dobudow? sal dydaktycznych, szatni i w?z?a sanitarno-higienicznego. Rozbudowa budynku szko?y ma zapewni? powi?kszenie o pi?? klas lekcyjnych. - Inwestycja ta jest konieczna ze wzgl?du na zbyt du?y obr?b szko?y, który obejmuje takie miejscowo?ci jak Haliszka, Ujazd, Toporów, Kopiec, Kujawy, Radwan, Radwanówek, Oporów i Oporówek. W miejscowo?ciach tych znajduje si? wiele rodzin m?odych, które rozbudowuj? b?d? buduj? w?asne domy. Teren jest rekreacyjny i urokliwy ze wzgl?du na znajduj?ce si? w pobli?u ruiny zamku Krzy?topór. Rozbudowa  szko?y w Uje?dzie jest konieczn? i zarazem priorytetow? spraw?, chocia?by ze wzgl?du na podyktowan? reform? o?wiaty, zak?adaj?c? tworzenie o?mioklasowych szkó? podstawowych. W Publicznej Szkole Podstawowej w Uje?dzie znajduje si? przedszkole, które musi spe?nia? odpowiednie warunki lokalowe. Podj?ta inwestycja ma na celu zaspokaja? potrzeby spo?eczno?ci lokalnej, zw?aszcza dzieci i m?odzie?y. – mówi Wójt Gminy Iwaniska, Marek Staniek. Termin zako?czenia prac szacuje si? na rok 2019.

 
wstecz   dalej »