piątek, 24 maj 2019
 
 
Stypendia dla uzdolnionej młodzieży
 
 
10 października 2017 roku w  zamku Krzyżtopór w Ujeździe odbyła się konferencja informacyjna w sprawie realizacji II edycji projektów stypendialnych województwa świętokrzyskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. Organizatorem spotkania był Departament Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach.

W spotkaniu udział wzięli Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk, Z-ca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskich Funduszy Społecznych Małgorzata Muzoł, Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek, dyrektorzy, nauczyciele oraz rodzice uczniów gimnazjów (klas gimnazjalnych), liceów ogólnokształcących zasadniczych szkół zawodowych, techników, ogólnokształcących szkół artystycznych z powiatu ostrowieckiego, opatowskiego, sandomierskiego i staszowskiego.

Wójt Gminy Iwaniska Marek Staniek przywitał wszystkich uczestników spotkania. Wyraził jednocześnie zadowolenie z podejmowanych przez Sejmik działań na rzecz pomocy młodzieży zdolnej z terenu województwa świętokrzyskiego. Zaznaczył, iż w roku ubiegłym na terenie gminy Iwaniska z pomocy w ramach stypendiów skorzystało trzech uczniów gimnazjum. - Program stypendialny jest szansą dla uzdolnionej młodzieży, daje możliwości i szanse rozwoju, umożliwia zakup pomocy oraz materiałów. Organizując tego typu konferencje pragniemy zachęcić dyrektorów, a także nauczycieli do przekazywania informacji i zgłaszania uczniów – powiedział Przewodniczący Sejmiku Arkadiusz Bąk.

Warunkiem ubiegania się o stypendium jest złożenie wniosku o przyznanie stypendium wraz z niezbędnymi załącznikami (m.in. Indywidualny Plan Rozwoju Edukacyjnego Ucznia, oświadczenie o dochodach i inne). Szczegółowe zasady ubiegania się i przyznawania stypendium zostały zawarte w regulaminie, którego treść wraz z załącznikami są udostępnione na stronie Urzędu Marszałkowskiego.

Każdy/a ze stypendystów/stypendystek w ramach projektu będzie otoczony/a opieką nauczyciela. Celem sprawowanej przez opiekuna stypendysty/stypendystki opieki dydaktycznej jest pomoc w dalszym osiąganiu jak najlepszych rezultatów edukacyjnych, wsparcie ucznia/uczennicy w wykorzystaniu stypendium na cele edukacyjne, monitorowanie jego/jej osiągnięć oraz pomoc w realizacji Indywidualnego Planu Rozwoju Edukacyjnego Ucznia.
 
wstecz   dalej »