sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Umowa na budow? pracu targowego w gminie Iwaniska podpisana
12 wrze?nia 2017 r. w Urz?dzie Miasta w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim zosta?a podpisana umowa mi?dzy Wójtem Markiem Sta?kiem a Samorz?dem Województwa ?wi?tokrzyskiego na realizacj? operacji pn. Budowa targowiska wiejskiego wraz z budynkiem handlowo-gastronomicznym „Unieszów”, w ramach zadania „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów” w ramach poddzia?ania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych us?ug lokalnych dla ludno?ci wiejskiej, w tym rekreacji, kultury i powi?zanej infrastruktury” obj?tych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Targowisko z prawdziwego zdarzenia to niezb?dny element infrastruktury w naszej gminie, staniemy si? jeszcze bardziej konkurencyjni i atrakcyjni. – powiedzia? Marek Staniek, Wójt Gminy Iwaniska – Dlatego te? przedmiotowa inwestycja ma zapewni? preferencyjne warunki i wygod? nie tylko dla osób handluj?cych, ale tak?e dla kupuj?cych. Jednocze?nie estetyka tego miejsca znacznie si? poprawi. To jedne z wa?nych czynników, które wp?yn? na jako?? naszej gminy.

Dzi?ki pozyskanym ?rodkom finansowym zostanie wybudowane targowisko, w sk?ad którego wejdzie parterowy budynek handlowo – gastronomiczny, stragany, parking dla samochodów osobowych i dostawczych. B?d? równie? utwardzone chodniki. Przewidywane s? tak?e parkingi, w tym jeden na 60 miejsc (dwa miejsca dla osób niepe?nosprawnych, cztery miejsca dla samochodów o wi?kszym gabarycie, niedu?ych samochodów dostawczych, 48 miejsc dla samochodów osobowych.

Gmina Iwaniska otrzyma?a dofinansowanie na przebudow? istniej?cego targowiska w ramach PROW – dzia?ania „Podstawowe us?ugi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”. Dofinansowanie to obejmuje 63,63 proc. kosztów kwalifikowalnych zg?oszonej inwestycji. W przypadku gminy Iwaniska dofinansowanie wynosi 1 mln z?. Warto?? ca?ego przedsi?wzi?cia wyniesie oko?o 2 mln 200 tys. z?.
 
wstecz   dalej »