sobota, 24 sierpień 2019
 
 
Publiczna Szko?a Podstawowa w Iwaniskach - wybór oferenta
Szko?a wys?a?a zapytanie ofertowe z list? interesuj?cych nas pozycji do trzech ró?nych ksi?garni wysy?kowych:

- EDYP Hurtownia Ksi??ek Tomasz Pude?ko , ul. Lubiejewska 79, 07 - 300 Ostrów Mazowiecka NIP: 7591405694, REGON: 551320672

- Ravelo Sp. z o.o.; ul. Gottlieba Daimlera 2; 02 - 460 Warszawa; NIP: 525 - 25- 43 - 576
 
- BOOKS, spó?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci? sp. k. Ksi?garnia i Hurtownia Taniej Ksi??ki; ?ychlin, ul. Tuliszkowska 14 D; 62 - 571 Stare Miasto; NIP: 665 - 299 - 86 - 54; REGON: 361803 989

Komisja w sk?adzie: Halina Pasiek - Wójcik, Teresa Kijanka, Edyta Czub, Iwona Otr?ba  oraz przedstawiciel Rady Rodziców w osobie p. Beaty Piszczeli dokona?a nast?puj?cego wyboru:
jako g?ównego oferenta komisja wybra?a
- Ksi?garni? Tuliszków ( oferta przyj?ta w ca?o?ci na kwot? 11.789,00 )
jako oferenta uzupe?niaj?cego :
- Ksi?garni? Edyp ( oferta uzupe?niaj?ca na kwot?  3.211,00 z? )

Komisja, dokonuj?c wyboru, wzi??a pod uwag? ceny ksi??ek, a tak?e mo?liwo?? realizacji ca?o?ci zamówienia.
 
wstecz   dalej »