sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Uroczysta akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Witaj maj, trzeci maj….” te s?owa przy?wieca?y uroczystej akademii, która si? odby?a 28 kwietnia 2017 r. w Publicznym Gimnazjum im. Marsza?ka J. Pi?sudskiego w Iwaniskach. Uroczysto?? rozpocz??a si? od wprowadzenia Sztandaru Szko?y i od?piewania hymnu pa?stwowego.

Nast?pnie uczniowie pod opiek? pani dyrektor Zdzis?awy Radzimowskiej i nauczycieli: Barbary Grze?kiewicz i El?biety Dziamy, przypomnieli to wa?ne wydarzenie z kart naszej historii. Gimnazjali?ci przebrani w stroje z epoki, przedstawili scen? bezpo?rednio przed zaprzysi??eniem Konstytucji. Ten historyczny moment zosta? utrwalony na p?ótnie przez najwi?kszego polskiego malarza Jana Matejk? i fragment tego dzie?a zosta? odtworzony przez uczniów jako ?ywy obraz. Gimnazjali?ci wcielili si? mi?dzy innymi w role: króla Stanis?awa Poniatowskiego, marsza?ka Sejmu Wielkiego Stanis?awa Ma?achowskiego, pos?a protestuj?cego przeciwko Konstytucji Jana Suchorzewskiego, prezydenta Warszawy Jana Dekerta, Hugona Ko???taja i innych. Ka?da posta? z ?ywego obrazu zosta?a zaprezentowana, widzowie mogli si? dowiedzie? o nastrojach panuj?cych w Warszawie  226 lat temu.

Akademia zosta?a u?wietniona ta?cami. Zespó? „Dworzanie” w przepi?knych kostiumach zaprezentowa? poloneza i mazura. W ramach obchodów rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja w Publicznym Gimnazjum w Iwaniskach og?oszono równie? konkurs plastyczny po?wi?cony temu wydarzeniu. Wyniki zosta?y og?oszone w trakcie tej uroczysto?ci. Dyplomy wr?czy?a pani dyrektor Zdzis?awa Radzimowska: I miejsce zaj?? Jan Staniek, II miejsce Aleksandra Kokosa, III miejsce Dominika Ko?odziej i Paulina Górczy?ska. G?ówn? prac? plastyczn?, wykonan? poza konkursem by? Zamek Królewski w Warszawie, który stanowi? dekoracj? tej uroczysto?ci. Praca zosta?a namalowana przez uczennice: Ann? Dorosi?sk?, Aleksandr? Ko?odziej i Paulin? ?cibisz.

            Uczniowie prowadz?cy na zako?czenie podkre?lili, i? nale?y pami?ta? o wa?nych wydarzeniach z naszej historii, by czerpa? z nich si?? i m?dro??.

                                                                                                      B. Grze?kiewicz

 
wstecz   dalej »