sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
?yczenia

Z okazji dnia ?w. Floriana pragniemy przekaza? wszystkim Druhom Stra?akom najserdeczniejsze ?yczenia, wyrazy szacunku i uznania za ofiarn? s?u?b?, trud i po?wi?cenie.

?yczymy Wam, aby Wasza dzia?alno?? dawa?a jak najwi?cej satysfakcji, pozwala?a na spokojny powrót do domu mimo coraz trudniejszych zada? ratowniczych, a wszystkim mieszka?com dawa?a poczucie bezpiecze?stwa.

Gratulujemy sukcesów, ?yczymy Wam i Waszym Rodzinom zdrowia, wszelkiej pomy?lno?ci oraz spe?nienia planów zarówno na gruncie osobistym, jak i zawodowym.

 

Przewodnicz?cy Rady Gminy            Wójt Gminy Iwaniska                     Sekretarz Gminy

Andrzej ?cibisz                                   Marek Staniek                            Wies?awa S?owik

 
wstecz   dalej »