sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Z WIAR? W PRZYSZ?O??
 

206 uczniów Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach wraz z filiami w Uje?dzie, Wygie?zowie, Myd?owie i Jastrz?bskiej Woli uczestniczy w zaj?ciach dodatkowych zorganizowanych w ramach projektu „Z wiar? w przysz?o??”. We wszystkich placówkach na terenie Gminy Iwaniska zorganizowane s? zaj?cia teatralne, doradztwo zawodowe oraz wyrównawcze zaj?cia pozalekcyjne z matematyki, informatyki i j?zyka angielskiego. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego 2014-2020, Poddzia?ania 8.3.2 „Wsparcie kszta?cenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych”.  Na jego wykonanie Gmina Iwaniska otrzyma?a dofinansowanie w wysoko?ci 334978,60 z?.

 
wstecz   dalej »