sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
PRZEDSZKOLAKI Z UJAZDU ?LUBOWA?Y

Dzie? Przedszkolaka to wyj?tkowe ?wi?to w tradycji Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach Filii w Uje?dzie. W tym roku szkolnym by?a to uroczysto?? szczególna, bowiem po raz pierwszy zorganizowana dla dzieci w wieku od 3 do 5 lat. 30 marca 2017 roku przedszkolaki zaprezentowa?y swoje talenty w obecno?ci zaproszonych go?ci: wójta Gminy Iwaniska – Marka  Sta?ka, przewodnicz?cego Rady Gminy Iwaniska – Andrzeja ?cibisza, radnego Rady Gminy Iwaniska – W?adys?awa Orkisza, przewodnicz?cej Rady Rodziców – El?biety Wo?niak, dyrektora Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach – Wac?awa S?owika oraz wicedyrektora Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach – Marcina Urba?skiego. Na uroczysto?? bardzo licznie przybyli rodzice maluchów. Dzieci z oddzia?u przedszkolnego wraz z kolegami z klas starszych przedstawi?y widowisko bajkowe pt. „Królewna ?nie?ka”. Nie zabrak?o ?piewu, ta?ców i recytacji. Maluszki  ?wietnie wcieli?y si? w role krasnoludków. Zwie?czeniem uroczysto?ci by?o pasowanie na przedszkolaka, którego dokona? dyrektor ZPS w Iwaniskach – Wac?aw S?owik. Po wyst?pie na dzieci czeka?a s?odka niespodzianka i prezenty przygotowane przez rodziców oraz upominki od zaproszonych go?ci. Atmosfera tego dnia by?a wyj?tkowa i na d?ugo pozostanie w pami?ci spo?eczno?ci szkolnej z Ujazdu. Oddzia? przedszkolny w Uje?dzie zorganizowany jest w zwi?zku z realizacj? projektu „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecieraj? szlaki” w ramach Poddzia?ania 8.3.1 „Upowszechnianie i wzrost jako?ci edukacji przedszkolnej” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ?wi?tokrzyskiego 2014 – 2020 dzi?ki dofinansowaniu ze ?rodków Europejskiego Funduszu Spo?ecznego.

 
wstecz   dalej »