sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Przebuduj? blisko 50 odcinków dróg w gminie

Promes? w wysoko?ci 85 tysi?cy z?otych otrzyma?a gmina Iwaniska na przebudow? drogi gminnej Kr?pa Dolna przez wie?. Najwa?niejszym elementem zadania jest zabezpieczenie dna w?wozu. Dotacja przyznana zosta?a przez Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji. D?ugo?? remontowanego odcinka wyniesie 250 mb.

W?adze gminy Iwaniska zaplanowa?y przebudow? ponad 26 kilometrów dróg gminnych w ci?gu najbli?szych dwóch lat. – Po zako?czeniu planowanych inwestycji ka?dy mieszkaniec naszej gminy b?dzie mia? wygodny dojazd do swojej posesji – zapowiada Marek Staniek, wójt gminy Iwaniska.

Oprócz przebudowy drogi gminnej w Kr?pie Dolnej, na któr? gmina Iwaniska ju? pozyska?a dofinansowanie, na najbli?sze dwa lata zaplanowane zosta?y nast?puj?ce inwestycje:

1.      Przebudowa drogi gminnej Kujawy – Kamieniec na odcinku 730 mb.

2.      Przebudowa drogi gminnej Kamieniec – Kamieniec Kolonie na odcinku 930 mb.

3.      Przebudowa drogi gminnej Kamieniec – Brzeziny – Boduszów na odcinku 1330 mb.

4.      Przebudowa drogi gminnej Przepiórów – Krasków na odcinku 450 mb.

5.      Przebudowa drogi gminnej Przepiórów – Garbowice Kolonie na odcinku 580 mb.

6.      Przebudowa drogi gminnej Przepiórów – Przepiórów Kolonie na odcinku 680 mb.

7.      Przebudowa drogi gminnej Borków na odcinku 230 mb.

8.      Przebudowa drogi gminnej Myd?ów – Myd?ów Kolonia na odcinku 680 mb.

9.      Przebudowa drogi gminnej Myd?owiec – Myd?ów Kolonia na odcinku 280 mb.

10.   Przebudowa drogi gminnej Borków – Kaczyce na odcinku 300 mb. 

11.   Przebudowa drogi gminnej Boduszów – Boduszów Kolonie na odcinku 120 mb.

12.   Przebudowa drogi gminnej Boduszów wie? na odcinku 110 mb.

13.   Przebudowa drogi gminnej Kopiec – Boduszów na odcinku 620 mb.

14.   Przebudowa drogi gminnej Kr?pa – Planta na odcinku 1300 mb.

15.   Przebudowa drogi gminnej T?cza – Markowszczyzna na odcinku 730 mb.

16.   Przebudowa drogi gminnej Planta – Kabza – Ujazd na odcinku 570 mb.

17.   Przebudowa drogi gminnej Sobiekurów przez wie? na odcinku 330 mb.

18.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Staszowska na odcinku 540 mb.

19.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska, Stary Go?ciniec na odcinku 900 mb.

20.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Wzory – Zielonka na odcinku 500 mb.

21.   Przebudowa drogi gminnej Zielonka – Stobiec – Por?bki Dolne na odcinku 420 mb.

22.   Przebudowa drogi gminnej Gryzikamie? – Kamienna Góra na odcinku 270 mb.

23.   Przebudowa drogi gminnej M?ynki – kierunek Brzezi?ski na odcinku 250 mb.

24.   Przebudowa drogi gminnej M?ynki – kierunek Charemski na odcinku 740 mb.

25.   Przebudowa drogi gminnej Jastrz?bska Wola – Zamajdanie na odcinku 420 mb.

26.   Przebudowa drogi gminnej Jastrz?bska Wola – Szko?a na odcinku 720 mb.

27.   Przebudowa drogi gminnej Wola Skolankowska przez wie? – kierunek Józefin na odcinku 550 mb.

28.   Przebudowa drogi gminnej Wola Skolankowska – Józefin na odcinku 680 mb.

29.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Podlesie na odcinku 840 mb.

30.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Wojnowice na odcinku 990 mb.

31.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Zastawie na odcinku 990 mb.

32.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Planta (kierunek Kadela) na odcinku 645 mb.

33.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska – Planta (kierunek Kusal) na odcinku 735 mb.

34.   Przebudowa drogi gminnej Iwaniska ul. Kolejowa – Planta na odcinku 990 mb.

35.   Przebudowa drogi gminnej Radwan – Oporówek – ?winia Krzywda na odcinku 900 mb.

36.   Przebudowa drogi gminnej Radwan – Kujawy na odcinku 430 mb.

37.   Przebudowa drogi gminnej Radwan – Grzybów na odcinku 500 mb.

38.   Przebudowa drogi gminnej Ujazd – Kabza na odcinku 650 mb.

39.   Przebudowa drogi gminnej Ujazd – D?browa na odcinku 510 mb.

40.   Przebudowa drogi gminnej Haliszka przez wie? na odcinku 530 mb.

41.   Przebudowa drogi gminnej Stobiec przez wie? na odcinku 150 mb.

42.   Przebudowa drogi gminnej Stobiec – Por?bki Dolne na odcinku 1350 mb.

43.   Przebudowa drogi gminnej ?opatno przez wie? na odcinku 220 mb.

44.   Przebudowa drogi gminnej Oporówek – ?winia Krzywda na odcinku 90 mb.

 
wstecz   dalej »