sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Ruszaj? przebudowy dróg gminnych

Do ko?ca maja przebudowanych zostanie sze?? odcinków dróg gminnych w gminie Iwaniska. Przetargi na te inwestycje w?a?nie  zosta?y rozstrzygni?te. Ju? wkrótce rusz? prace na nast?puj?cych odcinkach dróg gminnych:

- Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Toporów – S?awota o d?ugo?ci 615 mb.

- Przebudowa drogi gminnej Gryzikamie? przez wie? o d?ugo?ci 990 mb.

- Przebudowa drogi Iwaniska u. Klimontowska o d?ugo?ci 100 mb.

- Przebudowa drogi Iwaniska ul. M?y?ska o d?ugo?ci 160 mb.

- Przebudowa drogi Ujazd przez wie? o d?ugo?ci 165 mb.

Przetarg na wykonanie powy?szych odcinków dróg wygra?a firma konsorcjum Przedsi?biorstwo Drogowe Sp. z. o.o. Dylmex – Inwestycje Sp. k. ze Staszowa. Warto?? planowanych zada? to ponad trzysta tysi?cy z?otych.

Przetarg na zadanie pod nazw? „Przebudowa drogi gminnej Myd?ów przez wie? o d?ugo?ci 120 mb.” wygra?o Przedsi?biorstwo Robót Drogowych „Drokam” z ?oniowa. Warto?? zadania to blisko 50 tysi?cy z?otych.

Na zdj?ciu: Na drodze dojazdowej do gruntów rolnych Toporów – S?awota wkrótce po?o?ony zostanie asfalt. 

 
wstecz   dalej »