piątek, 24 maj 2019
 
 
Informacja

Informacja podsumowująca przeprowadzone konsultacje społeczne

projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

 

            Zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt. 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października
2015 r. o rewitalizacji
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)
przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu dokumentu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, które miały na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

            Konsultacje odbyły się w terminie od dnia 06.02.2017 r. do dnia 07.03.2017 r.
w następujących formach:

1.      Zbierania uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze można było dostarczyć:

a)    drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)   drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
z dopiskiem:
„Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)    bezpośrednio do pok. nr 3 w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3,
27-570 Iwaniska
w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji, które odbyło się w dniu 06.03.2017 r. o godz. 11:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Iwaniska,
ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska
w pok. nr 3 w godzinach pracy Urzędu.   

            Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, informację o konsultacjach społecznych ww. projektu dokumentu, zamieszczono 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem konsultacji, tj. 30.01.2017 r. w następujących formach:

-          na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip),

-          na stronie internetowej Gminy Iwaniska (www.iwaniska.eu),

-          w sposób zwyczajowo przyjęty – na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Iwaniska.

 

            Formularz zgłaszania uwag oraz projekt dokumentu Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025, dostępne były od 06.02.2017 r.:

        w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Iwaniska, ul. Rynek 3, 27-570 Iwaniska w pokoju nr 3, w godzinach pracy Urzędu;

        w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwaniska
(www.iwaniska.eu) oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip).


            Jedną z form konsultacji społecznych ww. projektu dokumentu było otwarte spotkanie z interesariuszami rewitalizacji, które odbyło się w dniu 06.03.2017 r. o godz. 11:30 w sali Gminnej Biblioteki Publicznej w Iwaniskach. W spotkaniu wzięło udział 13 osób.

            Podczas spotkania przedstawiono główne założenia dokumentu tj. wizję obszaru rewitalizacji (planowany efekt zaplanowanych działań rewitalizacyjnych), misję, cele rewitalizacji wraz z odpowiadającymi im kierunkami działań, a także zakres rzeczowy podstawowych oraz uzupełniających projektów/przedsięwzięć rewitalizacyjnych, które zgłoszone zostały przez różnych interesariuszy podczas otwartego naboru projektów.

            W trakcie konsultacji społecznych w wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i/lub wnioski.  

 
wstecz   dalej »