sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
25 FINA? WO?P W IWANISKACH

ZEBRALI?MY 7231,37 z? i 45,77 euro

Wspó?organizatorami tegorocznego Fina?u byli – Urz?d Gminy w Iwaniskach na czele z wójtem Markiem Sta?kiem, Zespó? Publicznych Szkó? w Iwaniskach na czele z dyrektorem Wac?awem S?owikiem oraz Gminne Centrum Biblioteki i Kultury prowadzone przez pani? Magdalen? Pietrzyk

Ju? od wczesnych godzin rannych 42 wolontariuszy wyruszy?o w teren  z puszkami. W zbiórk? w??czy?y si? prawie wszystkie szko?y z Gminy Iwaniska. Piecz? nad wolontariuszami sprawowali nauczyciele: A. Go?yska, B. Jezierska ( Ujazd ), D. ?widerska ( Wygie?zów ), B. Górczy?ska ( Iwaniska),  A. Ochocka – Bednarska ( Iwaniska ),  D. Snopek, M. Chru?ciel ( Myd?ów ). W pracach zespo?u organizacyjnego uczestniczy? te? p. Sebastian Krakowiak oraz p. Zdzis?awa Radzimowska.Kwesta przebiega?a bez zak?óce?, a  puszki z godziny na godzin? robi?y si? coraz ci??sze. Po rozliczeniu wolontariuszy okaza?o si?, ?e najwi?cej zebra?y: Wiktoria Kargulewicz – 474,58 z?, Patrycja S?owik – 408,09 z? oraz Natalia Skrzatek – 400,54 z?. Pozosta?a m?odzie? spisa?a si? równie wspaniale.

Zbiórce pieni?dzy towarzyszy? kiermasz gad?etów WO?P , a tak?e przedmiotów  podarowanych na aukcj? przez aptek? ZDROWIE w Iwaniskach, Niepubliczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej MEDICUS w Iwaniskach , a tak?e pana Zbigniewa Wo?cerza.  Sponsorami tegorocznego Fina?u by?y nast?puj?ce instytucje oraz osoby prywatne: Urz?d Gminy w Iwaniskach, Gminne Centrum Biblioteki i Kultury, p. Brunon Sadowski, p. Zbigniew Wo?cerz. Wolontariusze mieli zapewniony posi?ek oraz gor?c? herbat? przez ca?y dzie?.

W Sztabie, który  mie?ci? si? w budynku Gminnego Centrum Biblioteki i Kultury przy ul. Rynek 1, pracowa?y:  T. Kijanka, A. Ochocka – Bednarska, Anna Go?yska, M. Fitowska – przedstawiciel Banku PEKAO SA w Opatowie oraz Z. Radzimowska w charakterze Szefa Sztabu.

Nad bezpiecze?stwem wolontariuszy oraz ca?ej akcji czuwa?y patrole Powiatowej Komendy Policji w Opatowie

 
wstecz   dalej »