wtorek, 18 czerwiec 2019
 
 
Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE

w sprawie konsultacji społecznych projektu dokumentu
Gminny Program Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

 

            Na podstawie art. 17 ust. 2 pkt 3 i w związku z art. 6 Ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.)

 

Wójt Gminy Iwaniska

zawiadamia o konsultacjach społecznych projektu

Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Iwaniska na lata 2016–2025

 Konsultacje mają na celu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących założeń Gminnego Programu Rewitalizacji.

Konsultacje społeczne przeprowadzone będą w terminie od dnia 06.02.2017 r. do dnia 07.03.2017 r. w następujących formach:

1.      Zbieranie uwag i wniosków w formie papierowej oraz elektronicznej
z wykorzystaniem formularza konsultacyjnego. Wypełnione czytelnie formularze będzie można dostarczyć:

a)      drogą elektroniczną na adres e-mail: Ten adres e-mail jest chroniony przed spamerami, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce, by go zobaczyć wpisując w tytule „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

b)      drogą korespondencyjną na adres Urzędu Gminy Iwaniska, Rynek 3, 27-570 Iwaniska, z dopiskiem: „Konsultacje społeczne – projekt Gminnego Programu Rewitalizacji”.

c)      bezpośrednio do pok. nr 3 w budynku Urzędu Gminy Iwaniska w godzinach pracy Urzędu.

2.      Spotkania otwartego z interesariuszami rewitalizacji, umożliwiającego omówienie głównych założeń dokumentu, a także przedstawienie uwag, opinii i propozycji. Szczegółowy termin i miejsce podane zostaną co najmniej 7 dni kalendarzowych
przed planowanym spotkaniem.

3.      Zbieranie uwag ustnych do protokołu w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, Rynek 3, 27-570 Iwaniska, w pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu.

             Uwagi i/lub wnioski niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na formularzu konsultacyjnym (za wyjątkiem pkt 3) lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag
i/lub wniosków jest Wójt Gminy Iwaniska.

 Formularz konsultacyjny oraz projekt ww. dokumentu dostępne będą:

-         w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Iwaniska, Rynek 3, 27-570 Iwaniska w pok. nr 3, w godzinach pracy Urzędu;

-         w wersji elektronicznej na oficjalnej stronie internetowej Gminy Iwaniska (www.iwaniska.eu), w zakładce Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Iwaniska na lata 2016–2025 oraz na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej (www.iwaniska.pl/bip).

            Zgodnie z art. 6 ust. 7 i 9 ustawy o rewitalizacji niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji opracowana zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia oraz omówienie ich przebiegu,
a w przypadku formy o której mowa w pkt 1 – również wszystkie uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Zamieszczenie na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej informacji dotyczących wszystkich przeprowadzonych form konsultacji społecznych kończy
te konsultacje.

 

Wójt Gminy Iwaniska

/-/ Marek Staniek

 
wstecz   dalej »