sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Informacja

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej w zwi?zku z planowanym naborem wniosków na granty serdecznie zapraszamy organizacje pozarz?dowe na szkolenia dla beneficjentów w ramach przedsi?wzi?? przewiduj?cych nast?puj?ce obszary wsparcia:

 Przedsi?wzi?cie 1.1.2 Inicjatywy s?u??ce rozwojowi przedsi?biorstw:

wsparcie inicjatyw s?u??cych kszta?towaniu postaw przedsi?biorczych i innowacyjnych,

wsparcie inicjatyw s?u??cych rozwojowi rynków zbytu produktów lub us?ug lokalnych,

wsparcie promocji gospodarczej regionu.

Przedsi?wzi?cie 1.2.2 Wzmocnienie wi?zi spo?ecznych:

wsparcie prowadzenia zaj?? dla dzieci i m?odzie?y oraz osób starszych, s?u??cych wzmocnieniu wi?zi spo?ecznych mieszka?ców obszaru lgd przez kultywowanie lokalnych zwyczajów, tradycji,

wsparcie organizacji wydarze? kulturalno-rekreacyjnych promuj?cych obszar obj?ty LSR,

wsparcie organizacji wydarze? podnosz?cych wiedz? spo?eczno?ci lokalnej w zakresie ochrony ?rodowiska i zmian klimatycznych.

 Spotkania odb?d? si? w dniach:

11 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Ba?kowice - ?wietlica obok Urz?du Gminy,

12 stycznia 2017 r. godz. 9:00 ?agów - sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

13 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Iwaniska - sala na I pi?trze Biblioteki obok Urz?du Gminy,

16 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Nowa S?upia - sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy,

17 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Brody - sala konferencyjna Urz?du Gminy,

18 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Paw?ów - sala w Gminnym O?rodku Kultury,

19 stycznia 2017 r. godz. 9:00 Wa?niów - sala konferencyjna w Urz?dzie Gminy.

 

Termin naboru, wzory formularzy oraz og?oszenie o grantach na stronie www.lgd-srws.pl w zak?adce Nabory

Wi?cej informacji o spotkaniach i naborze pod nr tel. 41 30 74 938

 
wstecz   dalej »