sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
?lubowanie w Uje?dzie

3 listopada 2016 roku w Zespole Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filii w Uje?dzie mia?o miejsce uroczyste pasowanie uczniów klasy pierwszej oraz wychowanków oddzia?u przedszkolnego. To wa?ne ?wi?to zaszczycili swoj? obecno?ci?: wójt Gminy Iwaniska – Marek Staniek, przewodnicz?cy Rady Gminy Iwaniska – Andrzej ?cibisz, radny Rady Gminy Iwaniska – W?adys?aw Orkisz, przewodnicz?cy Komisji ds. O?wiaty, Kultury, Zdrowia i Bezpiecze?stwa Publicznego – Stefan Kwiatek, dyrektor Banku Spó?dzielczego w Staszowie Oddzia?u w Iwaniskach – Edmund Szyma?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców Filii w Uje?dzie – El?bieta Wo?niak, dyrektor Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach – Wac?aw S?owik, wicedyrektor Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach – Marcin Urba?ski oraz rodzice dzieci. Na uroczysto?ci nie zabrak?o równie? przedszkolaków a tak?e uczniów klas starszych.

Podczas cz??ci artystycznej mali bohaterowie zaprezentowali swoje zdolno?ci oraz umiej?tno?ci, udowodniaj?c wszystkim, ?e czas od rozpocz?cia nowego etapu nauki w szkole wykorzystali bardzo pracowicie. Nast?pnie na pro?b? rodziców, dzieci zosta?y uroczy?cie pasowane przez wójta Gminy i dyrektora ZPS w Iwaniskach. Ka?de dziecko z?o?y?o odcisk swojego palca w Kronice Szko?y i otrzyma?o pami?tkowy dyplom. Przybyli go?cie obdarowali dzieci wieloma prezentami. Nie zabrak?o równie? upominków od rodziców.

Na zako?czenie uroczysto?ci w imieniu ca?ej spo?eczno?ci szkolnej wicedyrektor – Marcin Urba?ski, przewodnicz?ca Rady Rodziców Filii w Uje?dzie – El?bieta Wo?niak, przewodnicz?ca Samorz?du Uczniowskiego – Kamila Kost?pska podzi?kowali wójtowi Gminy Iwaniska – Markowi Sta?kowi, przewodnicz?cemu Rady Gminy Iwaniska –Andrzejowi ?cibiszowi oraz dyrektorowi Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach – Wac?awowi S?owikowi za pomoc, wsparcie, wspó?prac? na rzecz rozwoju placówki i oczywi?cie za obecno?? na ka?dym wa?nym wydarzeniu promuj?cym szko??.

Po cz??ci oficjalnej wszyscy spotkali si? podczas s?odkiego pocz?stunku, który zosta? przygotowany przez rodziców.

 
wstecz   dalej »