sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
?lubowanie w Wygie?zowie

27 pa?dziernika 2016 r. odby?o si? uroczyste ?lubowanie uczniów klasy pierwszej Zespo?u Publicznych Szkó? w Iwaniskach Publicznej Szko?y Podstawowej w Iwaniskach filia w Wygie?zowie. ?lubowanie z?o?y?y równie? przedszkolaki, które ucz?szczaj? do przedszkola utworzonego, po raz pierwszy w historii szko?y, w Wygie?zowie dzi?ki projektowi gminnemu „Przedszkolaki z gminy Iwaniska przecieraj? szlaki”. 

Na pocz?tku g?ówni bohaterowie tego dnia, w pi?knej smerfowej scenerii, wyst?pili z programem artystycznym przygotowanym pod kierunkiem wychowawcy Iwony Dudek-Forc i pani Katarzyny S?apek – Lenart  prezentuj?c tym samym zdobyte w szkole wiadomo?ci i umiej?tno?ci. Na koniec wyst?pienia z?o?yli uroczyste ?lubowanie „Przyrzekamy … pilnie ?wiat poznawa?, dobry przyk?ad innym dawa?, by? pomocnym w domu, w szkole…”

Po z?o?eniu ?lubowania, w obecno?ci ksi?dza proboszcza Wac?awa Gie?ca, przewodnicz?cej Rady Rodziców Doroty D?browskiej, rodziców, nauczycieli i ca?ej spo?eczno?ci uczniowskiej, wójt gminy Marek Staniek, dyrektor szko?y Wac?aw S?owik i wicedyrektor Beata Sadaj dokonali uroczystego pasowania na ucznia i przedszkolaka, wr?czyli pami?tkowe dyplomy. Uczniowie, dla upami?tnienia tego wydarzenia, z?o?yli swój odcisk palca w Ksi?dze Pami?tkowej Szko?y.

Nie mog?o zabrakn?? równie? gratulacji i ?ycze? od zaproszonych go?ci oraz rodziców, którzy wr?czyli swoim pociechom pami?tkowe ro?ki obfito?ci. „Rodzice s? jak ogrodnicy, którzy kupuj? nasiona… – mówi?a, cytuj?c s?owa pisarza W. Eichelbergera, wicedyrektor Beata Sadaj. Gdy zaczynaj? hodowa? swoje nasionko, to mog? mie? marzenie, by wyrós? z niego d?b. Ale mo?e si? okaza?, ?e zasadzili - bratek I wtedy rodzic, który uprze si? przy d?bie, b?dzie próbowa? z bratka zrobi? d?b. A w rezultacie nie b?dzie ani d?bu, ani bratka. Wyhoduje jak?? hybryd?, co? bardzo nieszcz??liwego. I skrzywdzi to nasienie. M?dry rodzic w takiej sytuacji dowie si? jak hodowa? bratki i zrobi wszystko, by jego bratek by? jak najbardziej udany”.

Prezenty wr?czyli, w postaci pomocy szkolnych, zabawek równie? wójt gminy i dyrektor zespo?u szkó?.

 
wstecz   dalej »