sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
?lubowanie w Myd?owie

W Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach Filia w Myd?owie odby?o si? uroczyste ?lubowanie klasy I szko?y podstawowej oraz klasy I gimnazjum. Uroczysto?? otworzy?a Kierownik szko?y Pani Mariola Bednarska – Pasieka, która powita?a przyby?ych go?ci: Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Sta?ka, Dyrektora ZPS w Iwaniskach Pana Wac?awa S?owika oraz licznie zebranych Rodziców.

Po wyst?pieniu Pani Kierownik przed publiczno?ci? zaprezentowa?y si? najm?odsze dzieci z dwóch grup przedszkolnych, dostarczaj?c widzom swym wyst?pem niezapomnianych wra?e?.

            Po przedszkolakach na scenie pojawi?o si? 20 uczniów klasy I szko?y podstawowej, którzy czekali na t? chwil? z niecierpliwo?ci? i przygotowywali si? do niej od pierwszych dni wrze?nia.  Pierwszoklasi?ci nie tylko zaprezentowali swoje zdolno?ci aktorskie, ale tak?e odpowiedzieli na szereg pyta? zadanych przez  kolegów i kole?anki ze starszych klas. Emocji by?o co niemiara. Po cz??ci artystycznej nast?pi?a bardzo uroczysta i podnios?a chwila pasowania. Aktu tego dokona? Dyrektor  ZPS w Iwaniskach Wac?aw S?owik. Ka?dy z uczniów przy swoim imieniu i nazwisku w Kronice Szko?y odbi?  palec na znak pe?noprawnego wst?pienia do braci uczniowskiej. Po ca?ej ceremonii uczniowie otrzymali pami?tkowe dyplomy oraz ro?ki ze s?odyczami ufundowane przez Rodziców. Ka?da z wyst?puj?cych grup otrzyma?a tak?e upominki w formie zabawek i s?odyczy ufundowane przez Wójta Gminy Iwaniska oraz Dyrektora ZPS w  Iwaniskach.

            Jako ostatni na scenie pojawili si? uczniowie klasy I gimnazjum, którzy po przej?ciu licznych konkurencji przygotowanych przez klas? II gimnazjum, przyst?pili do aktu ?lubowania.

            Na zako?czenie uroczysto?ci s?owa ?ycze? skierowa? do uczniów Pan Wójt, Pan Dyrektor oraz przedstawiciel Rodziców. Uroczysto?? mia?a bardzo podnios?y charakter.

                                                                                            Gra?yna Krakowiak

 
wstecz   dalej »