sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Informacja
STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI ?WI?TOKRZYSKIEJ
og?asza nabór wniosków nr 2/2016 o przyznanie pomocy dla operacji w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia Rozwoju Wsi ?wi?tokrzyskiej

Przedsi?wzi?cie 1.1.1.Nowe miejsca pracy wdra?anej w ramach poddzia?ania „Wsparcie na wdra?anie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez spo?eczno??”  obj?tego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Nabór wniosków trwa? b?dzie od 1 do 30 grudnia 2016 r.

Limit dost?pnych ?rodków: 3.300.000 z?.

Dofinansowanie dla jednego przedsi?biorcy maksymalnie: 300 000 z?.

Forma finansowania: refundacja. 

Dokumenty oraz szczegó?owe informacje o zasadach przygotowania i sk?adania wniosków znajduj? si? w siedzibie oraz na stronie internetowej: http://lgd-srws.pl/nabory1/ogloszenie_o_naborze_nr_2_20161.html
 
wstecz   dalej »