sobota, 21 wrzesień 2019
 
 
Pasowanie na przedszkolaka

W Zespole Publicznych Szkó? Iwaniskach Publicznej Szkole Podstawowej w Iwaniskach odby?o si? uroczyste pasowanie na ucznia klasy pierwszej i przedszkolaka. By? to szczególny dzie? dla dzieci, które we wrze?niu po raz pierwszy przekroczy?y próg szko?y. Uroczysto?? odby?a si? w obecno?ci Pana Dyrektora Wac?awa S?owika, Pani Dyrektor Anny Michalskiej Kapsiak, zaproszonych go?ci: Wójta Gminy Iwaniska Pana Marka Sta?ka, przewodnicz?cego Rady Gminy Pana Andrzeja ?cibisza, przewodnicz?cego Komisji O?wiaty Pana Stefana Kwiatka, przewodnicz?cej Rady Rodziców Agaty Niedba?y oraz nauczycieli, rodziców i uczniów. Dzieci pi?knie ubrane zaprezentowa?y zgromadzonym swoje umiej?tno?ci – ?piewa?y piosenki, recytowa?y wiersze. Pierwszy wyst?p dzieci zosta? nagrodzony gromkimi brawami. Po wyst?pach artystycznych odby?o ?lubowanie, po którym Pan Dyrektor pasowa? dzieci na przedszkolaków i uczniów dotkni?ciem wielkiego o?ówka w rami?. Po ceremonii pasowania ka?de dziecko otrzyma?o pami?tkowy dyplom oraz ro?ek pe?en niespodzianek przygotowany przez rodziców.

 

 
wstecz   dalej »