poniedziałek, 21 styczeń 2019
 
 
ZAPYTANIE  SONDAŻ RYNKU
1.    Zamawiający:
Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach realizujący projekt „Przedszkolaki z Gminy Iwaniska przecierają szlaki” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Oś 8. Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo Działanie 8.03. Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego, Poddziałanie 8.03.01 Upowszechnianie i wzrost jakości edukacji przedszkolnej (projekty konkursowe).

Prowadzący postępowanie:
Gmina Iwaniska/Zespół Publicznych Szkół w Iwaniskach
Ul. Opatowska 26
27 – 570 Iwaniska
 
 
wstecz   dalej »